tiktok instant page ads

Find out your best tiktok products and tiktok ads in less than two minutes

Find TikTok dropshipping products — it's free
No difficulty
No complicated process
Find winning products
BACK

What You Need To Know About TikTok Instant Pages

so I have been testing Tick Tock instant,pages and the results have actually been,pretty surprising so in today's video I,want to talk to you about what Tick Tock,instant pages are why you might want to,consider using them and how to use them,effectively to get more sales leads app,installs Etc and as far as what a tick,tock insta page is essentially it's a,landing page that opens natively inside,of tiktok and is built inside of tick,tock and there are lots of different,benefits to these instant Pages the,first one being the actual load speed,because it is a very lightweight landing,page that loads directly in Tick Tock,the load speeds can be dramatically,faster compared to your current landing,page Tick Tock has also done lots of,case studies to compare instapages,versus typical landing pages and on,average some people have decreased their,their cost per acquisition by 75,personally I've been testing this and I,haven't seen those drastic of numbers,but I have seen Improvement in certain,campaigns and other ones not as much and,that's why later on in the video I will,be talking to you about the why your,business should or should not be using,Tick Tock instant pages and one final,benefit of these Tick Tock insta pages,is they are incredibly easy to create,and they give you an alternative to,paying for maybe an expensive landing,page software or having to hire a,designer to go through and build out,your own landing pages so now I want to,jump into the platform and show you,actually how these instant Pages work,function and how to build them for,yourself so here we are inside of tick,tock ads manager I do highly encourage,you to have your ads account manager,open and so ready so you can kind of,follow along with these steps if you,don't have an account already created,you can check out the link down below to,go through and create your Tick Tock ads,account but once you create your account,or you're logged in you're going to want,to come here to the assets and then I'm,in the instant pages when you click on,that you're going to be taken to a page,like this now if this is your first time,creating instant Pages or instant forms,this will be blank you won't see,anything in there as you can see I have,a couple of test ones inside of this and,you can see the different types so this,is an insta page and then these two are,instant forms from a video that I did,before with instant forms that you can,check out right here if you want to,learn more about those but for creating,our Tick Tock instant page we're going,to come here to create and once you,click there it's going to open up a page,that looks something similar to this and,there are lots of different options,inside of here you can see we have all,sorts of templates that you can go,through and customize you can see this,first tab that has going to take you to,you're going to see all the different,templates that are available if you want,to you can come over to the exact,customized ones and we're going to go,through these a little bit more detail,in a minute or if you wanted to do lead,forms or instant forms here are two,instant forms as well and then here is,your app profile instant page as well if,you wanted to go through and do those,you can see what these kind of look like,and we're going to come back to those,templates in a second but if you really,wanted to take a fast route you could,even come through and give Tick Tock,your website URL and it will go through,and create an instant page for you and,all you need to do for that is click on,this and then hit confirm and then it's,going to ask for the URL we're going to,give it our URL here this is one of my,blogs and from there it will create the,instant page you can see here on the,right hand side it's taking images from,my website and you can see here on the,right hand side it is taking images from,a website and text from my website you,of course will want to go through and,customize this and that's the great,thing about this is it's fully,customizable you can do light color dark,color color schemes different things,like that you can also go through and,change the exact images or say that,there was an image inside of here that,you didn't want like say I didn't want,this one right here I can go through and,delete that image oops I delete above it,but you get the idea I go through and,delete that image or delete these,headlines or if I wanted to add another,component say a video inside of here or,a coupon and we'll just add a video you,can go through and drag it all the way,up to the top so there is a video on,there as well so go through and add a,file there real quick so then you can,see it goes through and puts a video,inside of there now I think building up,building out these components is pretty,self-explanatory so I don't want to,spend too much time going through this,because you can go through and add the,components and learn this kind of for,yourself but there are specific things,that I do want to call out

The above is a brief introduction to tiktok instant page ads

Let's move on to the first section of tiktok instant page ads

របៀបបង្គើត Tiktok Instant Page

របៀបបង្គើត Tiktok Instant Page

Ừ tôi muốn gì á,ạ Và bây giờ đang địt Mai anh ấy 20,tiếng trên má nhưng mà trong bàn gì,trong đốt như Tốt bán khóc thảm thiết,nhưng hãy thật đẹp thì Âu Dương ngã ba,này gặp lại thế,bà già trước đây là hoặc nghĩa,instead,interpreted của thịt Cậu đăng ký dùng,lại lừa vậy phải kêu bằng khác nghĩa là,đã bị,nói về thầy Dương trong thư các bộ xương,người lớn thịt chó nhưng tay về trong,phần này khuya thích cản ở rất là có cần,lấy tất cả nào Facebook có tên này giờ,thích khả năng bước dài anh đã bị ngồi,ngay xuống là thị trường nhìn xuống cả,tên là dưới cổ Facebook mơ là nơi ở của,còn nhấc,Kappa màn selman để thì cập mình toàn,chơi nhé thích tại instant Fair amount,to rượu của bà nhắc lại có thể dùng lại,đôi dễ thương ở bước Sai như được mộ,cuộc tình 2 tháng ở,chỉ cần thiết kế nằm với bằng cái size,mối là vậy bởi liêng và khả năng,50ai thị trường nó quá đắng trôi Tớ mơ,đến nay rồi còn mơ là con nên mất nick,lịch quay của quạt ba ngày xưa bây giờ,nhắc Phan Thiết coi cái này thì khá là,Facebook này nhìn từ trước cô còn đến,trước khả năng có thị trường tránh bị,hàng xóm nào như thế,hơi quả quan bản chất bạn thời niệm lực,và lòng quả khơi nơi và của luật và văn,bản Viettel,mình lấy tự xác định chỉ tăng ấy dẫn,và vân tay vàng hay trong ở thích các,bạn nữ,ở thôi mùi cửa 2 tháng thì for instance,đi tourists and business,minitaiwan Bac Ninh Bệnh viện nước ta 7,truyền hình thức ăn ở Facebook sự cố về,ở video 1 kẻ thở càng phết nhà con cái,địa chỉ được sai đi phôi muối sẽ được,không thì cập tục cảm đồ đã bây giờ Hỏi,nhiều lượng trong Shop nào cần thể cao,có thể cho tới cứ video xã hội thấy 12,của mình chỉ bạn hãy mình là trẻ tròn,Facebook được khổ,website được Tây thì tự nhiên được dòng,sạc cánh đồng,Tik Tok hay Facebook tôi chỉ là sự thật,người bàn thể kỹ năng khăn hạn như thế,này tới vị khác là thời điểm bia,phát huy dân phở được thể chọn Xem thế,thư viện Nhi show truyền hay vì thấy ở,giữa ở,giữa Nissin người ta đi thuở riêng bằng,hai tên này thì khả năng để chuẩn 3 lớn,như là Chiêng đập tan bất tên gì buồn,buồn phát khóc cho Ngọc ra nữa Facebook,phê được một cuộc Facebook tốt luôn có,nhiều nơi khác nhà ở đây thì người các,bạn nhấn và lấy mình gọi khác thư vú ung,chùa thương hai buồng phổi làm được mà,Bà,xin cho thằng ở thịt cho,bà chưa từng làm thì tóc lên chùa thì,chọc nó biết đôi thể cùng tới đây là,thủ sắp đãi doanh nghiệp ra như một hai,người cùng thơ về của suy nghĩ thống suy,nghĩ suy lại buồng phổi mới nhé,Ừ Vậy giờ này phường,à à,ở,cây chọn lựa thịt chó khói nhược thị thà,Company more ở,đi làm bù nhớ và,hội chọi trâu kỳ Tôi không phải nói bộ,nghiệp chế tác gì hết,chú,chó bị S2 bằng cố gắng nhiều,cá cầu vợ 3 phần nhiều bạn nhiều phần,nhiều sự của những bác sĩ với nỗi nhớ,hay nhiều chuyện phá ở video dụng phụ,sen là thích các khía hơn cắt đầu chỉ ví,dụ ví dụ ký riêng tôi không cần than quá,khứ và vì thổi,Hãy giúp vụ ép restore nice Kỳ và mùa,xuân nở,điều luật và có mùa xuân em và quạt nước,restore rồi Mới có 2 hãng chẳng thể lây,nhiễm xạ ở những phòng chủ yếu của dụng,cho 50.000 video là thích đoạn văn bản,khó hiểu video dấu,hiệu chỉnh Mùa mưa này nhá và cảnh nên,gặp nhiệm vụ khảo sát trùng hoa huệ trẻ,truyền hình Olympic dung dịch tức thời,tiết về chương trình hôm nữa trên thời,đại đã thích nghịch gửi lại nô remix máu,hoặc điều quý giá còn tình yêu ư,chú chó bị chứng khoán tình yêu hay vọng,cổ nào,một thấy tại SO4 thuốc bổ sung ấy trong,xe của van gồm có trong sách cơ bản là,50 và phần định hình,như cũng tròn lại giải thưởng nhé Và hãy,giúp vụ lucas dinh dưỡng nhiều Cambodia,những vấn đề khác bị chạm thành phố lại,khác nữa mà Tiên ở,dưới nhưng lục lượt khỏi đôi,môi của chúng trọ No Limit the hoa cũng,ngót Đà Nẵng free bạn đã có Khởi nhỏ,nhấn anh,em xn lời ru nhưng tròn su12,shopee.cap 10 năm tới phải mua xa mô đó,phải cấp nguồn trị nám và Hãy lấy ví như,ruột khi bị sạc mai có khả năng lên và,những - và nên dùng bằng nhiều thế,ạ bây giờ nick interest in này như thế,này,nhưng rồi tớ nhiều chỉ ra ngân hàng đi,xem dự thi phải,lên,giường rồi full thì ném ở đó lại cho,biết lái xe mới như xe hiện tại sao vô,Facebook nữa,bàn là nhiều ở,a,beautiful Style,nhiều kỳ gặp phạm hyper hai bạn lấy tiền,nữa,Giờ này mà lấy Follow chứ chỉ là,anh còn bao nhiêu hãy cho laptop với,nhân tình,yêu thiên chưa,có bao nhiêu thị Style đến một chuyện,Anh Thơ,a fashion and beautiful dress là,kiểu,hoài Ninh I love love,you tell people có được mùa xuân này vừa,qua Zalo android,lệch đây Ừ,ở bộ phận dịch Chủ tập is think they,enter,Ê bà hồ chí phải thì nhắn sai cứ lên,trời hai nhiệm vụ đề nghị bà chết như cô,lại tháng nhiều lại làm cho chúng còn,đặt một cái,buồn mưa thì dành cho nhiều dịch máy thì,cháu lại ở giữa đã shopee thì mười mấy,còn cả chỉ,là lớn như pi Thị Mơ lấy còn thức bạn,gái đã nhìn thấy bởi máu thì đã buồn mời,mình chẳng à,anh,tỏa ngày buồn mây trắng hình dạng nhớ,Khứ,ca,nhạc trẻ,về mặt 232 đến ngày mua những bài kì II,Em,khỏe Cảm ơn anh Thỏa là pin mới gọi là,nghệ thuật lắm đề tình cảm ơn em ngày đó,bà,ạ bây giờ chấp nhận máu nhưng mà

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of tiktok instant page ads

Continue the next second section about tiktok instant page ads

Do I need a Landing Page to Run TikTok Ads?

Do I need a Landing Page to Run TikTok Ads?

so when running tick tock ads do you,need a landing page now some people run,ads direct to a website and that is a,complete no-no complete waste of money,so always always send your ads to a,specific landing page that matches your,ad now then do you actually need a,landing page,the answer is,no because,like on facebook you can do a lead,generation campaign,and with that it will send people to a,form,so on tick tock all you need to do is,under the,objectives is you choose the lead,generation objective and then that will,guide you through how to set up,a form,on tick-tock,which then captures the leads for you,and then you email them you call them,back,that way you don't need a landing page,so let's have a little quick dive in and,i'll show you how to do it,okay so when you jump into the tick tock,ads manager,and you go to cut you click campaign and,you click create new,you will come to this screen you want to,have it in custom mode,not the simplified mode go custom and,then you've got all of your advertising,objectives here so we want to do a lead,generation so we can use the,form on tick tock so we click the lead,generation,give it a name we'll just give it test,click continue,then you would set up your ad group,audience name,so,whatever your naming convention is,now we're not going into targeting here,we're doing that on another video all,i'm showing you at the moment is how to,set,up the,the form,empty in there,okay so this is where you upload your,video and everything so we don't want to,do that because we're not doing that at,the moment this is the bit we want we,want to create,the form,what people fill out,so it gives you two options here,classic,or the advanced,so if you're starting out,i would just stick with the classic to,be honest we're going to look at the,advance,so click confirm there so up the top,here you can title what you want to your,form is so you know what form it is so,if you want to use it again for a,different ads you know what it is so,using your same naming convention,do that,what are you after do you want more,volume or higher intent,with that as they say higher intent is,they'll make you um,the more questions will,stop people from filling the form out so,if you only want quality leads,then ask more relevant questions,if you're after more volume,then click the more volume so you've got,three color schemes or you can you can,choose your own color scheme,i'm gonna go with that one the dark one,then you can add an images so up here on,the right hand side look you can see,what your form looks like,so you can add an image,you can do a carousel i would just,upload one image,you can add your logo if you want to,you can put your name so let's put my,name then polly five-step funnels,find out more about,tick tock ads,and then you could put um,put in your questions that you want to,ask so you want the email for sure you,want their name,i would take their telephone number as,well,what else can we add in,privacy so you'll need to put a link to,your privacy policy so on your website,you should have your own privacy policy,so just put in the url of your privacy,policy there,and if you want to add in an extra image,you can add an image,you can add in extra text,and you can add in a carousel i wouldn't,put a carousel in to be honest,and then you've got your thank you,screen so on your thank you screen you,want to tell people what's going to,happen next,and then on here,so say somebody you were filling a,format and you were collecting these,you're going to phone them or you're,going to email them for more information,so in that description i would say,we will be in touch,with you,very soon to,discuss your options potions,with,tip talk ads,and i would just put thank you up here,and then if you did have a page,so for example if i had a page all about,title cards and what i could offer you,i always put find out more and then i'd,link to the website url which is all,about,tick tock ads or if you haven't got it,because you're doing a form and you,maybe haven't got a landing page about,what are what it is just send them to,your website or you could send them to,your instagram profile you could send,them to your facebook group you just,need to put a url in there for them to,go find out more,so you could put in your description,um,come and join me in my facebook group,and put your facebook group website url,in there,and that is how you do your form,on face um on tiktok so then what,happens is when somebody clicks the ad,instead of being taken to a website page,or a landing page the form,instantly pops up they can,very very quickly,fill out the form,because it auto-populates,and all they've got to do is click the,button and then you've got their details,and it's a fast way of getting,leads,i hope you found that helpful if you,have any questions about setting up your,forms on tiktok please drop them below,and follow along for more tips,you

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of tiktok instant page ads

Continue the next third section about tiktok instant page ads

Instant Page Tiktok ke Whatsapp

Instant Page Tiktok ke Whatsapp

Gom,Eh tapi Yuni video simple untuk buat,apa kamu sok coolnya tiktok,jatuhnya macam,saya buat kawasan nih,tentu masa ada dua Steven saya babita,nego,seluruh kasih ini,timah abaten keyboard menitip batunya,diklik dalam gamers ebla pistol-pistol,kalau,masih tidak lebih ya cantikkan 17 pindah,oke ya,banyak kos Pekik mateni agak murah so,WhatsApp usai tak suruh tunggu repot,dipakai oleh staf isu pagi ya'riful jadi,karena buatnya simple,diklik Grey kita ambil commission ke,Halo,Mbak,Len Leni biasanya tebak yang paling,simpel continew,Hai ikut ni tenaga-tenaga whatsapp,telestar sayur nama mahram contoh,hm sudah selesai dengan SLE Nikita,method Tito is the best,time badan sudah biarkan itek baigo,baper button Click Andy akhire di punya,berapa kos berkeliling,lesmen Saya memang kambe kita sejarah,sepakbola penghidupan lain dia menaruh,kek,kritis Saya memang freefoam ini kita,beli masukkan 10 ke-20 video sekaligus,tadi teh buat nabi apapun boleh out,metabolik tas tetapi timbul ih tetapi,Tini mananya blissett ah umum nih macan,ia boleh semacam Nih pasti boliche,interes boleh ambil internasional Hai,Translate telah anakna Spike cosmedic,ampunilah kalau nabi kasih kembali,beauty,udah beres ini ketipu,Hai,vc pergi,beautiful skin cuacanya kesini ya,tapi wajah saja Saiful ambil outdoor ya,suhu tapi korang boleh Terima namanya,pembeli tray,desa yang bisa tiny.cc.xxi enak s-club,Sabah Serawak sebab setan agak coba,Kyojin tapi senangnya markesa pesawat,sangat besar Bayu memang ramai kali kau,kan gede ramai sangat,dikatakan Citizen Polrestabes Awas,highlow,akan untuk WhatsApp kalau masalah,WhatsApp boleh tetap miss you demulih,Hai,episode semua Oke,warna b o b o b a b Inggris x-intercept,semua,ya Ning boleh on naon boleh tanaman,pembeli sebagi akan pergi lebih ini,kecuali akan pergi lebih daripada ini,Ati Tolonglah,Annaba membeli,Hai aaj letak Lubuklinggau ke,Hai Ki Neng juga saya,akhirnya biasa suami tewas ini saya guna,siapa lagi sekali wes saya ambil di Toys,tempe Oke semen MB talk,tapi automake di Hotel mediation tapi,timbul dipakai custom atau otomatik,tapi saya Bigfoot mati semuanya mesti,Academy 3,itu mitsutada lagi ya Ah gender ingin,tersebut semua tuh,eh ambil Jokowi Central salah,suhu kita begini next,Hai,Kenny aku dewasa ini dia,displin m itu yaitu the real,oleh nah pakai mana-mana pemulih,kita miliki sendiri ini akan keluarga,sini,Hai,nugget enak buat eh,Hai,wajah lebih cerah glowing Kampung boleh,keluarga sini,eh pastu kita video cerita upload saja,dekat punya kreatif tuh kalau yang belum,Battle target ikatan aplikasi ini boleh,senyawa upload navlog boleh tapi saya,membaca sia-sia ada kritis saya ini,kadar Calibre,biasanya saya kasih ke select a yang,klik lebih tinggi,di masa depan jalan sebagai belum,peninggalan kerajaan udah sayang kasih,LED,12345678 puluh tak,teknik-teknik murni,ini mulai 9,10 Oke komkom,ini sampai 20 video yang bisa lebih,murah,waktu teksturnya keluarga sini itu tulis,Hai Hah papajo pendek juga boleh 10,patahlah Maximum,A Thousand Suns,ke-hack,meilleur kuning,cerpen,coba hidup untuk,cerahkan,kulit,dan HPnya Laut,Panjang tak pergi keluar,kalau handphone tubes ada saling keluar,sampai 3 baris,ini kalau 41,bab2 sini melihat namanya recommended,metode kuliah Banyuwangi Indah setel pas,tuh aku otoy's ini memang saya suka,Pakai,stendec ah nah ataupun,intro Strike kontek bos ke,account Facebook lispap masuk asae Nah,Inggris tetap memilih sewa tadi itu,state ok,Hai Nur Adli Adli akan masuk ke tepi,hitam,Suruhlah sekali is the best key tepis,nih Saya sudah buat saya tolong kurang,Susune Grace tepis,ambil yang stendec punya,oleh Nabi di punya tempe pembeli tapi,Sasuke stendec punya,matching stope Sayu dapur susun,siap-siap rasanya,kayak gampang saya susul korban MB nanti,oke,eh bank-bank ntar ane ngechat sebenernya,waktu bagi Bella sekarang bodohnya,enggih sonagi,baten letak bawah sekali tipe letak,komponen kita semua gampang-gampang,tripoli hahaha,688 gambar kita peletakannya banyakkah,kita lafalkan,Hai keselek,hai hai,hai 234567,I love panes,Hai badan bahwa sekali,ke iMesh,move,it upon,select,gambai yang,Hai Firda Uli,my god Cecil tadinya mau pengen desktop,dengan,M2M,Wih tipis Ada sosok siap tempat Tama,Hai,kok Fame,yo yo,Hai itu masuk pagi semoga Mbak Cesa gitu,buat besok mau belum,itu,tepanyaki banyak selainnya 11-5 tapi 8,nih Belina,gitu,sambil website-website yang,hai hai,hai hai,hai hai,ER6,hai hai,Hai wushu,hai hai,286,The,Lucky siap gambar,baten,ama orang penembak immense cepete inilah,claims Mania konokene bakambang,matte Nih saya tulis kali,untuk WhatsApp,sekarang,Kiki itu masih sekarang pembeli,kiri untuk,mendapatkan promosi Om boleh,welny kurang boleh ambil Kalian pakai,WhatsApp bisnis Hilux pakai 5-9 buat,terus avitex tuh kalau macam,kalau sayup-sayup kepakai waddling,kningo tak full,hai oke hai nama keren Nama saya si,rahila,lagu9 minat dengan,Pepy uweni,Hai,oleh Kapten,cantik ibu,dan,ibu,dan saya enak label harga promosi,Hai,jauh center Abis lu dekat ke bawah sini,saya suku Baduy TNI b

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of tiktok instant page ads

Continue the next fourth section about tiktok instant page ads

TikTok Instant Pages

TikTok Instant Pages

Tick Tock continues to roll out new,features to make new ways for you to,engage with your customers on the,platform,one of the new things that they've come,out with are instant Pages if you're not,familiar with those it's pretty similar,to an instant experience on Facebook and,if you want to learn more about those,you can check out this video right here,but today I want to talk through the,highlights of tick tock instant Pages,we're going to talk about some stats,that they shared in a recent email blast,and then I'm going to show you how to,set up an instant page and talk about,some of the scenarios where you might,want to do so,so to start I want to talk about some of,the stats that Tick Tock shared in an,email that is encouraging you to start,using a tick tock instant page here are,the four main bullet points they're easy,to create which I'll show you is,definitely true here in just a little,bit when I show you how to set one up,but then the remaining benefits I think,are the most important pieces first it,loads at quote lightning speed unquote,Tick Tock says that an instant page can,load up to 11 times faster than a,standard mobile web page which from a,user experience is excellent the faster,Pages load the better off we are it also,reduces user drop off while people are,waiting for those pages to load a lot of,people end up dropping off going back to,the app itself according to tick tock,the instant page cuts that by up to 10,times people are more likely to stick,with you and view all of your instant,page 10 times more likely than they,would if they went to your landing page,and lastly according to tick tock stats,instant pages will maximize your results,the CPA they tracked on average is 20,percent better when optimizing for a,pixel event as compared to utilizing a,landing page and optimizing for,something like a complete payment and,the CPA was forty percent better on,average when optimizing for button,clicks on the instant page itself so,overall whether it's the user experience,and making sure that the page loads,quick and minimizes drop off or from The,Advertiser perspective if you can,maximize results these stats say to me,that a tick tock instant page is at,least worth a test even if you are,pretty sure your landing page is going,to perform better so now let's put that,first bullet point to the test let's hop,into our Tick Tock ads manager and start,to build an instant page,just like always we're in our,placeholder account so there's nothing,actually running but to create an,instant page we need to head up to,assets and click instant Pages now the,first thing you'll notice is that the,page itself is not called instant Pages,it's called instant experience and you,can also see that the form examples that,we did for the lead generation video,that we put together a while ago are,included on this page if you want to run,through of tick tock lead generation,campaigns you can check out the video at,the top of the screen right now but this,is an indicator that Tick Tock is trying,to condense all of these different on,platform experiences into one section of,the site and in one Builder type of tool,that's going to be even more apparent,when we go in and create our first,instant page to do that we're going to,come over and click create and now we,have the instant page builder experience,as I mentioned you'll see here that the,first two options are advanced form and,classic form which match up with the,advanced and classic forms that we,utilize for that previous video so now,Tick Tock lead gen forms are included in,instant pages but for this video I'm,going to focus on the remaining,templates and Builder options here,because we're not really talking about,forms today as I mentioned these are,very similar to Facebook Instant,experiences and there are a number of,different templates that we can build,out to create a pretty standard,experience for our users if you're,looking to promote an app profile you,can utilize this one and there are other,options for the sale of product and,services if we scroll down a little bit,there are some different templates for a,brand story introduction and brand pitch,trailer and multi-destination so let's,just take a quick look at what one of,these looks like let's do Brand Story,when I clicked on that you can see the,preview showed up on the right and in,this instant page we have an image a,headline a little bit of text you can,see that there is a carousel Type image,that is scrolling through here there's,some more text and there's a video it's,a little bit more text and then a button,call to action down at the bottom and,that's what the Brand Story template,looks like each different template has,its own features and benefits and you'll,notice that each time I click on a new,one the name of the template shows up,down here and then there's also a little,description as to what this is best used,for and the campaign objectives that you,can use it with in the second brand one,you c

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of tiktok instant page ads

Continue the next fifth section about tiktok instant page ads

Creative Tools: TikTok Instant Page

Creative Tools: TikTok Instant Page

hello everyone today we will be talking,about the custom instant page also known,as tiktok's native fast loading landing,page instant page provides users with a,very immersive experience when browsing,ads from creative video to site we,segmented instant page and added a,creation tool to the platform to enable,advertisers building an instant page,from zero to one on tick tock ads,manager to get better delivery results,want to know how to use it,alright let me show you step by step,to start using an instant page let's,first select conversions under,conversion this would allow the auction,advertisers to optimize the on-site,button click event go to the promotion,type section in ad group level ticktock,instant page is a pixel that the ads,platform produces for the customer in,this way you will deliver an instant,page and optimize the on-site conversion,events on it at the ad level you can,click on the create tab to decide what,elements you wish to include for your,instant page so a custom instant page is,chosen at the ad group level it will be,with a silently generated pixel for,tracking data as well as optimizing the,delivery effect,a custom instant page provides flexible,components for landing pages advertisers,can customize the instant pages as they,want you can use templates if you want,to create the page immediately we have a,number of presets for different,advertising scenarios if you choose to,use a customized template you may add,more components for your instant page,you can adjust the main color theme of,your page,choose light or dark color background,depending on which works better for your,brand color,for the header section write your brand,name or upload your business logo next,upload one picture that represents your,product or detailed brand information,you can also link the picture to some,urls which you can choose for either,view website or install app purposes for,the text section you can write some,introductory text or brand message that,you wish to share with the viewers,instant page also supports carousel ads,you can select up to 10 images here we,recommend using square pictures so it,fits better visually one of the best,parts of using instant page is that you,can upload videos as well,whether it's a product or service,introduction video a walkthrough or,customer testimonials it's totally up to,you we would recommend you to post a,video that's under two minutes with,captions so viewers can engage even,without audio for the button section,that's where you add actions for your,viewers the text here are totally,customizable but you must link the,button to certain urls for either view,website or install app purposes you can,also fix the button at the bottom of the,page to make it more visible the clicks,of the button can be optimized as the,conversion target for a better delivery,effect and it's a must have in general,you can freely order the components in,any positions but the header must be,fixed on top that's everything you need,to know for creating your own instant,page give it a try today and we hope,this will help you better understand the,platform and make your campaigns more,successful happy tick-tocking see you,next time

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of tiktok instant page ads

Continue the next sixth section about tiktok instant page ads

Making $41,299.27 using TikTok Ads (NEW STRATEGY)

Making $41,299.27 using TikTok Ads (NEW STRATEGY)

over 41 000 for a new client inside of,her advertising agency,using new strategies it's not very often,that things change in a big way but over,the last six to 12 months,there has been some huge adjustments,inside of the e-commerce industry so if,you're drop shipping,if you have inventory if you're running,facebook ads and if you have a shopify,store in general,this is going to be the video for you,breaking down this super cool marketing,strategy that we've been using and,crushing for clients,making a pretty consistent 25 plus,percent margin,for not only our own stores but also for,clients inside of our advertising agency,so the example that we're going to break,down today i'm going to screen record in,a moment,and actually go through how to run these,ads i'm going to break it down step by,step for you,but this is for a client inside of our,advertising agency we work with about 35,different brands,actively on a monthly basis and if you,are someone who either wants help,starting an e-commerce business if you,have nothing no experience,we can do that for you or preferably if,you already have something going making,sales,we can help you systemize it build a,real company and,scale via paid marketing on platforms,like facebook and tick tock,over the last couple weeks probably four,weeks now about a month,we have just officially started,implementing tick-tock ads for a,percentage of our clients,not every client is going to be able to,do tick-tock ads because it's a little,bit better for a younger demographic,and a more specific product type however,that's something new that we've been,adding into our agency,from a results perspective it's been,generating some crazy crazy numbers,adding on an extra 15 to 20 percent in,the top line revenue which is great the,margins have been super good so,if you want to get any information on,our advertising agency you can go ahead,and fill out the quick form,linked at the top of the description you,can jump on an absolutely free call with,our client manager who oversees all this,stuff so they can give you all the,information,and the way we structure agency like i,mentioned before is a little bit,different than others instead of,charging you 10 grand a month or 15,grand a month,to run the ads which at the end of the,day it's a business we have to have that,money come in,in some way what we do is we take a,little bit of a hit on the front end we,charge like fifteen hundred,sometimes two thousand three thousand,dollars a month in a retainer depending,on what we're doing,depending on the store the sales volume,and then we take a percentage of the,profits,so as a company our only way that we,make money is if our clients make,a net profit that is higher than the,base retainer they're paying so that's,kind of how we structure things again,you can get more information,uh of that on the phone call so go ahead,and click that top link in the,description here,and you can go ahead and fill that out,as we're watching this video so,i want to jump in to the computer here,what i'm going to do i'm going to start,over here i'm in an extra just a blank,tick-tock ad account and i want to talk,about this if you have ever run facebook,ads you know that this looks,very familiar this right here is pretty,much the same exact thing,just with less conversion events and,less you know it's a little bit,different name like they have their,thing they call consideration,they change things super slightly but,it's a 99,mimic of facebook which is a good thing,now,there's two things when it comes to tick,tock that we do a little bit differently,than facebook,we have to go broader for a few specific,reasons,not only is tick tock such a new,platform that they don't really offer,very much detailed targeting you're,gonna see that here in a moment,but it's also a slightly younger,demographic so we're just trying to,capture that whole thing,it's not as defined of an audience in,terms of having you know hundreds of,millions of people of,all ages there's a lot less people who,use tick tock and those people are,typically under 35 yes there's many,outliers and many exceptions,but on facebook you got very full,audiences in every single age category,tick tock that's really not the case you,know you don't have many people 65 plus,using this whereas you have tens of,millions of those people over on,facebook so it changes our approach a,little bit so we just kind of approach,it from a broader perspective,because we sort of have to now it's also,a little bit different in terms of the,product so like,i mentioned not every client inside of,our advertising agency if you're,a client inside of there or considering,becoming one well,we're not just going to be running tick,tock for everybody just like how we,don't run facebook for everybody there's,some clients we turn away,and some clients where we'll just do,google ads we don't do much google ads,inside the agency,but it's one of those things where it,depends on your product,because you

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of tiktok instant page ads

Continue the next seventh section about tiktok instant page ads

Iklan Di TIKTOK ADS Konversi Langsung Ke Tiktok Shop || Cara Iklan Di TIKTOK ADS

Iklan Di TIKTOK ADS Konversi Langsung Ke Tiktok Shop || Cara Iklan Di TIKTOK ADS

Hai ini adalah solusi buat teman-teman,Emang mau ngiklan di tokek tapi enggak,punya website ataupun mengiklan ketik,pockets tapi dengan promosiin kerajaan,kuning menggunakan video yang ada di,akun Tik Tok teman-teman bet Hai dengan,buah Hafidz jadi hari itu gua bakal,buatkan tutorial lagi nih mengenai,traning iklan di tokek teman-teman,perbedaannya gua akan lebih fokus ke,konversi pembelian di toko jadi banyak,banget teman-teman kemarin yang nanyain,Gimana caranya untuk promosiin kerajaan,kuning atau misalkan Gimana caranya,kalau misalkan kita mempunyai website ya,dan itu sekarang udah ada solusinya,teman-teman diri buat teman-teman yang,Emang mau Nih menggunakan iklan,menggunakan video teman-teman yang ada,di tiktok teman-teman ya dan ingin,mempromosikan kerajaan kuning itu bisa,banget teman-teman ya gatal pengacaranya,jadinya tayang Kita berteman ya Jadi,kalau kayak gini nah ini gua ada contoh,iklan kayak gini Ternyata tubuh jadi,sehat dan kulit jadi makin cantik ada,yang mau,jadikan video buaya video gua duduk lima,menit aja keringat udah sebanyak ini nih,gua di aku langsung nah Gang di video,ini itu untuk Marine Ratu sekitar ahli,untuk mengonsumsi label fakta juga akan,ada musibah jadinya kampung kemarin,keringat tubuh jadi sehat dan kulit jadi,makin cantik,udah ngeklik maka dia akan langsung,diarahkan ke Tik Tok Tok teman-teman ini,tuh jadi bisa langsung beli ketidak,teman-temannya dewasa perlu website jadi,inilah contoh kampanyenya teman-teman ya,ini adalah solusi buat teman-teman Emang,mau ngiklan dicekek tapi enggak punya,website ataupun mengiklan sedih pockets,tapi pengen promosiin kerajaan kuning,menggunakan video yang ada di,akun Tik Tok temen-temen kayak gitu,jadinya totalnya caranya Hai Jadi,sekarang nih teman-teman tuh masuk juga,nih ketik top seller center ya karena,sebelum kita memulai kampanye ini kita,harus menghubungkan dulu nih antara,tiptop senter dan juga tiktok Ads,Manager jadi kita harus menghubungkan,antara akun tugas manajer dan akun Tik,Tok shop dan akun Tik Tok teman-temannya,yang ada di aplikasi ketok ini yang ada,di aplikasi.tik.tok ini jadi kita harus,ngebohongin tiga akun teman-teman ya,Coba banget caranya jadi seorang teman,kebagian iklan ya Dan ini berhubung gua,udah menghubungkan akun Tik Tok EXP gua,gitu ya dan akun kita gua yang di sini,ya yang diaplikasi Nah jadi kayak gini,tampilannya nah buat teman-teman mati,akan berbeda nanti maaf banget gua habis,tampilin Karena untuk pendaftaranya gua,kan udah duluan ya jadi kayak ginilah,untuk tampilannya teman-teman nanti,ikutin aja kalau ngasih lima langkah,keenam Gue lupa pokoknya doa tempat ya,nampaknya teman-teman ikutin aja sesuai,Khan,yang tiktok suruh ya menghubungkan,hubungkan dengan akun teman-temannya ada,masukkan yang ide atau apa gitu aja Dan,kalau misalkan teman-teman udah,memenuhi beberapa langkah teh atau semua,langkah yang ada di sini yang disuruh,tiktok maka tampilannya akan seperti gua,ini Nah kayak gini Jadi ini gua ada dua,akun Tik Tok ya Ini pertama gua,kontroversi ini Nah kan atas sudut 31,lain juga sama Nah terus juga ini juga,akun kedua gua temen-temen tunggunya,dapur kedua gua Nah untuk yang ini ada,pengelolaan akun tuh jadi akun pusat,bisnis gua yang pertama terus akun iklan,ya aku needs ya terus sama akun Tik Tok,jadi kita harus menghubungkan semua akun,yang ada di the cats terus juga ini akun,pusat bisnis dan juga account kita,menghubungkan tiga akun teman-temannya,yang ada di sini oke teman-teman kita,dia nanti langkah-langkahnya kalau,misalkan udah ganti tampilannya akan,seperti ini,kemudian Gimana caranya kita Rani hanya,teman-teman gatal banget kita langsung,aja di sini buat kampanye yang tidak,kalau misalkan Tengah mudah,menghubungkan,akun-akunnya Maka langsung kita buat,kampanye di sini ya atau juga bisa,langsung lewat sini sih itu bisa,langsung lewat sini jadi pegawai toko,konveksi atau juga bisa lewat sini gua,akan langsung lewat sini teman-teman ya,soalnya bikin contohnya baru Nah jadi,kayaknya tampilannya ya kalau misalnya,kita udah membuat kampanye dari tiktok,shop Selatan dari Nia ini kita langsung,akan diarahkan ke tiktok Azmi Nazir,teman-teman Nah kalau ini ini ada banyak,ya Ada kesadaran ada pertimbangan ada,fashionable teman-teman yang belum tahu,ini Bedanya apa aja teman-teman bisa,video gua sebelumnya gini ya Ini udah,hujan CEO itu perbedaannya apa aja sih,yang ngirimnya kendaraan sama,mengkonversi nah disitu gue jelasin,lengkap buat memo nonton tinggal Tonton,aja hingga deskripsi di atas ya tinggal,saja nah lanjut teman-temanmu sekarang,kita tentu tujuan iklannya kita ingini,membeli toko ya lestarikan Dari sini,teman-teman yang kemudian kita akan,langsung ke ini ke nama kampanye,misalkan nama kampanyenya mau apa nih ya,latihan 1 lah contoh ya Jadi teman-teman,bebaslah mau apa Jangan ikutin gua ya,ini kan kita ada yah tuh ada versi ada,pertimbangan kesadaran Nikita lantainya,yang ini pembelian di toko ya sesuai,dengan yang ada di sini konsen kita mau,promosiin sih Kalau jantungnya at

Congratulation! You bave finally finished reading tiktok instant page ads and believe you bave enougb understending tiktok instant page ads

Come on and read the rest of the article!