tiktok livestream shoppable ads

Find out your best tiktok products and tiktok ads in less than two minutes

Find TikTok dropshipping products — it's free
No difficulty
No complicated process
Find winning products
BACK

Hướng dẫn chạy quảng cáo Live Shopping Ads - TikTok Shop [P2]

cho,cháu ăn nhanh mình là Quốc cược video,hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách,chạy like shopping nghệ về Tik Tok shop,của mình với mục tiêu là mua tại cửa,hàng trước tiên các bạn cần chuẩn bị cho,mình 1 vài thứ sau Thứ nhất là tài khoản,quảng cáo đã mở tính năng sốt rét là App,Store vào kênh vào tài khoản,thứ hai là restore là cái thứ ba là cây,từ từ là nhà sách,ở tại,số tài khoản quảng cáo các bạn vào chiến,dịch,à à,ừ ừ,thì,các bạn bấm tạo mới,cài đặt mục tiêu quảng cáo của mình là,mô tả Cửa hàng các bạn đặt PT II,Vì,vậy các bạn muốn tiếp tục à,à à,Ừ,rồi mình đặt tên là nhóm muộn rồi các,bạn chọn cửa hàng của mình,ở tại loại quảng cáo thì các bạn chọn là,mua sắm online nhé,có phải danh tính danh tính liệt kê của,huyện,trả lời tại vị trí thì các bạn tắt cái,tải video xuống đi,Ừ rồi thế này địa điểm khác bạn chọn,Việt Nam chẳng hạn nhiều mình chọn Việt,Nam là đôi tuổi mình sẽ mời giới tính,mình sẽ chọn là nữ độ tuổi từ 18 đến 44,nhắm mục tiêu sẽ thích hành vi Nếu các,bạn cũng có ta ghét bị hơn thì các bạn,có thể chọn nha Rồi làm sách hàng ngày,mình đi làm 100 đâu rồi,đối với Quảng cáo ra hai thì thừa mình,sẽ có những cái phiên like chẳng hẳn Vụ,Tối nay là bạn sẽ không biết phiên like,từ 10 giờ tới 12 giờ,thì bạn nên ích comment trước đó chẳng,hạn dù là mình lên từ lúc 6 giờ tối để,cho lúc 8 giờ tối nó hoạt động thì mình,liền sau đó mình đã khi,cứ thời gian quảng cáo này chẳng hạn ví,dụ bây giờ mình lên là ngày 6 tháng 6 à,ở,hiện tại mình đang là,19:29 Nhưng mà mình muốn đặt cho cái,quảng cáo đấy là bắt đầu từ lúc và 20,giờ à,-,20 giờ ok và kết thúc là 24 giờ ngày 6,tháng 6 luôn,ừ ừ,A,23:59,ok thì có nghĩa là trong khi mình sắp,xong thì cái lúc mà khoảng thời gian từ,20 giờ đến 24 giờ hạnh la 2 á bạn live,thì cái mộ cái quảng cáo này nó sẽ bắt,đầu phân phối cho bạn trong cái khoảng,thời gian này còn trường hợp bạn like,ngoài cái khung giờ này thì nó sẽ không,có phân phối với bạn nha,Rồi sau khi mình xếp ngày giờ xong thì,mình chọn xuống cái giá sầu và tối ưu,hóa rồi giá thầu tối ưu hóa thì các bạn,nên mình khuyên các bạn nên là chọn lựa,thanh toán hoặc lần lượt nhấp vào Kill,like hai cái này khoảng hai cái này thì,tỷ lệ mua hàng nó không được cao lắm,nhưng mà bù lại thì nó sẽ là cái click,và cái người chân người tự trên người sẽ,mất sẽ cao hơn thường thì mình sẽ chọn,nợ giúp cho sản phẩm trong phim Like rồi,chiến lược gia thầu thì mình sẽ chọn chi,phí thấp nhất ý kiến tiếp theo em,Em đổi tên quảng cáo,tại đây thì nó sẽ có 2 cái cách định các,bạn sẽ chấp nhận trường hợp Ví dụ Các,bạn chọn video like luôn á thì các bạn,bấm gửi đi thì có nghĩa nó Sẽ khi cái,like của bạn chạy thì nó sẽ bắt like của,các mạng và nó sẽ phân phối quảng cáo,luôn à còn trường hợp đi giao từ chuẩn,thì bạn sẽ chọn một ra một cái video Nào,trên kênh của các bạn chẳng hạn như mình,chọn một cái video là trên kênh đi Chẳng,hạn video này thêm kênh đấy,sau khi nó chạy Xong cái như này nó sẽ,có một cái nút lời vào xem bụi Lan à Ý,anh nói giống như là một cái khác bị dẫn,khách hàng vào xem la hết á,à à,à còn trường hợp các bạn muốn đẩy trực,tiếp vào nay luôn đó thì các bạn chọn,menu like nhé thế,Ừ rồi mình sau khi chọn xong cái loại,xếp này Mình sẽ bấm gửi đi ra xong,à à,à à,à à,à à,Ừ ok vậy là một quảng cáo là shopping,nhà của mình được tạo thành công nha

The above is a brief introduction to tiktok livestream shoppable ads

Let's move on to the first section of tiktok livestream shoppable ads

All you need to know about TikTok Shopping Ads

All you need to know about TikTok Shopping Ads

hey everyone welcome to the webinar all,you need to know about Tick Tock,shopping ads my name is Mikhail I'm the,VP of growth at Shaker and I'm the host,of today's webinar the webinar will be,recorded so you can watch it on demand,later,today's agenda firstly what are Tick,Tock shopping ads,secondly let's take a closer look at,video shopping ads,thirdly catalog listing ads,fourthly live shopping ads and finally,let's take a look at how you can use,creative automation to get more out of,your video shopping ads,first thing on the agenda what are Tick,Tock shopping apps,in short Tick Tock shopping ads is an,umbrella term for tick tock's new suite,of Advertising Solutions for Brands who,want to leverage Tick Tock to drive,sales,currently there are three ad formats,under the tick shop Tick Tock shopping,ads umbrella video shopping ads catalog,listing ads and live shopping ads but,you can expect more ad formats to come,in the future,the headline of a recent Tech brunch,article about Tick Tock shopping ads,reads like this,Tick Tock launches new ad Solutions with,smarter targeting and Amplified product,discovery,it continues Tick Tock announced today,which was August 18th that it's,launching a Commerce Suite called,shopping ads to make it easier for,Brands to advertise on the platform the,company is currently testing three,formats of shopping ads which includes,video shopping ads catalog listing ads,and live shopping ads,in the webinar today I will take you,through what we what we know about Tick,Tock shopping ads so far and how you can,get started,the promise of tick tock's shopping ads,is essentially to help advertisers,keeping up with with emerging,keeping up with emerging Trends solving,for signal loss managing large catalogs,and avoiding adverty all in order to,turn tiktok content into full shopping,carts,and the way they do it is through,simplification and automation features,in The Tick Tock ads manager,from tick tock's own shopping ads,announcement they called out that Tick,Tock ads are built different which means,different relative to their current,Solutions but also different to,competing Solutions in the market,the first key point of differentiation,is the simplified media buying,experience,where you can access the three new,advertising formats through one single,buying objective the product sales,objective in your ads manager these are,the three new formats video shopping ads,catalog listing ads and live shopping,ads,secondly there are new automation,features which helps advertisers meet,buyers throughout the shopping Journey,this enables advertisers to meet,audiences who are more like more likely,to convert with smarter more advanced,targeting and fully automated creative,features that are currently in,development,thirdly shopping ads help you unlock,catalog potential by scaling your,product catalog with new formats to,capture emerging Trends and more,placement on Tick Tock beyond the for,you page,and finally achieve greater performance,and optimization opportunities through,new features for tick tock shop,Merchants to maximize performance,as mentioned earlier the promise of tick,tock shopping ads is essentially to help,advertisers keeping up with emerging,Trends solo solving for signal loss,managing large catalogs and avoiding ad,fatigue,and that is what we see through these,four points of differentiation,now let's move over to looking at what,Tick Tock ads look like in practice at,first glance the changes to your ads,manager are quite small when you first,get access to shopping ads what you will,see when you are about to set up your,first new campaign is that the catalog,sales objective is out well product,while the product sales objective is in,and the most noticeable changes will,appear once you select the product sales,objective and start creating your,campaign where you now will have access,to create up to three different ad,formats instead of just one format with,the catalog sales objective,but keep in mind that Tick Tock shopping,ads are not generally available to all,advertisers until the end of 2022 and,when you start getting access to,shopping ads you may not have access to,all three ad formats right away,some advertisers we work with have,access to video shopping ads only some,of them have access to both video,shopping ads and catalog listing ads and,none of them have access to live,shopping ads yet,this is in most cases due to the limited,geographical rollout of shopping ads or,live shopping ads is the slowest one to,roll out,you should reach out to your Tick Tock,account manager if you do not have,access to shopping ads and you can also,reach out to me if you have any,questions,now let's look at the first of the three,shopping ad formats video shopping ads,in the words of tick in the words of,tick tock video shopping ads enable you,to place hyper relevant shoppable videos,across the for you page for people to,check out your products the example ad,you can see here is a single video,shoppi

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of tiktok livestream shoppable ads

Continue the next second section about tiktok livestream shoppable ads

CHẠY QUẢNG CÁO ADS LIVESTREAM TIKTOK SHOP NHIỀU MẮT XEM

CHẠY QUẢNG CÁO ADS LIVESTREAM TIKTOK SHOP NHIỀU MẮT XEM

Ok Tại sao lại chạy quảng cáo trên,livestream chạy quảng cáo trên,livestream thì giúp cho các bạn tiếp cận,được nhiều khách hàng nhiều hơn nè Ok,nếu các bạn có sản phẩm tốt mà bạn có,kịch bản livestream Ok thì nó sẽ giúp,cho các bạn nổ đơn nhiều hơn chẳng hạn,mình livestream ít người xem quá thì đôi,khi nó cũng không có Ok đúng không còn,nếu chúng ta chạy quảng cáo có thể là,bình thường là có 20 bác xem đi Chúng ta,chạy quảng cáo 100 bác xem 200 bác xem,này kia thì nó cũng ok hơn đúng không ở,đây thì không biết có nhiều anh chị,Chúng ta chạy quảng cáo nó không có tiền,chạy quảng cáo nó không ra đơn Triệu,quảng cáo ơ lộn ông chạy quảng cáo nó,không có mất view Ôi đang chạy quảng cáo,livestream mà chạy quảng cáo nó không có,tiền nè chạy quảng cáo nó không có có,mất view Tại vì sao hôm nay chia sẻ cho,mọi người luôn,Ok,thì mọi người có thể chụp lại cái cái,hình này mọi người có thể chụp lại cái,hình này,thì nói chung là chạy quảng cáo trên,livestream thì nó cũng cái bản chất nó,cũng bản chất của chị quảng cáo giống,nhau bản chất của cái việc chạy quảng,cáo nó giống y chang nhau,Nó là một cái bể phóng đại chẳng hạn bạn,livestream mà nó không có kịch bản không,bao nội dung sản phẩm mà nó không thu,hút các bạn không có chơi Mini Game này,kia thì coi như cái livestream đó các,bạn cho người vào á thì nó sẽ ra người,vào giống như người ra người vào như,người ra người vào như người ra y chang,như cái việc chạy vẫn Mọi người nhớ là,chạy quảng cáo là dùng tiền mua hiển thị,thôi ok Và Nó là một cái bệ phóng đại,nếu mà chúng ta không chuẩn bị tốt Một,cái phim livestream thì chúng ta chạy,quảng cáo giống như là người vào người,ra người vào người ra và coi như chúng,ta sẽ thấy mắt xem nó không tăng là lý,do là như vậy cho nên là để chạy quảng,cáo của livestream hiệu quả thì trước,tiên chúng ta phải tối ưu cái livestream,chúng ta lại trước Ok,tối ưu cái livestream ta lại trước Âu là,cái gì Ok thì chúng ta phải tối ưu là,cái việc là chúng ta phải có cái,livestream,chúng ta hãy từ cái việc setup từ cái,việc setup cái livestream làm sao cho nó,thật sự mà nó chỉnh chu cho đẹp nè setup,livestream này Ok và tiếp theo một cái,là phải có những cái kịch bản line kịch,bản ở livestream,thì chiến lược setup vì sản phẩm với,chiến lược setup về khuyến mãi là một,trong những thứ rất quan trọng để kích,thích người ta có mua hàng hay không Ok,là nằm ở đây chiến lược setup về sản,phẩm chế độ setup về khuyến mãi và một,cái nữa để người ta có vào xem cái,livestream mình hay không là Mini Game,thì nó tất cả này nó nằm trong kịch bản,thôi và setup bối cảnh like làm sao cho,thu hút làm sao cho đẹp làm sao cho nó,bắt mắt thì người ta mới bây giờ người,ta xem chứ bây giờ có lên phiên,livestream mà nó tối Hù cái ôm hay là,không có setup một cách chỉnh chuông này,kia thì ai vừa vào xem đúng không chưa,Nó có hình dung như vậy không,cho nên là hãy nhớ là quảng cáo Nó chỉ,là một cái bể phóng đại thôi Còn bây giờ,chẳng hạn,cái bể của bạn nó quá xấu rồi mọi người,phóng đại nên cũng xấu à cái bể đẹp nó,sẽ bóng đá,cho nên là,chuẩn bị một cái phiên livestream thật,tốt trước khi chạy quảng cáo OK,và cái chạy quảng cáo trên livestream,Thật ra nó cũng rất là đơn giản mà có,một vài cái cái mà người cần phải lưu ý,dùm ta Ok là chúng ta khi mà chúng ta,chạy quảng cáo livestream thì nó sẽ có,nhiều mục tiêu khác nhau OK thì tùy mục,tiêu khác nhau đó thì chúng ta có thể,chúng ta sẽ sẽ chọn một tia cho phù hợp,cho một tí đang sẽ hướng dẫn cho người,chọn mục tiêu làm sao cho phù hợp thì,chiến lược giá thầu Chọn nó giá thầu,thấp nhất thôi,thời lượng tương lai Ok thì tốt nhất là,chúng ta sẽ ra ít nhất là 2 tiếng ok và,setup cái setup cái livestream của chúng,ta setup cái chiến dịch cái kem ít nhất,là khoảng nửa tiếng trước khi chúng ta,like Ví dụ như bây giờ là,bây giờ là 9:50 đi đâu Ví dụ bây giờ là,9:50 đi Ờ thì bây giờ chẳng hạn như là Ờ,10:20 đang live thì bây giờ là phải set,up,chẳng hạn như là 8:30 đang live thì 8,giờ là phải setup rồi thì khi đó nó mới,vừa cho cái cam nó kích hoạt nó mới hoạt,động hoạt động Ok được còn nếu mà chẳng,hạn như bây giờ mà chúng ta như nào mọi,người chúng ta setup cái cam mà nó sát,cái giờ livestream quá nhiều khi nó sẽ,không cắn cái không tính tiền,Ok chưa giữ mục tiêu cho tiệm ở mức khá,rộng thì cái này thì bây giờ đang sẽ,thực hành cho mọi người luôn nha Để thực,hành cho mọi người quảng cáo một cái,livestream như thế nào luôn nha để cho,mọi người hình dung nè,thì mọi người chỉ cứu bạn cứ vào cái,phần tạo chiến dịch Thôi để chiến dịch,này Ok thì ở đây thì chúng ta sẽ chọn,mục tiêu rồi chọn mục tiêu,chọn mục tiêu về mua tại cửa hàng nè Ok,và sau đó thì chúng ta bấm cái tên chiến,dịch thôi chiến dịch live hôm nay là,chiến dịch live ngày 3 tháng 12,có một cái ngân sách là ngân sách kiến,chiến dịch này thì ngân sách chiến dịch,này tối thiểu của nó là 500.000 nha mọi,người 500.000đ nha Nhưng mà thường,thường chúng ta sẽ để để ngân sách chiến,dịch để chúng ta sẽ không có cài đặt cái,này,mà chúng ta sẽ vào luôn tiếp tục,Ok nhớ quảng cáo thì

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of tiktok livestream shoppable ads

Continue the next third section about tiktok livestream shoppable ads

TikTok Shopping Ads Tutorial In 2023 (NEW Campaign)

TikTok Shopping Ads Tutorial In 2023 (NEW Campaign)

Tick Tock shopping ads this is a,step-by-step tutorial on how you can,actually leverage the newest thing on,Tick Tock within a crazy good results,without leveraging uh ticket shopping,ads into in particular shopping,campaigns and this is everything why you,need to actually test that and how you,need to set it up how to set it up,exactly and setting up the whole,campaign and how I go about it and,exactly why this works and how it's so,important your business in the next five,to ten minutes if you actually and give,it time and actually attend all this,video all the way through,again one of the most hottest thing,right now on Tick Tock that I really,produce the most results yeah we have,your business increased Revenue when I,have to test that almost any case uh it,actually works amazingly well so I'm,gonna show you exactly step by step,going right now into how and why and,where it's actually available how you,can use it everything step by step so,why you first why you you don't actually,care as you can see how it's called,something campaign in this account we're,getting four dollar CPA guys for the,CPAs and just be clear this account has,a 10 to 2L Target CPA so we're getting,four dollar CPA with the tech solving,campaign that's,board almost like 70 down to GPA and,it's actually the other guy and,companies in this account get around,like around 10 to 12 and it was a pH so,which is great in a hardware it actually,works as you can see everything is Up,Click thread is much much better uh,conversation is almost double then,directly campaigns and CPC is all time,low so it's it's an actual proven,campaign that you can really really use,and it works very well so let me start,off and well what actually are the,tickle shopping campaigns and ads so I'm,over here on Google just to give you,like how that looks it basically looks,like that it's like a store and that you,set up on Tick Tock and people can,actually buy through the store without,entering and going to your website this,is the basic of what it does take a,shopping campaigns you can really,purchase via the app through your store,that you set up with with actually the,same products that you have on your,website it's just inside sector now why,this actually works very well where for,a few reasons first of all it's a much,faster conversation Journey it takes up,the ticket actually native in-app,browser is much significantly lower than,the ones like on Facebook or other,platforms and so I think of course they,are still improving that but when I'm,when someone actually sees your ad and,clicks on it to actually go to your,website so like a regular ad it might,you know take three or four seconds and,people don't have the patience,especially on a platform like Tick Tock,so tick to something else is because it,is actually in the platform it's much,faster and you don't have these delays,so you have a much faster conversion,journey and you know people buy much,faster and much easier for them to,actually buy and go and purchase the,thing of um the shop so that's why I'm,seeing 3x and 2x converter rates on this,campaign number two guys actually you,have less data less signal that I lost,so if you already know with the post is,14 and stuff things I know I think I'll,be shaky in almost any any platform with,almost like every time in other reports,or over report,again the attribution is not the best,across platform Zone because it is,actually in the platform,you know Apple has no control over it so,the campaign gets full amount of data,and optimizes for the best way because,it's actually in the platform so the,code has all the data from people,clicking interacting with the ad and,engaging with the ad itself so this is a,crazy good to result this is a gradual,way to counter that iOS 14 and you know,cap that we all had and of course we,deal with this so let's add a signal so,the last thing is well it you shoot as a,brand of course it's directly to a,equation that a brand have like specific,ticket offers especially on the sub,campaigns at the start to really get,people to buy because of course it's a,actually a new thing so you need to get,people to buy and because I mean I think,in some cases or it gets like,um it gets a card Tick Tock from that of,course,but again if you lower your CPA you know,and your customer acquisition cost like,3x down I think it really really,um worth it and at the start I really,highly recommend and all the the brands,that I work with have done that and,that's why they're successful have a,specific uh offer for tick tock shopping,just maybe slide it and you know,discounting products and stuff so you,can give people to buy,that's pretty much it let me actually go,and talk about in which counts this,actually worked out so according to talk,um this available in China Indonesia and,all this country but,just a couple days ago it actually,rolled out on the US so I'm assuming,these haven't just been,um you know released yet or updated no,release updated so it's

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of tiktok livestream shoppable ads

Continue the next fourth section about tiktok livestream shoppable ads

In China, The Future of Shopping Is Already Happening

In China, The Future of Shopping Is Already Happening

this is live stream shopping,one of the hottest trends in china every,night,tens of millions of people watch live,shows hosted by influencers like thea,and by the products they recommend on,e-commerce and social apps like taobao,and do-ing,the sister app of tick-tock,functions,it's not about you know only shopping,it's about the experience it's about,having fun,you got to see 3d you got to see in some,kind of action,it's almost like a theater act the,internet craze has taken over china,by the end of 2020 the country had,almost,400 million live stream shopping users,china's livestream e-commerce market has,also grown dramatically,with an estimated value of 161 billion,dollars in 2020,it's becoming popular outside china as,well,so is live streaming the future of,shopping,live streaming is not a new thing in,china it started in 2015 with the,rollout of 4g,and it was first used for entertainment,and socializing,many live streamers performed for their,followers or chatted to them,making money by receiving virtual,currency and gifts,in the west live streaming is mainly the,domain of avid gamers,in china it's broken into e-commerce,china actually has a very big e-commerce,empire so it uses these,super apps what we call that you have,payment you have search of information,you have recommendation system,and you have huge amount of goods,available on the platform,and as well as a lot of consumers so,with this advantage they,merge these features of live streaming,to make the influencers actually so good,here is a perfect choice nice neutrals,beautiful print nothing overwhelming and,the warmth and comfort of flannel,this is item traditional tv shopping,involves a one-way direction,whereby a host introduces a product,demonstrate certain things and say call,this number or something,but live stream shopping is live that in,itself is a very very big difference,it causes different psychology and live,stream shopping is a very entertaining,way of actually engaging someone else,when you shop actually this live,streaming video will continue,it will minimize into a corner and you,can like buy the items,and pay all on the same app after that,the live streaming screen,will just enlarge by itself and the,promoter will come back to screen,so it's like very convenient,how about one of china's biggest,e-commerce platforms owned by tech giant,alibaba,added a live streaming function in early,2016.,in the following years other e-commerce,and social platforms like jd and do-ing,also integrated this feature,over 70 billion dollars worth of goods,was sold by a live stream,on taobao in the year through march 2021,latest surveys show that over 60 of live,stream users in china,were watching shopping shows and over 65,of them shopped at least once via live,stream,in 2020 live stream shopping got a huge,boost during the pandemic,when millions of people were in lockdown,and many retailers were pushed,online people you know during the,lockdown,felt like there's a need for more social,interactions,this live platform creates an,interesting,kind of uh environment that gives people,this sense that i'm actually interacting,with you,and then live stream shopping brings in,a lot more variety of things that people,could buy and satisfy,you know the sense the sense of losing,control especially during pandemic,at the heart of this craze are the top,influencers,who have tens of millions of followers,and some products worth millions of,dollars,every night they often use their stock,power,to get bargains from retailers which in,turn boosts their own sales and,influence,so if you think about china's live,streaming you have to know the,king and queen of the influences the,queen of live streaming,via she is actually having the biggest,viewership,and or the biggest sales volume for a,long time,on taobao platform she can sell,everything from,like gucci sunglasses lipsticks,homes and cars one time she offered her,followers to,go on a tesla ride with her and she even,for once saw the rocky launch in her,live streaming room for 40 million yen,the king b lijachi more widely known as,lipstick's brother,he used to be a cosmetic cells,before he turned into live streaming,e-commerce,and he knows a lot about the cosmetics,so he's the one that will actually put,the lipsticks on himself when,he's on the show,top live streamers like via and lijachi,have become celebrities in china and can,earn millions of dollars a year,although not everyone can be as popular,mid-ranking live streamers like tiffany,still earn a good income through sales,commissions,is,engineering,me,a lot of successful live streamers are,generally very good at communication,they're very good at articulating very,simply what the product does what a,product doesn't do in order for them to,sell they need to be trustworthy,and appear trustworthy and they need to,you know show in some ways that they're,authentic right so for vr and,chassis they're able to articulate that,quite a bit through their body language,thr

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of tiktok livestream shoppable ads

Continue the next fifth section about tiktok livestream shoppable ads

How to Livestream to Chinese Consumers

How to Livestream to Chinese Consumers

ecommerce has been very successful in,the past 20 years but it is still 2,dimensional with alibaba's live,streaming you create a three dimensional,live interactive mobile and social,shopping experience customer can say I,want to see the inside of the bag,show me Henry superstar that is young,anybody could have imagined,five years ago we believe live streaming,is the future of retail and e-commerce,for American audiences the way I,describe live streaming is a combination,of QVC Plus Facebook live plus an,e-commerce platform all row into one app,Alibaba was the only one that started,combining live streaming with e-commerce,we used live streaming to introduce new,brands from America and Europe to China,we are constantly looking for great,products in that first meeting there's a,company we have to take a look at what,are some of the quantity in sizings are,they enough for us to sell before a live,streaming session I will go to the,company or the designer studio do a very,short teasing session and that way we,can create interest can look at it but,you can get it yet you can make,announcement of what you're about to do,in the next 2-3 days maybe in a week so,within their app they put it into a,reminder and they will get notification,when we go live ok we have a couple of,hundred very very important customers so,you actually deal with them individual,let's aim for 8:15 to 8:27 matter how,much preparing we did before the show,once the cameras life it's unpredictable,hello yeah STP light I can do your eye,whenever the camera is on I'm in the,zone,and thank you - the customers saying,please start selling right now but Zoe,is actually holding it back get them,really excited about the demand,when the time is right start start I,know who's coming into the live,streaming channel their preference their,work their life I tend to call out all,my customers name when I look at piles,of shoes I know which one exactly has,her name on it,at the same time thousands of people are,watching like 10,000 20,000 people are,telling Zoe what size they are - 37 39,37 40 customer engagement really like,it's the right way to sell and you're,watching you know someone twisting,around and showing it we try to do it,through lifestyle shots and all this,stuff but never will be as good as,someone wearing she try so many shoes,thousands of SKUs she feels this is a,size 7 that is true size 7 and it's,almost like you buying them on without,ever leaving their living room so we're,doing the 5 draw right now when they do,the stray shot see whoever that's,showing up with a coupon for like $10,Norden my customer wants my stuff,and they want black so no problem right,once the product is listed 50 60 pairs,in a second 11400 75 years right now,everything is within the same map their,customer service in cream pack their,package it's linked to their bank,account so the cells conversion is much,much higher when you don't have to go,anywhere,everything you're testing a new market,which could be a great thing for a brand,they have a relationship with Zoe these,people they don't they know her and she,note it so when she backs a brand and so,I could meet something right rather than,going online and building is a testing,it for months at a time,20,000 people engage with the brand so,quickly don't take care of and that,okay something to celebrate for sure why,do individual drop shipping,internationally to our customer so the,branch doesn't have to worry about,anything their model is pretty amazing,and I think this huge room to grow with,this model and we work a lot with them,by the end of 2020 over 350 million,Chinese are buying from foreign branch,individuals and that number is still,growing Alibaba has truly created,something that connects social aspect of,your life to ecommerce you connect them,together that becomes magic

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of tiktok livestream shoppable ads

Continue the next sixth section about tiktok livestream shoppable ads

TikTok Introduces Live Shopping Ads

TikTok Introduces Live Shopping Ads

hello it is social media saturday august,20th 2022 steve cypress here and i just,strategically placed,one of my rhino clocks,on the shelf behind me because we're,talking about tick-tock see what i did,there tic toc just announced that they,are testing,not available to everybody yet but,they're testing them out with their,partners right now,shopping ads here in the us they've had,these worldwide,on their uh do yin app,for years and these live shopping ads,very popular so,if you are,any kind of business at all,you ought to be,advertising promoting selling your,products and services,using the most popular website right now,in the world tick tock,just a word of caution is,tick tock and do you in the two,uh,apps are slightly different in their,content so there might be slightly,different,buying shopping patterns here in the us,uh the app is much more about,gimmicky time wasting,kind of stuff,uh dancing and,and and that kind of stuff much more uh,serious the uh the international version,it's been around for years much more,serious much more heavily content,oriented here they're just snappy little,fun videos to,waste people's time so,do a little testing when they come,available but we've been talking about,tick tock a little bit certainly,if you're selling anything online,especially to a younger,who a younger target market,a digi worldwide uh survey was just done,by tick tock in advance of launching,these,shopping ads three different types of,shopping ads by the way,will be available uh supposedly based on,these test results here in the us,and the survey said that 56 of the,people 56 of the people surveyed,said they had found out about a new,company or a new product,through,seeing it on tick tock for the first,time,uh 48,said yeah they'd be interested in buying,something directly through tick tock in,the next 90 days,and 70 percent,who had bought something through tick,tock worldwide said yeah it's incredibly,easy to buy something through tech talk,so check into it take a look if you want,some help as always go to help from,steve.com and that will help you out,otherwise that's it for social media,saturday august 20th,2022,tick tock,tick tock clock is ticking,on you being an early adopter and taking,advantage before all your competitors do,so you can rake in some gold rush money,early on when tick tock shopping ads get,launched,catch you tomorrow on social uh today's,social media catches tomorrow on sunday,fun day

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of tiktok livestream shoppable ads

Continue the next seventh section about tiktok livestream shoppable ads

Cách Mở Tính Năng Shop Ads Trên TikTok Shop Chạy Live Shopping - Video Shopping

Cách Mở Tính Năng Shop Ads Trên TikTok Shop Chạy Live Shopping - Video Shopping

Anh gạch chéo FS Đây là cái đường Linh,nhá mà các bạn cần phải vào đây Đây là,cái đường linh ta dán nó vào đây anh sẽ,gửi vào trong lớp,đào tại Nhật vào đây,nhớ vào đây này sinh nhật tiếp tục thôi,ạ tiếp tục chỉ bước 1 các bạn lập cho,Quyền anh một máy PC một cái tài khoản,doanh nghiệp của các bạn nha lập xong,rồi ông ạ thì chúng ta sẽ kết nối cái,tài khoản hiện có thì cái tài khoản nhận,có này là bữa trước các bạn đã lộc tài,khoản quảng cáo LG bên bạn Bùi Trang rồi,bạn copy cái ID nó rán ở đây là được sau,đó chấp nhận thì sẽ chọn bạn Bùi Trang,bạn phê duyệt và các bạn phải chụp lại,cái màn hình như thế này gửi cho bạn Bùi,Trang trong nhóm tài khoản quảng cáo v,lít các bạn nhé phải làm đúng nhiều cầu,không nhắn tin riêng cho bạn đấy nhé đó,còn Ừ thì các bạn thể dục chứ là nó sẽ,trôi tin nhắn nha Bạn ấy có nhiều khách,hàng nên là xác định chơi tin nhắn em,trong nhóm V.League là bạn hãy sẽ xót xa,rồi nhưng mà chúng ta không phải CE và,cái công việc chúng ta em sau khi mà,chị nó bạn sau khi bạn làm xong đúng một,nhé Thì lấy tài khoản quảng cáo ở với,bạn bù xanh ở đâu đúng ạ thì chúng ta có,thể là,em,vào cái đường link này để quay trở về,cái tổng tất cả các PC của chúng ta thì,cái DC vào các bạn mở bên bù trang hết,bạn nhất và đó đây ví dụ ubc Này à cho,anh gấp vào nha đọc cái đây là cái đường,link này à ở đây là từ Linh đây bạn đã,thực hiện được giống mặt rồi,thì chúng ta chỉ định cho cái tài khoản,đây chúng ta nhất ở thành viên nước vào,thành viên này Nhấn chỉ định cho tài,khoản,tối chỉ định cho quản trị viên,Bước tiếp theo là chúng ta nhấp vào tài,khoản quảng cáo đúng không ạ,Rồi chúng ta nhấn vào trình quản lí,Quảng cáo trình quản lí quảng cáo,bây giờ chúng ta sẽ copy cái đi này,copy cái đây này ạ và quay trở lại cái,Thắng,xúc cát này không ạ nhấn mà kết nối,và chúng ta à,ở,hiện tại,và gửi ID cho bạn ấy gửi hình ảnh này,cho bạn đấy,cho bạn đấy để bạn nói chuyện cái này,mà bây giờ thì hắn lại thôi là được,không ạ,đi,thăm Mỹ của mỗi người nó ồn có người Mở,loa ngoài hai bồn,phần Nguyên năm nay dở,Ok thế thì các bạn quét nè được nhá,Thế bây giờ quyền anh đấy anh Tik Tik,Tok cá nhân được tiền anh,bạn ấy đang livestream rồi,ca nhạc,tích tóc cá nhân này thích trong cánh,Ngài Gọi gì mình không bắt máy,quét mã,đó sẽ bảo nó gửi tiền nó sẽ báo lại gửi,tiền anh ấy tiền này,tiền xong thì chúng ta sẽ nhấn tôi đã,hiểu và nhận tiền,rồi Đã xong chúng ta nhấn mà thiết lập,hoàn tất,ok chưa ạ Và bây giờ chúng ta có thể tạo,chiến dịch này,nhé Mày tạo chiến dịch cả tắt mấy cái,này đi cho nó đỡ nặng nhé á khi,chiến dịch em,các bạn phải làm ngay từ hôm nay nhé,Tránh trường hợp đến lớp thì bắt đầu bế,chưa biết làm như thế nào thì đến lớp,chúng ta chỉ thực hành thôi nha,Đây ạ Các bạn nhìn không cửa hàng đã có,này rồi chúng ta sẽ chạy đây shopping,một cái hình thức chạy rất là hiệu quả,các bạn nha thoại biết vì sao mà người,ta có hàng nghìn người xem liên tục,không Bạn là người ta chạy qua lai,shopping này này đó,là nó có những cái mục tiêu mục tiêu tối,ưu hóa là giữ là lượt nhấp vào,livestream giữ chân người xem livestream,nhấp vào sản phẩm trong phiên livestream,và bắt đầu thanh toán nó có mục tiêu này,rất hiệu quả các bạn nha,Rồi các bạn là rõ chưa,các bạn nào rõ cách thức làm chưa Tí anh,sẽ đáp lại cái video này lên lớp trên,Facebook nha các bạn có thành học lại,được,rồi Bây giờ bạn nào chưa rõ thì à ca,nhạc Phật là đặt câu hỏi luôn nha,Anh ơi Em vào cái Sao lâu thế chị em cái,này của em lại không có kết quả không có,cái chỗ quảng cáo đấy anh em quên rồi,sẽ có một số tài khoản không có nha sẽ,có một số tài khoản không có thì em phải,nhấp vào được lên máy gửi trong lớp nha,l gạch ngang vn.doc.com gạch cổ chéo ép,sau đó thì thiết lập thiết lập xong mà,muốn vào xem cái tổng tất cả các PC của,mình nó có hoặc là cái PC của bạn bù,Trang ở đâu thì anh ấy và các đồng,nghiệp bên gối này à,em,có bạn nào chưa rõ phần nào Ngoại Hãy,đặt câu hỏi đi nha,đợt tới này đến lớp cuối tuần này đến,lớp mình sẽ giảng mạch luôn,anh ơi em hỏi là tại sao em vào đến cái,giờ shop Sara Center at rồi nhưng mà lại,người ta lại ghi là không cho phép như,nào À,nhưng mà,không cho phép quay quay lại quay lại,màn hình,tí nữa,em cũng nghĩ thế anh em có bị thế à,Ok bây giờ ra thì một số tài khoản nó,chưa cho phép chạy cái này nhá thì chắc,là phải đợi đợt sau,mọi người các bạn mà bị như thế này mà,muốn muốn chạy được luôn thì lại lập một,cách sống mới đi,Mày hơi nhân phẩm một chút nha thường là,90 phần trăm là sẽ được chạy luôn,Cái đợt mà mình tài khoản Tik Tok chính,gọi là tài khoản quan trọng nhất là phần,anh phải tiếp xúc với thì cũng không,được bỏ như thế này đó không được bỏ,giống như hiện nỗi có bạn đấy em phải,nhờ bên Tik Tok ăn kiệm mới được mà nhờ,khó lắm thì tôi có thể bây giờ các bạn,lập cho mình một cái tiếp mới những cảm,xúc mới đi,lập lập cái cốc sóc mới ạ,Mình mình chuyển vào để để chạy quảng,cáo gì con dùng đấy à Tik Tok shop shop,nó khác cái tài khoản Tik Tok nhá tài,khoản quảng cáo chính cách cách cách,hoàn toàn nhau nhé chúng ta hoàn toàn có,thể tìm

Congratulation! You bave finally finished reading tiktok livestream shoppable ads and believe you bave enougb understending tiktok livestream shoppable ads

Come on and read the rest of the article!