hướng dẫn chạy ads tiktok

Find out your best tiktok products and tiktok ads in less than two minutes

Find TikTok dropshipping products — it's free
No difficulty
No complicated process
Find winning products
BACK

Hướng dẫn chạy quảng cáo Tiktok Ads chi tiết cho người mới

Hi Xin chào bạn tôi là Lê Mạnh Tuân,trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn,cách để quảng cáo trên Facebook hiệu quả,nếu bạn đang có mua sản phẩm dịch vụ và,muốn tiếp cận được khách hàng trên Tik,ốc thì video này là dành cho bạn Nếu bạn,đang mong muốn tìm kiếm một kênh,marketing mới ngoài Facebook Google,YouTube thì tick tock chính là một lựa,chọn tuyệt vời dành cho bạn vì bạn biết,tiktok hiện tại đang phát triển cực kỳ,mạnh ở tại Việt Nam Nếu như các bạn chưa,biết phải bắt đầu từ đâu chưa biết về,Quảng cáo như thế nào thì video này,chính là dành cho bạn tôi là Lê Mạnh,Quân chuyên gia hướng dẫn kinh doanh,trên internet và trên kênh của tôi còn,rất là nhiều những video khác về kinh,doanh ở trên Tik Tok rồi ở trên Facebook,YouTube Google shopee rất nhiều nhiều,hang nhau nếu như bạn muốn xem những,video đó thì anh nhớ bấm vào nút đăng ký,Kênh để khi tôi có thêm video mới thì,bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên bây,giờ chúng ta sẽ quay trở lại với video,hướng dẫn về Quảng cáo ở trên Tik Tok để,các bạn có thể kinh doanh ở trên kính,động được Ờ thì đầu tiên các bạn cần,phải có một sản phẩm và một dịch vụ nào,đó để kinh doanh cái thứ hai bạn cần,chuẩn bị để quảng cáo trên cốc đó là bạn,cần phải có một cái tài khoản quảng cáo,thì việc đăng ký tài khoản quảng cáo rất,là đơn giản thôi,và để có thể đăng ký được tài quảng cáo,thì phải có cái điều kiện cân đó là bạn,phải có một cái thẻ thanh toán thì để có,thể đánh toán các bạn ra ngoài ngân hàng,các bạn có thể làm thẻ visa và,MasterCard đều được thì có bạn sẽ làm,được tiền trong tài khoản thì ở trên màn,hình ảnh của tôi đây là cái tài khoản,Tik Tok một trong số những tài khoản Tik,Tok của tôi và tôi đang sử dụng để chạy,những chiến dịch,và cái thứ ba bạn cần chuẩn bị trước khi,chúng ta đến với phần thưởng Thành đó là,mình phải có một cái video lắm ở quanh,giới thiệu về sản phẩm hay dịch vụ bạn,vào video này phải đảm bảo là dưới 1,phút rồi cho từ 59 giây trở về trước nhá,lớn hơn thì không có kéo được đó là,những thứ bạn cần là chuẩn bị sau khi,bạn đã chuẩn bị xong thì bây giờ chúng,ta sẽ cùng thương thành quảng cáo ở trên,Tik Tok đầu tiên các bạn là sẽ đăng nhập,vào tài khoản của bạn thì cái việc mà,đăng ký tài khoản với những người đang,làm kinh doanh internet thì nó rất là,đơn giản rồi nên tôi sẽ không hướng dẫn,lại nữa mà bây giờ chúng ta sẽ đến luôn,cái phần là tạo quảng cáo để tạo được,quảng cáo có rất nhiều cái nút để bạn có,thể thao quảng cáo ở đây trên màn hình,có ở đây làm cái quảng cáo của tôi có,thể bấm một nút là tạo một quảng cáo này,có hoặc là mình đóng góp phần chiến dịch,A Gọi bố ngừng chiến dịch này sau đó các,bạn bấm vào nút tảo ở đây có cái nút Tảo,hợp màu tím vào đây mà không ai một tí,gì đó ngon mình bấm Tảo đây tạo này rồi,bây giờ ta hãy cùng thực hành để tạo ra,một cái chiến dịch quảng cáo trên cốc,khi các bạn bấm vào phần tạo chiến dịch,thì quạt để ý cái cột bên trái này nó sẽ,có ba cái phần nó giống như là quảng cáo,ở trên Facebook nó cũng tương tự như vậy,Đầu tiên là có chiến dịch để chúng ta,chọn cái mục tiêu quảng cáo tiếp theo là,nhóm quảng cáo để chúng ta lựa chọn đối,tượng mà chúng ta muốn tiếp cận họ và số,3 quảng cáo đó là cái nội dung video mà,chúng ta muốn truyền tải đến cho khách,hàng thì chúng ta luôn ở trên tấn công,thì sẽ chia làm ba cái phần các bạn nó,giống với cả Facebook,sau khi chúng ta bấm vào phần tạo chiến,dịch xong thì ở đây nó sẽ có phần là lựa,chọn cái mục tiêu chiến dịch thì các bạn,có thể chọn những cái mục tiêu chính ở,đây thì cái quảng cáo,chúng tôi đánh giá là nó tối ưu chi thì,rất cho bạn Hiện nay đó là quảng cáo,chuyển đổi nhưng cái quảng cáo chuyển,đổi này thì gọi sẽ cần phải cài các,Pixel và trên các trang web của bạn vì,vậy Đây là tôi sẽ làm cái video khác,hướng dẫn các bạn mình cái vấn đề Pixel,này còn với những người mới kinh doanh,thì các bạn có thể lựa chọn cái những,cái dạng quảng cáo ở giữa này lại có thể,là lưu lượng truy cập Nếu bạn Mà đang có,lên nhưng bếp đang có bạn trai rồi và,hoa là các bạn chọn cái,mục tiêu là số lượt xem video này thì,tick tock nó sẽ cố gắng để phân phối cái,video của bạn đến với nhiều người xem,nhất Ok cho cái gì để quảng cáo qua sẽ,chọn mục tiêu chiến dịch của mình ở đây,ví dụ cho tôi tôi chọn quảng cáo chuyển,đổi ngon thì tôi sẽ chọn cái phần chuyển,đổi này tiếp theo chúng ta là tên chiến,dịch thì là tên chiến dịch các bạn có,thể đặt như sau có thể là chọn sản phẩm,của bạn này có sản phẩm của bạn để kinh,doanh định quảng cáo nêu ví dụ ở đây tôi,đang có một cái nó học về shopee mã sản,phẩm của tôi là sản phẩm giảm dịch vụ,một cái lớp học của shopee hiểu đây Tôi,sẽ biết cái lớp đó còn đây cái tắt tiếp,theo là tôi biết mục tiêu chiến dịch là,mục tiêu chiến dịch là chuyển đổi ngày,mùng 7 tháng 3 tiếp theo này tôi viết,tiếp cái đối tượng đó là Na gửi cho tôi,sẽ đặt tên các bạn tiếp theo cái phần,này nếu các bạn là người mới thì các bạn,cứ bỏ qua không cần chọn đứng dậy chưa,cần phải tạo thử Địa phân tách là tối ưu,với ngân sách để mình gặp chúng ta cứ để,nguyên như vậy thôi và chúng t

The above is a brief introduction to hướng dẫn chạy ads tiktok

Let's move on to the first section of hướng dẫn chạy ads tiktok

Hướng Dẫn Quảng Cáo Tiktok - Cách Chạy Quảng Cáo Tiktok Ads 2022

Hướng Dẫn Quảng Cáo Tiktok - Cách Chạy Quảng Cáo Tiktok Ads 2022

Hello everyone, how much time do you spend every day to really like your hair and,how many items are you making on Tik Tok shop and If you have ever purchased on Tik Tok,,a lot of people Other people are also busy and nowadays, the need to shop as well as the ability to change,from the fact that the customer can see his heart and when the customer buys above,is crowded is very common and Currently, the advertisement on Tik Tok is being,grasped by many online business people when the revenue is broken, and especially in Tik Tok advertising, it is evaluated very effectively,because why Because Tik Tok is currently the scene. messy video, but the content of the video,is often more intuitive than the usual image, if you are trying to promote, it's called a,business that wants to promote more people to know about your store and build an experience. Well , if,it is very necessary to approach the cost of Tik Tok advertising today, I will make a,video. Firstly, I will guide you about the overview of,Tik Tok ads so that you have to understand you guys to know how to advertise Tik Tok how it works and,how to advertise Tik Tok. Let me know what you need, how does the speed range work and,then what do we need to proceed to create your sequences,? How to run Tik Tok ads by creating this account,will do the same as uploading content and creating an ad campaign,if you want to be interested in Tik Tok video ads. This is for you OK Please,watch the first video, I will guide you how and understand the overview of advertising on,Tik Tok, how does it work now, 30 horizontal papers on me have It can be seen that,the Tik Tok social network in recent years has grown very strongly and perhaps if,you run Facebook S run he run Y ouTube is probably also up and really strong in Tik Tok because of,me I have tested a few campaigns in Tik Tok And I find its speeding effect is,also very strong Even though it's the content Not really invested Ok Currently I am specializing,in Google as well as Facebook, my brother also does not focus deeply on the dormitory, so I ran an,experiment, I found it very effective, and then briefly visited me so you can see,this is the working principle of a process of running ads on Tik Tok Why I am giving,this diagram later, guys, first of all, you must have a manager To manage advertising,on tiktok, you must have an ad campaign, an ad group is distributed, then customers,see the ad and make valuable achievements and pour it out, be it on the link or the,website. However, the llorentes are making the most used platform because going West,is the platform that optimizes the conversion rate. Ok, the website still has many,brands of the Dung surname. However, I should still make this one that describes the,most users and If you want to know how to make one for Tet for free You can see the video in,my description which is also pinned in the comment section and after the customer has accessed the,link, you will change English to ta and proceed to close the sale, you will see When you,click on it, it will move to a store and then how are you? At that time, you,plan to make your purchase and we will order and then I will tell you about it. About the,types of ads on tiktok today, there are four, but up to now, there are,5 types of ads. However, the type I talk about mainly here is in Kids video,These are the the ads you see most often and you buy the most with ads,like black like Over are big brands when you In the initial application, it,often appears an initial ad, the volume of that is very large and not everyone,can create such images Ok about some but other campaigns If you run out of,credits for this work or if it's Grande ta la si then you're going to do some research today,I'm going to show you how to advertise in cheap video And here are 5 things you need to have scenes,The first Tik Tok report you must be able to manage shrimp and it is similar to Facebook, you,can use a personal account or a business account, the second one is that you must have a,payment method in Here, what do you have to prepare for yourself, this visa card can be this jcp,can make this Momo wallet or Zalo pay wondering how you can pay online for Tik,Tok when you have done it If you have a method to access your account, then you will proceed to top up,your Tik Tok app account and after you have prepared these steps,we will a will create Tet as well as build sales pages that are selling and choosing a,suitable video in the video part it plays a very important role because the content plays a role of,U40 percent in the video. the fact that they are a customer they attract and it is a prerequisite for customers to,buy and perform actions of value for you. Now I,will go into the part of running ads. Tik Tok then invite you to follow how I create a,campaign Okay on your screen, please wait for me the keyword is,Tik Tok Khmer, you will pay attention the most, you will visit Access to the website is warm ATS tiktok.com here,, then on the hair s s

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of hướng dẫn chạy ads tiktok

Continue the next second section about hướng dẫn chạy ads tiktok

Cách Chạy Quảng Cáo Tiktok Tăng Lượt Xem Hiệu Quả

Cách Chạy Quảng Cáo Tiktok Tăng Lượt Xem Hiệu Quả

rồi cái nút tìm hiểu thêm này nó hiện,lên chúng ta Bấm vô rồi Các bạn thấy,không Nó đã chuyển hướng cho chúng ta về,cái fanpage Facebook mà chúng ta đang,bán cái dịch vụ đang bán các sản phẩm,của mình ở trên đó chúng ta bấm vào chữ,tìm hiểu thêm để chúng ta xem thử nó có,ra đúng là cái sản phẩm là một ký mứt,gừng Huế ít đường của mình không rồi,Hello xin chào các bạn Dạo này các bạn,Khỏe không,khỏi thăm lại các bạn hay thì tiếp tục,cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng,dẫn cho các bạn cách chạy quảng cáo Tik,Tok về cách tăng lượt xem video của mình,trong cái Tik Tok cá nhân của mình những,cái video mà chúng ta đăng lên thì trong,những cái giai đoạn gần đây những cái,video trước hiện tại và cũng như trong,tương lai mình sẽ định hướng cái cây của,mình là về chủ đề chuyên sâu về cách,chạy quảng cáo Tik Tok luôn bao gồm tất,cả mọi khía cạnh mọi cái ngóc ngách cũng,như là mọi cái vấn đề trong quá trình,chạy quảng cáo mình sẽ làm tất cả mọi,thứ để chúng ta có một cái nhìn tổng,quan chúng ta có thể làm theo được mình,sẽ Focus để mà là chúng ta chuyên sâu,hơn trong cái việc chạy quảng cáo luôn,chứ Ví dụ như mà những cái video khác,như bán hàng hay là những cách thức khác,thì sau này trong tương lai Hoặc là các,bạn có thể xem vào những kênh khác còn,còn ở mình thì mình tập trung vào cách,chạy quảng cáo Tik Tok thì các bạn có,thể xem cái cây của mình để mà chúng ta,làm theo nha rồi thì ngày hôm nay là,cách chạy quảng cáo Tik Tok về tăng lượt,xem trên video thì cũng như mọi khi,trước khi bắt đầu một cái chạy quảng cáo,nào mình sẽ nói về cái mục đích khi mà,chúng ta chạy cái này để làm gì Để chúng,ta hiểu và chúng ta áp dụng trong từng,cái trường hợp thì cái mục đích khi mà,chúng ta chạy quảng cáo tăng cái lượt,xem Thì mục đích thứ nhất là chúng ta,tăng với uy tín của cây mình hỗ trợ,trong cái quá trình mà chúng ta xây cây,để nó được thúc đẩy nó nhanh hơn bây giờ,tắt nguồn Bởi vì khi mà chúng ta chạy,quảng cáo chúng ta có những lượt xem,những lượt bình luận thì cái kênh của,mình nó sẽ nhìn hay hơn chúng ta có một,cái tinh thần thì chúng ta sai cây hơn,thứ hai là hỗ trợ tương tác khi mà chúng,ta đã có được những cái tương tác những,cái like những cái video đó của mình rồi,thì ví dụ như chúng ta đang chuẩn bị cho,một cái chiến dịch quảng cáo đi thì cái,video mà nó đã có những cái lực tương,tác như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng để,chúng ta chạy quảng cáo chuyển đổi Chúng,ta đưa cái video đó ra đơn hàng chúng ta,biến nó thành doanh số hơn thì đó là,chúng ta kết hợp với quá trình chạy,quảng cáo cái thứ ba nữa là chúng ta,định hướng tìm khách hàng tiềm năng của,mình thì khi mà chúng ta xem một cái cây,thì sẽ tùy từng lĩnh vực tùy từng cái,sản phẩm tùy từng cái mục đích xây cây,mà chúng ta sẽ có một cái tẹt khách hàng,khác nhau để trẻ thật dài tập trung thật,lớn nam nữ nhân khẩu học khác nhau thì,chúng ta sẽ setup chúng ta cài đặt trong,cái trình quản lý quảng cáo của mình để,từ đó Chúng ta có một cái định hướng,khách hàng cho những cái video tiếp theo,chúng ta sẽ tiếp cận đến những người như,thế nào và cái thứ tư là nó tăng tương,tác tăng cái nhận diện thương hiệu tăng,cái nhận diện sản phẩm của mình trước,mặt khách hàng khi khách hàng thấy cái,thương hiệu của mình thấy cái sản phẩm,của mình rồi thì từ từ người ta mới mua,Bởi vì trong cái Marketing thì chúng ta,hiểu cái quy trình Idol thì từ từ biết,rồi họ mới thích xem xét rồi họ mới ra,hành động đó thì chúng ta phải có một,cái quy trình là như thế thì đó là có,mục đích khi mà chúng ta chạy quảng cáo,tăng lượt xem nó chưa thể đem về cho,chúng ta những cái doanh thu những cái,con số bán hàng ngay được nhưng mà nó,nhầm những cái mục đích là chuẩn bị cho,những cái bước đầu để chúng ta có thể,triển khai dễ dàng hơn về sau nha Rồi,sau cái phần mục đích thì khi nào cũng,vậy thì bất cứ cái quảng cáo nào mình,cũng sẽ nói về các thứ cần chuẩn bị bởi,vì như thế này thì các bạn khi mà chúng,ta chạy quảng cáo tùy từng cái mục đích,tùy từng cái mục tiêu khi chúng ta set,up một cái quảng cáo thì nó cần những,cái nguyên liệu khác nhau Bây giờ ở cái,mục tiêu này thì mình nói như thế này,cần chuẩn bị cái này cái này ở những cái,mục tiêu khác thì mình nói Các bạn chuẩn,bị cái này cái này thì chúng ta sẽ dễ,dàng hình dung hơn được những thứ chúng,ta cần làm còn xe này chúng ta sẽ dễ,dàng hiểu được cái cách hoạt động của,cái quảng cáo chứ bây giờ mình không nói,các bạn mình vô mình làm thẳng luôn thì,chúng ta sẽ bị rối thì các thứ chúng ta,cần chuẩn bị để mình liệt kê hết năm thứ,này đầu tiên là cái video mà chúng ta,cần chạy quảng cáo nó phải được ủy quyền,trên cái Tik Tok cá nhân của mình bây,giờ nói xong từng phần mình sẽ đi vào,thực hành luôn bởi vì trong cái tâm lý,có một cái gọi là cái thông tin tươi thì,khi mà chúng ta xem xong cái thông tin,chúng ta đi vào thực hành luôn thì nó sẽ,hay hơn so với chúng ta coi hết tất cả,thông tin tất cả những thứ nguyên liệu,cần chuẩn bị và chúng ta làm sẽ bị không,được ngon cho lắm thì ok đi vào cái phần,đầu tiên là chúng ta phải ủy quyền quảng,cáo ch

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of hướng dẫn chạy ads tiktok

Continue the next third section about hướng dẫn chạy ads tiktok

Hướng dẫn cách chạy Quảng Cáo Tiktok Ads Hiệu Quả CHI TIẾT cho người mới bắt đầu 2022

Hướng dẫn cách chạy Quảng Cáo Tiktok Ads Hiệu Quả CHI TIẾT cho người mới bắt đầu 2022

các bạn muốn bán được hàng nghìn đô mỗi,ngày chúng ta Vì tôi khuyên các bạn là,cho nên kinh doanh sản phẩm có giá trung,bình và dưới 350.000 Đây là một mức giá,hợp lý nhất,chúng ta đã sử dụng rất nhiều cái mạng,của khác nhau không có Facebook,marketing này Google các cách mạng sáng,mạnh từ khác mà có rất nhiều người chúng,ta đang bỏ qua thằng thích tóc tại sao,chúng ta lại phải nên chạy Tik Tok thì,hiện tại bây giờ thì số lượng user thì,còn có cái tóc là đã là con số là 1 tỉ,rồi hôm trước là thứ ba có tổ chức mà em,vẫn ở trong Hồ Chí Minh thì đã thông báo,là được trên 1 tỷ other lactic là sử,dụng Tik Tok liên tục và ở Việt Nam thì,con số là gần 50 triệu rồi có mấy đầu,ngón cái đây khoảng tầm 12 35 thì,Facebook bắt đầu là hoạt động Việt Nam,trong đó thì đến tận bây giờ thì,Facebook mới được khoảng 67 mấy triệu,thôi mình nhau thì mất có đâu đấy khoảng,hơn 2 năm một chút,những con số là khoảng gần 50 triệu rồi,thì báo hơn nữa thì tôi cũng là một,thành viên trong gọi là acc phân phối,cho quảng cáo như quản lý hàng ngàn thì,quảng cáo Việt Nam cho nên là tôi nó rõ,rất nhiều thông tin nên cho quá nhiều cá,thì chúng tôi là người hỗ trợ hàng nghìn,tài khoản lãi tiếp bạn chạy ở Việt Nam,thì đây là mọi thông tin về việc là xu,hướng cũng như là về đối tượng Khanh mục,tiêu ở Tik Tok họ đang có như ngọc thế,nào thì tôi đều được nhất thu viên trực,tiếp với tóc luôn cho đại danh của ngày,hôm nay về thừa kế là tôi cũng cũng là,thường xuyên làm việc với đơn vị tàu vị,Singapore và họ có nhân sự Việt Nam thì,chúng tôi là đối tác hai bên nhau thì,đây là mọi thông tin sâu nhất chúng tôi,được làm rõ Đến Sau khi kết thúc điều,trị này thì các bạn muốn hỏi cái vấn đề,liên quan đến các toà chạy như thế nào,thì gọi là máy móc cho tôi làm việc nhá,thì chúng ta điều thế lúc nào mọi người,đều đều ám ảnh là Tik Tok Rất nhiều trẻ,trâu đúng không Nhưng mà cái điều đó thì,à còn sai lầm sau khi bắt đầu dịch bùng,nổ về cái gì cũng nổ thì rất nhiều Bây,giờ,lớn tuổi hơn bắt đầu là xuất hiện ở hiện,tại là thống kê là trên 90 phần trăm,thành viên là trên tóc đã là trên 18,tuổi rồi và khi đó chúng ta cũng cái câu,rất lớn thì là trận cảm,Tôi đã nói ở đây còn có nhiều slide thì,tôi đang quản lý số lượng tài khoản Tik,Tok của Việt Nam cũng bày ngàn tài khoản,và mọi thứ tiếp chích thủ thuật hay là,những cái chiến lược để ra được nhìn đơn,thì tôi để nó rõ hết vì là trong các quá,trình nó tôi chạy rất là nhiều bên có,như tôi thì chạy nhiều sản phẩm trên,khóc chạy cũng đang bán sách cũng bán đã,từng bán mỹ phẩm có bán đồ gia dụng bán,thực phẩm chức năng rồi bán như cái đù,thật thể thao khi ở nhà một có biết mà,tất cả mọi đủ thể loại rồi Nói chung là,cũng đã được bày cái đôi một ngày thì,mới dám còn là đi Dậy đi trả cho anh chị,em bởi thực tế là nếu mà không làm từ,chiến thì chia sẻ thì cái này nó rất là,khó ngủ anh gọi đây Vương người dùng là,trên 18 tuổi là chiếm chín phần trăm,thời gian trung bình sử dụng ở hiện tại,bây giờ là từ 1 đến 3 tiếng một ngày và,các bạn thấy là hình như bây giờ chúng,ta đang chia thời gian các bạn có thể,xem trên Iphone chắc điện thoại iPhone,của bạn đấy nó có một cái gọi là,tính năng là xem cái thời gian sử dụng,các ứng dụng đây ví dụ mở điện thoại lên,iPhone thì nó sẽ có một cái phần là thời,gian sử dụng không,Ngày mai tôi được điện thoại của tôi là,6 tiếng 7 phút rồi trong đó là có,Facebook của YouTube có Tik Tok,mình cũng dùng tương đối đi lấy mình xem,spa quảng cáo nó thể loại đúng không cho,nên bây giờ là,người ta cùng chơi rất là nhiều được bà,nội dung siêu ngắn là cái chủ yếu thì,cho nó về tập trung ở chỗ này nhé và nữ,chiếm 60 từ hàng trăm à Nam - 36 phần,trăm mà không cho mày chừng nào tới giờ,vẫn ở đông không nên có tỷ lệ độ tuổi,phần trăm à nghiêng ta dùng Tik Tok để,chạy bởi vì là ở trên mạng xã hội có mức,tăng trưởng kinh khủng mà tuy nhiên rằng,cũng không phải sớm nào cho não được,tiếng Anh thế này được các bạn từ nhá Ai,có lúc qua mấy cái này thôi Có ai mở đầu,thôi vì video có tên là vua nó không,hiện tại sao nó để kinh doanh cho này à,Đó xu hướng để Thuốc khán rẻ Trẻ tuổi,không ạ vào số lượng thành viên thế giới,là trên 1 tỉ mà Việt Nam mà từ trên 48,triệu 50 triệu rồi tiệm cận ghen Z nhân,z đối tượng mà họ đang online rất là,nhiều hoặc có nhu cầu mua sắm lượng tinh,trùng mà sinh năm 1995,Làm thế nào cho nó để chiến thắng được,trên tóc đây thì cái lý do thứ nhất rồi,trên là chúng ta sẽ cần phải liên tục,cập nhật xu hướng mới hàng đi mới cho,cái nhà thế nào bây giờ còn từ Thế là,với quảng cáo Facebook thì có nhiều cái,thì nó cũng rất là dễ nào có nhìn thấy,là ví dụ nhưng mà tôi chẳng cái trên,Facebook thì tôi chỉ quay một cái đôi,dùng một tháng hai tháng có cái video,Tùng gần nửa năm nhưng mà với các bạn có,ăn được một tuần rồi qua rồi toàn nó sau,đó Ừ nó chạy nó lắm hát lên ở đây thì ai,mà chưa tỉnh ở có chắc thì tôi cũng có,khá là nhiều video miễn phí ở trên,YouTube các bạn phải tiểu quỷ Hôm nay,thì tôi sẽ đó là cũng có nói kỹ thuật,cũng là nói về tư duy nhưng mà để gọi nó,chỉ còn trong 2 tiếng thì chắc chắn

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of hướng dẫn chạy ads tiktok

Continue the next fourth section about hướng dẫn chạy ads tiktok

▶▶ ABC Tiktok Ads |B-10| Hướng dẫn chạy quảng cáo tiktok chuyển đổi về Landingpage

▶▶ ABC Tiktok Ads |B-10| Hướng dẫn chạy quảng cáo tiktok chuyển đổi về Landingpage

để tham gia đầy đủ khóa học ABC Tik Tok,s Bạn hãy vào trang web a b c,marketing sau đó bạn chọn khóa học chọn,khóa học miễn phí tiếp đến bạn chọn khóa,học ABC,thì sắc s Chúc bạn học tập hiệu quả và,vui vẻ,Ok thì để chạy chuyển đổi thì bất cứ nền,tảng nào cần có một cái cái gì Là cái,lens tối thiểu,lên Face mình sẵn có ra nó còn hỗ trợ,mình một số cái tính năng Ví dụ như là,cái instant,mà nó có theo phong của Tik Tok rồi ha,nó có theo mẫu rồi mình chỉ việc mở ra,mình đi vào thôi,mình chọn Cái Trang về nhà hàng đi xác,nhận ha rồi tương tự như mà lúc mà mọi,người tạo cái form của,mình thay hình ảnh mình thấy thông tin,vào đây ha mình hẹn gặp,những yếu tố đó vào rồi vào mình dẫn,link về đâu thì cái sân bay này khi mọi,người không có lên vay mọi người hướng,dẫn mà chạy muốn chạy chuyển đổi dẫn,linh về cái điện Messenger hoặc Zalo thì,mình hoàn toàn hay gắn cái đường link,của messenger Mình gắn vào cái cái cái,lúc ở đây ha Nhưng mình sẽ chọn cái nút,này ví dụ như là mua hàng ngay đó nên,không có sai mà không có Sao nó lên face,đưa về cái từ bay này đưa cái nút nó trỏ,về cái Messenger,của cái Zalo hoặc là của cái Messenger,zalo.vn,rồi nó sẽ đưa về da luôn,đó,cái lợi thế của Việt Nam,nhưng mà có bất lợi này là mình sẽ không,có gắn được cái,Pixel để mình đo lường được cái chuyển,đổi,đó,thì để có lên đây mình sẽ dùng cái link,face rồi thì mình cũng quen biết rồi ha,cho nó gọn rồi bây giờ để mà chạy video,thì mình sẽ có những người nói ha có lên,Face có xong rồi thì sao nữa,mình sẽ có một cái nữa là cái Pixel cái,mã thì đổi,một xíu thôi,thì ở đây nó sẽ cho mới hỏi mình là mình,muốn Tracking cái quản lý sự kiện ở trên,ứng dụng website thì thường mọi người,Cách ứng dụng ít đã có lắm chạy website,đây Cái này là mình tạo sẵn rồi nha đó,nếu muốn tạo,một cái xô thì,bấm vào thiết lập,đây,ví dụ như là vụ gì đó đi rồi theo dõi,mình sẽ cài thủ công nha ở Việt Nam,nữa,rồi mình sẽ bắt đầu mình sẽ tạo sự kiện,ha chọn thiết lập sự kiện,đây thì mình sẽ gắn cái cái đoạn code,này vào cái thẻ header website Còn nếu,mà ai xài lên Face rồi ngắn gọn chỗ là,được một cái là gì là nó sẽ không cần,phải gắn cái mẫu mã này mà chỉ cần lấy,cái ID của Pixel đó cái ô topic,thể lực nhất mà thường mình khi mọi,người,nhấp nhầm và nhập Đại thôi,Ví dụ mình khi khách đi thằng Phong xong,đi xe chở về có được Thank you cảm ơn đó,thì khi mà có một người truy cập đó chỉ,gặp vô cái sự kiện này mình ơi Sau đây,mình chọn một cái sự kiện là gì là,đăng ký,tốc nó nhận biết rằng,mình chọn cái này để đo lường chuyển đổi,vị trí khi nào người dùng hoặc điện,thoại nhấn xong mình,khi mà có một chiếc cặp nha thì nó sẽ có,một lượng Truy cập một cái chuyển đổi,trên đây Ok ha,rồi đó ai mà chạy cái face nó dùng lên,Face lấy cái mã đi Ở đây nha mình sẽ,password,trên tivi để Tracking này Ok vậy thì khi,mà mình mới tạo thì tất nhiên nó sẽ chưa,có sự kiện ở đây hết trơn á ha chưa thực,hiện cái gì đây hết cho mày chạy về nó,mới có sự kiện được nha Rồi bây giờ mình,xài cái mình chạy nè,Quay lại cái chữ nhật Ok rồi chọn cho,mình cái tạo nè,Rồi mình chọn tiếp nè được chuyển đổi,trên trang web nè,rồi để cho bay bu gì đó đi dịch vụ này,là ngày 26 tháng 9,xíu nha,mình tắt cái keo để mình lên,tiếp mình chọn trang web,mình chạy ở đây,rồi muốn tới quá sự kiện gì thì đăng ký,ok rồi Nếu mà mọi người không có trang,web,để chiều rộng ha rồi Cái này tự động,luôn,trực tiếp mình chạy rồi ở Sài Gòn thôi,Đặc biệt này em đi chọn Hồ Chí Minh,rồi tương tự ha ngôn ngữ nè giới tính nè,tuổi nè,thôi đó rồi họ quan tâm đến gì,làm đẹp ok đây rồi,lại tương tự ở dưới ha mọi người,tiếp nữa là mình sẽ chọn sách mỗi ngày,để bao nhiêu tiền,chưa chạy lần nào mới chạy lần đầu tiên,ở đây mình sẽ chọn tương tự ha một là,mình chọn cái mình chạy một cái Trang,không có thật,hay là mình chọn cái video của mình kết,nối vào đây tương tự như bài trước để,nói mình chạy,video đường,hoặc là nhiều cái cái cái,này trước thì thường mình xin lỗi mình,ok tiếp nữa,Chọn bài đăng,trang web đây điền cái USD,cái hồi nãy mình chọn cái pixel,rồi thì đó cách để tạo chiến dịch chuyển,đổi và chiến dịch Tiền Phong trên Tik,Tok thì cái tóc nó mới nó không có nó,chưa có quá,đơn giản,nó Ai chạy đâu quen thuộc thì nó sẽ rất,là đơn giản không,cố gắng Mình thực tập nhiều mình làm,việc lên nhiều kem để mình nắm rõ được,những cái bước những cái công cụ mà sử,dụng ở đây rồi ha bữa hôm nay mình sẽ,dừng ở đây cảm ơn mọi người

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of hướng dẫn chạy ads tiktok

Continue the next fifth section about hướng dẫn chạy ads tiktok

Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo Tiktok Ads và Tối Ưu Quảng Cáo Tiktok Ads từ A tới Á (cập nhật 11/2022)

Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo Tiktok Ads và Tối Ưu Quảng Cáo Tiktok Ads từ A tới Á (cập nhật 11/2022)

video khóa học Quảng cáo và bán hàng,trên Tik Tok Tên tôi là Nguyễn Phan Anh,và một chuyên gia về restaur marketing,từ năm 2008 tới Nay và hôm nay thì tôi,sẽ dành thời gian để hướng dẫn các anh,chị các bạn cách thức nhắm chọn và chạy,quảng cáo trên Tik Tok hay còn gọi là,Tik Tok as phiên bản 2022 và cập nhật,mới nhất vào tháng 11 năm 2022,Vâng thông tin của tôi ở địa chỉ,facebook.com search Phan Anh online,Email là Phan Anh online@gmail.com và số,điện thoại là 098 962 3858 tôi có nhận,đào tạo nhận tư vấn nhận đào tạo in,house a coating cho các anh chị các bạn,nhận thực hiện các dịch vụ ở về các,chiến dịch về Facebook để SEO web để Tik,Tok vân vân các anh chị và các bạn có,thể liên hệ với tôi để tư vấn và trợ,giúp Vâng và để không mất thời gian của,anh chị nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu,Vậy thì để chạy quảng cáo trên Tik Tok,thì chúng ta sẽ cần gì,đầu tiên là chúng ta sẽ truy cập vào địa,chỉ,ads. tiktok.com Ok nó hơi đơ một tí,rồi nếu mà các bạn không nhớ cái địa chỉ,này thì các bạn vào Google các bạn tìm,từ khóa làm Tik Tok as hoặc là quảng cáo,trên Tik Tok là được các bạn nhé sau đó,thì các bạn sẽ tạo tài khoản quảng cáo,tạo tài khoản quảng cáo bằng Email hoặc,là bằng số điện thoại để chúng ta sẽ tạo,ra được thì chúng ta sẽ bấm tạo ở đây,thì tôi đã có tài khoản quảng cáo rồi,thì tôi sẽ vào phần mềm quảng cáo luôn,còn nếu mà tôi chưa có thì tôi sẽ tạm,các bạn nhập địa chỉ email mật khẩu và,xác nhận mật khẩu sau đó để xác minh đó,sau đó thì khi các bạn tạo xong thì các,bạn sẽ very file tức là xác nhận một lần,nữa sau đó thì chúng ta sẽ chạy thẳng,vào,cái trình quản lý quảng cáo nhỏ Tik Tok,chúng ta nhìn thấy ở đây,đây chính là trình quản lý quảng cáo Tik,Tok có một điều rất là thú vị đấy là Tik,Tok và Facebook nó rất là giống nhau nếu,mà các bạn đã học Quảng cáo trên,Facebook của thầy Phan anh rồi thì các,bạn sẽ thấy là trên Tik Tok cũng khá là,dễ và khá là tương đồng,đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn là chế độ,quảng cáo đơn giản hay là chế độ tùy,chỉnh Đây là hai cái giao diện khác nhau,một cái nó gọi là giao diện đơn giản cái,giao diện tùy chỉnh thì tùy vào cái việc,là chúng ta thích cái,giao diện nào tôi thì tôi thích cái giao,diện là chế độ tùy chỉnh còn các bạn,không thích thì các bạn có thể chọn ở,đây nhé thì tôi sẽ chọn chế độ tùy chỉnh,ở đây nó chỉ là vấn đề về giao diện thôi,chứ nó không phải là chọn cái nào thì,quảng cáo sẽ tốt hơn được chưa ạ Và cũng,xin lưu ý là quảng cáo trên Tik Tok thì,cũng có ở trên nền tảng điện thoại di,động các bạn tải cái app Tik Tok,các bạn tải cái app Tik Tok về và sau đó,các bạn mở cái app Tik Tok của mình lên,trong đó thì trong đó có cái phần video,có cái phần video thì chúng ta sẽ,có thể bấm vào cái nút ba chấm này Đấy,sau đó thì chúng ta cũng sẽ chọn cái chế,độ tiếng Việt gọi là quảng bá quảng cáo,tiếng Anh thì gọi là,promost đấy thì đây là tôi đang mở cái,app Tik Tok của tôi và nó có cái nút,promost,thì cái video Sau này tôi sẽ hướng dẫn,mọi người cái cách chạy ở trên Mobile,cho nó xịn sò nha cái video này tôi sẽ,hướng dẫn trên pc cho nó chuyên nghiệp,thế thì ở đầu tiên thì các bạn cần phải,quan tâm đến cái trình quản lý quảng cáo,của nó nó có bảng điều khiển này các cái,chiến dịch này tài sản này và các cái,báo cáo về chiến dịch trong phần tài sản,này Thì tôi quan tâm nhiều đến phần đối,tượng các yếu tố quảng cáo,phần đối tượng này thì cho phép chúng ta,tạo ra các cái tệp remarketing tiếp thị,Lại giống như là Facebook,và ở đây thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo,Tik Tok Với cái trình quản lý quảng cáo,trên cái giao diện tùy chỉnh Thế thì,chúng ta đang nhìn thấy cái giao diện ở,đây,tôi sẽ zoom to lên một chút đúng không ạ,Đầu tiên là ta sẽ nói về mục tiêu quảng,cáo thì Tik Tok chia làm 3 cột cột bên,trái là Cột tiếp cận đúng không ạ cột ở,giữa là cột cân nhắc và cột thứ ba là,cột chuyển đổi thì cái giao diện này nó,cũng bắt chước y hệt của Facebook như,tôi đã nói là Tik Tok nó sao chép và Tik,Tok của Tik của Facebook khá nhiều khá,là thú vị ở cái điểm này,Vâng thế thì nếu mà chúng ta chạy tiếp,cận thì chúng ta sẽ hiển thị quảng cáo,để mục tiêu của chúng ta là tiếp cận,được nhiều người nhất có thể Và khi tiếp,cận như vậy thì chúng ta sẽ hiển thị,hiển thị và chúng ta xây dựng thương,hiệu và chúng ta sẽ không quá chú trọng,tập trung vào,à Chuyển đổi đơn hàng nếu mà chúng ta,muốn chạy Chuyển đổi đơn hàng thì chúng,ta sẽ xem cái lượt chuyển đổi trên,website Nếu mà chúng ta chạy app tức là,ứng dụng cho điện thoại di động thì,chúng ta sẽ chạy quảng cáo ứng dụng đó,còn nếu mà chúng ta muốn chạy Truy cập,Web đơn thuần thì chúng ta sẽ chạy lưu,lượng Truy cập Web với điều kiện là,chúng ta sẽ phải có website hoặc là một,landing page hoặc là một cái đường link,đó nếu mà chúng ta muốn chạy số lượt xem,video cho một cái video nào đó ví dụ như,là cái video Tôi vừa up lên trên Tik Tok,của tôi đúng không ạ tôi muốn người ta,xem,Tôi muốn một cái người người ta xem như,thế này thì tôi sẽ phải chạy quảng cáo,để tăng lượt xem lên để tăng lượt xem,nhiều lên có đúng không ạ Vâng và chúng,ta có thể ch

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of hướng dẫn chạy ads tiktok

Continue the next sixth section about hướng dẫn chạy ads tiktok

Hướng dẫn chạy quảng cáo Tiktok Ads chi tiết cho người mới

Hướng dẫn chạy quảng cáo Tiktok Ads chi tiết cho người mới

Bạn đang muốn chạy quảng cáo trên tik tok,Nhưng chưa biết phải làm như thế nào,Xin chào bạn,Chào mừng bạn đã đến thanhthinhbui.com,Mình là Thịnh. Và trong video ngày hôm nay ,Thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn ,Cách chạy quảng cáo trên tik tok như thế nào ,cho hiệu quả và đơn giản nhất,Và bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh youtube của Thịnh,và nhấn nút chuông bên cạnh nữa ,để nhận được email thông báo,mỗi khi Thịnh ra video mới về chủ đề này nhé,Và nếu như bạn có quan tâm về việc bán hàng trên tik tok ,hãy bình luận bên dưới video chữ "CÓ",Nếu bạn không hãy bình luận chữ "KHÔNG",Việc bạn bình luận như thế này sẽ giúp cho Thịnh biết được rằng,bạn có quan tâm về chủ đề mà Thịnh đang chia sẻ hay không?,Nếu bạn quan tâm nhiều mình sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để chia sẻ cho bạn,Để chạy quảng cáo trên tik tok thì bạn cần chuẩn bị những gì?,Đầu tiên,Là bạn cần phải chuẩn bị cho Thịnh một email,và số điện thoại vẫn còn đang hoạt động tốt,một email và một số điện thoại,Tiếp theo,Bạn cần phải có sẵn một cái video mà bạn muốn chạy quảng cáo video đó,Thì tất nhiên bạn biết rồi ,Tik tok là chạy quảng cáo video là chính mà,Cho nên bạn cần chuẩn bị sẵn cho Thịnh ,một cái video mà bạn muốn chạy quảng cáo,Và cuối cùng, không thể thiếu,đó chính là một cái thẻ visa/mastercard debit,Cái này thì chắn chắn những bạn nào,mà đã từng chạy quảng cáo trên facebook hay google ,thì đều có cái thẻ này rồi,Còn nếu mà bạn nào mà chưa có biết cách làm thẻ này,Thì bạn hãy lên trên google và gõ vào cái từ khóa là ,cách làm thẻ visa thanhthinhbui,Và bạn bấm vào ngay cái bài viết đầu tiên của Thịnh ,để xem cách video Thịnh hướng dẫn chia sẽ,Về cách làm thẻ visa mastercard như thế nào,cho nó đơn giản và nhanh chóng,Có một điều Thịnh bắt buộc phải lưu ý cho bạn,khi mà chúng ta chạy quảng cáo trên tik tok,đó là bạn tuyệt đối không được dùng video người nổi tiếng ,để chạy quảng cáo tik tok,Đúng là chúng ta đều biết,Tik tok phát triển như ngày hôm nay,Đó là nhờ mạng lưới cực lớn những KOL, những influencers,Chia sẽ video của họ trên nền tảng tik tok,Nhưng ,Điều quan trọng là bạn điều tuyệt đối ,Không được lấy hình ảnh,Hoặc không được lấy,Giống như có nhiều bạn là chúng ta lấy hình ảnh của một người nổi tiếng ,họ đã review cái sản phẩm của chúng ta bán,Chúng ta chạy quảng cáo,Thì cái này cũng vi phạm chính sách quảng cáo của tik tok,Nếu mà bạn muốn người nổi tiếng đó,Để xác nhận là bạn và người nổi tiếng đó có liên kết với nhau,Thì cái này thì bạn bắt buộc phải liên hệ thủ công ,với đội ngũ quảng cáo của tik tok rồi,Nhưng mà mình đang nói mặt bằng chung,Là khi mà tik tok,Nhìn thấy một quảng cáo có chứa hình ảnh người nổi tiếng trong đó,Thì chắc chắn 100% là họ sẽ từ chối cái mẫu quảng cáo của bạn ngay,Cho nên, nhớ lưu ý cái điều này cho Thịnh nha,Đây chỉ là một lưu ý lớn nhất,Mà mình thấy rất nhiều bạn chạy tik tok bị vướng,Và cái vấn đề thứ 2 nữa,Nó nhẹ hơn một chút,Cái tỷ lệ nó nhẹ hơn,Đó là những bạn chạy thực phẩm chức năng,Chạy đông y,Chạy sản phẩm người lớn,Bạn cũng nhớ lưu ý cái tình trạng này,Có nghĩa là bạn chạy những sản phẩm đó,Thì việc tik tok từ chối quảng cáo của bạn rất là cao,Cho nên đó là đó là 2 chính sách quan trọng nhất,mà Thịnh muốn nhắn với bạn trước khi mà chúng ta quảng cáo trên tik tok,Đầu tiên, để bạn truy cập vào việc chạy quảng cáo trên tik tok,Thì bạn vào cho Thịnh cái trang chủ của nó,Đó là ads.tiktok.com,ads.tiktok.com nha,thì cái đường link này Thịnh sẽ để ở trên màn hình cho bạn luôn,các bạn chỉ cần mở trình duyệt web,và gõ cái đường link này vào cho Thịnh là ok,ads.tiktok.com,thì như bạn thấy trên màn hình,đây chính là một cái trang chủ để bạn tạo quảng cáo,thì bây giờ bạn nhìn góc phải ở trên cùng á,nó có chữ Create an Ad,Create an Ad ở đây,tạo quảng cáo nha,thì bây giờ bạn sẽ bấm vào trong nút này cho Thịnh,bấm vào trong nút này,rồi bạn đợi một chút xíu để tik tok tải ra cho bạn cái giao diện,để bạn bắt đầu tạo một tài khoản để chạy quảng cáo trên tik tok,như bạn thấy trên màn hình,đây sẽ là cái giao diện bạn nhận được đúng không?,Thì tới bước này,Bạn khoan hãy làm gì,Bạn nhìn lên góc phải bên trên ,Nó có chữ English nè bạn thấy không?,Là cái phần ngôn ngữ,Thì bạn sẽ chuyển cái phần ngôn ngữ English này về tiếng Việt cho Thịnh,Bạn khoan hãy làm gì hết,Bạn bấm vô chữ tiếng Việt,bấm vô chữ tiếng Việt,Để nó đổi cái giao diện về Tiếng Việt cho bạn ,Đầu tiên,Để bạn sử dụng cho dễ,Công ty của bạn trú tại đâu?,Trên,Bạn bấm vô đây bạn tìm cho mình chữ Việt Nam thôi,Đây, Việt Nam,Tài khoản này chủ yếu được dùng để?,Nghĩa là tik tok đang hỏi bạn,Tài khoản quảng cáo này bạn tạo ra để làm cái gì,Thì bạn nhớ chọn cái đầu tiên cho Thịnh,Đó là quảng cáo mặt hàng hoặc dịch vụ của chính doanh nghiệp,Có nghĩa là của chính bạn,Còn nếu mà bạn lựa chọn 2 cái mục bên dưới,Là cung cấp các dịch vụ và quảng cáo trang web cá nhân á,2 cái này nó kêu các bạn xác mình nhiều thứ lắm, rắc rối lắm.,Cho nên bạn cứ chọn cái trên cùng cho Thịnh là đơn giản nhất,Xong bạn bấm nút tiếp theo,Rồi ở đây bạn điền tên của bạn,Đầu tiên bạn điền tên nè,Có thể điề

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of hướng dẫn chạy ads tiktok

Continue the next seventh section about hướng dẫn chạy ads tiktok

Chạy ads tiktok shop hiệu quả phần 1

Chạy ads tiktok shop hiệu quả phần 1

Anh Hello anh Em chào mừng em à đến với,khoa học đó là chạy của các shop thì đây,là một trăm các cái câu Pháp lại những,thể bán hàng ở trên Tik Tok mới nhất ở,thời điểm hiện tại nhất là ở truyền chưa,shop là một cái nền tảng mà hiện tại bây,giờ đang rất là khó thế thì trong cái,video này trong cái nội dung for này thì,sẽ tập trung vào chia sẻ cùng nghe những,điều như sau khi được đầu tiên đó là cái,nguyên lý hoạt động bởi nguyên lý hoạt,động của Tik Tok là cái hình nào của,việc thứ hai là tại sao lại nên chạy,vòng các shop và cái việc thứ ma là một,số các cái ơi sửa đi Mà mình hiện tại,mình đang làm mà mình thấy nó khá là quả,thì muốn chia sẻ điều đó với anh em lại,như có thêm niềm tin trong công việc là,mình chẳng cả mắt hàng tiếp theo là cái,cách để mà tạo tài khoản cái kẹp hiện,tại bây giờ đối với các loại tài khoản,bình thường ở thì nó chưa có cái phần là,chưa có cái phần này chưa có cái phần mà,mua tại cửa hàng Betta này thế nhưng mà,trong cái pháp này thì mình sẽ hướng dẫn,anh em cách để em có thể là chạy được,Ừ,được thì đây là số ca mà mình nóng lên,lại nhưng phải không có 14.000 trên một,cái chuyển đổi hôm nay là mình được lời,cả hai ca này nó khoảng tầm 300 đơn và,chúng tôi cho hai cam này,thì đấy là chị cái mà bài thứ hai mình,sẽ học nữa có cái bài Thứ ba là cách để,chỉ có lợi cho sản phẩm bởi vì là không,phải cái sản phẩm nào chạy cùng cá nó có,hiệu quả nếu anh nha bạn không phải cứ,cứ thấy cái sản phẩm này ta cũng lâu hơn,với cảnh cáo được sẽ không hiệu quả rồi,Đây là mình còn lựa chọn đúng cái sản,phẩm nó phù họ cảm với shop có bị như Số,của mình là nó được hư hỏng tầm 200 sản,phẩm hơn 200 sản phẩm nhưng không phải,sản phẩm nào được chậm cáo mà mình sẽ,lựa chọn một số sản phẩm thôi đừng chạy,theo sẽ có những sản phẩm mà nó qua với,việc mà làm video sẽ có những sản phẩm,của cái việc với những loài chim có sản,phẩm nó bỏ túi đựng chống cáo vẫn là,vòng nó qua với việc nó thuê canxi để,làm mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái cách,bán hàng riêng thì ta phải lựa chọn đúng,sản phẩm cái cách treo là chọn cái video,mà tình em sẽ có những đi ra lạ anh em,là biết làm video vòng em mà không biết,làm Ừ nếu mà không biết làm thì phải làm,như thế nào ghét cái rượu đâu lấy kia ra,thuê kiot xin họ làm đưa trong trận cáo,như thế nào thì mình sẽ Rảnh thế bài số,4 qua là chọn video để video rất là quan,trọng thì phải đối thiếu sót thì video,là quan trọng nhất và thắng hai vạch thì,nói ở nằm hai cái đầu này một là video,hay là sản phẩm thắng hai bạn sẽ làm chỗ,này đây là anh em cần giá chủ yếu trong,cái phần mà họ video cái phần của ba nó,là cách để chúng ta lên được một cái kia,đây là sao nó chọn ra đúng thì làm sao,là người sau mình có thể sẽ kêu với các,bạn nó lên thật là nhiều cũng như đơn,giản là có thể nhanh nhất hiệu quả đấy,nhưng mà Làm thế nào để tiếp tục nó hiệu,quả gia hạn và mình sẽ kêu thêm được cái,lượng đôi lên ví dụ như là cái này mình,sẽ rất hiệu quả đấy nhưng mà bây giờ để,mà lên được còn nói tầm 500 đến 1.000 đô,một ngày nhận bằng những nó chặn cáo này,ạ Là là khá là khoai đấy nha mạnh ở rồi,nó giản không còn nhận ra chúng có tăng,cuốn sách là một cái chiến lược cũng hơi,khó lắm thân thiện Đó là cách để nó tối,ưu tú nhiều đây thì con sẽ nói tiền tối,ưu cái Xin chào cáo cho xe nói tối ưu là,là cái sản phẩm ví dụ đơn giản là thay,vì việc nhé hai thì việc là anh em bán,mua sản phẩm nhóc tiếng Anh có thể là,cháu sẽ lỗi với thằng giá rẻ nhưng mà,mình có thể mình có thể là người chạy,với sản phẩm mà theo combo phải là mình,mình mình lên con trai mà cái bóng U23,Sản phẩm tạo thành công một cái là nó,chỉ có giá là 39.000 thôi để trả cho Ông,Táo với các sản phẩm vào 39.000 này chắc,chắn lỗ đúng không vì một cái cam đã,đồng ý chí quảng cáo sơ khoảng tầm 10,đến 20.000 một đơn rồi đúng không mà bây,giờ cái sản phẩm có 39.000 lại được con,5 nghìn thì làm nào thì mình phải bán cô,mô cũng như là bắn 5 cái mồm còn ba cái,một bản năng cái một mảnh 10 cái 1 thì,có chiến lược Cái đường này là cái cách,tối ưu của tổ tiên từ từ ưu quảng cáo,tới những sản phẩm tiếp theo là cách để,làm sao tăng Nguyên Giáp chính là cái,vấn đề mình nói tăng quan sát và scale,lên này bởi vì lên mình cá tra thành,công rồi chị cái thứ hai màu tối như thế,nào phải thứ ba mình được như thế nào,Thì đấy là những cái hôn chị ạ các tính,năng khác mà chúng ta sẽ học ở cái việc,của cháu cám này buổi tối nghe gọi trên,mạng nhưng nó lại chẳng các shop ở đâu,có gì không phải học đúng không làm gì,có cái gì đâu mà học làm gì mà có cái gì,mà phải phải phải chia sẻ với cậu kia,nhưng em thử đi Em thử làm để nhìn thấy,là có rất là nhiều điều mà đứa nghe mình,không biết mình mày mò I cũng được thôi,nhưng mà chẳng mất nhiều thời gian như,bọn mình mày mò được luôn thôi nhưng mà,nó ra những gian còn nghe thấy mình mua,lọ anh em bỏ mấy tiền ra nhấn tham gia,cái hót mày đấy thì anh em sẽ có được,những điều gì anh em sẽ được đi nhanh,hơn anh em đã thoát khỏi cái việc bằng,phải mai more diễn như là thấm thoát này,nó khoảng 3 triệu là năm triệu nhưng,mình không biết là

Congratulation! You bave finally finished reading hướng dẫn chạy ads tiktok and believe you bave enougb understending hướng dẫn chạy ads tiktok

Come on and read the rest of the article!