tiktok ads uitbesteden

Find out your best tiktok products and tiktok ads in less than two minutes

Find TikTok dropshipping products — it's free
No difficulty
No complicated process
Find winning products
BACK

How To Find High Paying SMMA Clients In 2022 (Outreach)

in this video i'm going to show you how,to find high paying clients like this,and retain them for a long time so i,know that the main thing that most of,you watching my videos are struggling,with is to find that first client and,that can be incredibly difficult i did,upload a video a couple of days ago on,how to actually land your first client,with a social media marketing agency in,2022 but i totally understand that it,can be incredibly hard so in this video,i'm gonna break down the absolute best,ways to find potential clients reach out,to them and close deals for more than,two thousand dollars on a regular basis,this is the ultimate outreach video it's,gonna teach you everything you need to,know about reaching out to clients and,where to actually find potential clients,what's going on everyone i'm henrik and,in this video i'm gonna teach you how to,find clients for your marketing agency,in 2022 and before you click on this,video i just wanted to say that i have,nothing to sell you i started this,channel to document my journey with,social media marketing which has just,been incredible at this point i'm,operating a hundred and ten thousand,dollars plus a month marketing is it but,in this video i'm going to show you a,couple of ways that i use to find,clients for my marketing agencies so i'm,not really gonna waste your time let's,just get straight into my computer and,i'll show you the first strategy to find,clients,all right so the first strategy and this,is a very good one to find clients for,your marketing agency this is actually,one of my go-to strategies and i close,so many clients off of doing this is to,go to the facebook home feed and scroll,down until you see an ad when you scroll,the facebook home feed every third or,fourth post is gonna be an ad instead,that you are interested in for example,working with chiropractors or with,e-commerce stores you have to only be,engaging with that type of content so,since i mainly run an ecommerce,marketing agency pretty much everything,in my feed is going to be e-commerce so,what i can go ahead and do is to message,the page but before that you have to,actually figure out your niche this,strategy is not really that good if you,don't have a niche but what we're going,to do is we're going to come to the,facebook home feed and find your niche,so let's just pretend it's ecommerce the,first strategy i'm about to teach on,outreach is probably better for,e-commerce but you can do this with,pretty much any type of clients so we're,gonna do is we're gonna just scroll down,until we find an ad so here we got an ad,actually i don't know if we're able to,message the page but pretend that we,could all right so just pull up the page,and what we're going to do now is we're,just going to look for an email address,that we can send out a message to or,just put in our bulk so the first way to,do that would probably be to find for,example somewhere that they have a,contact could they have it here we can,quickly click control f we can then scan,the page and put in,and we just found our email so that is,control f on the page and you're gonna,be able to find your app so we can now,do is we can take this email copy paste,it then we can go to our email where,we're pretty much spamming people and,added in as one of our favorite emails,and we just found email to the business,we can now let them know that we're,actually able to increase their sales by,drastic amounts every single month and,yeah i mean that's the first outreach,strategy it's very good now ideally you,would actually like to save this,strategy for the next one and rather,message the facebook page but as you can,see there's not really an option to,message the facebook page so what we can,now do is we can go to facebook ad,library just search for that facebook ad,library and then we can search for,massage again we're gonna see is we're,gonna find tons of stores that's,actually selling this project but,ideally we would like to go to the page,and actually have a contact button here,so can we message them no we can't so,then we're gonna go back and actually,find a page typically you will be able,to contact them actually it's just that,we are ridiculously unlucky now yeah so,here you can actually see an example,obviously this is a horrible site i mean,they have zero followers but we can do,at least a weekend message and we can,say things such as who's in charge of,marketing so when you're going to do you,know getting the website getting the,email i'll probably deal with the second,strategy i'm about to teach you in a,second before the first one while just,scrolling the facebook home field like,this i'll probably just go ahead and,message the pages but if you're a cold,caller a lot of these pages actually,have a phone number now i doubt that,this one has one but you will actually,be able to sometimes find their phone,number on the contactors page what you,can then do is you can actually call,call the business as well which works,very

The above is a brief introduction to tiktok ads uitbesteden

Let's move on to the first section of tiktok ads uitbesteden

WAAROM ZOU JE UITBESTEDEN AAN SOCIAL MEDIA MARKETING?

WAAROM ZOU JE UITBESTEDEN AAN SOCIAL MEDIA MARKETING?

hallo mijn naam is katie en ik ben,social media marketing vandaag gaan we,het hebben over het uitbesteden van je,social media marketing wat is het en,waarom zou je het uitbesteden,acht jaar geleden ben ik begonnen als,als je manier marketeer voor,verschillende festivals,eerst deed ik alleen offline promotie en,daarbij wilden we bijvoorbeeld meisjes,uit om de twee sival te promoten,vervolgens kwam daar online marketing,bij en toen merkte ik opeens dat we veel,meer mensen konden bereiken en veel meer,mensen honden enthousiasmeren en,activeren om naar het festival te gaan,en je zag hem meteen de impact van,vervolgens had ik besloten om een,complete focussen op social media,marketing,omdat je veel meer kan bereiken met,minder ik ben jarenlang zelf social,media manager geweest en op dit moment,heb ik een social media agency waarbij,we focussen op hospitality and impact te,drijven,social media marketing is heel breed en,er zijn ook hartstikke veel social media,agency's er zijn bepaalde bedrijven die,bijvoorbeeld voornamelijk focussen op de,website andere bedrijven die zich,focussen op google en seo en schr zijn,facebook advertising agencies and maar,vandaag ga ik je vertellen waar wij ons,op focussen en hoe wij dat doen,wat mijn team in de ik doen is,allereerst samen zitten en brainstormen,over de strategie,dit doen we dat samen met het bedrijf en,dan gaan we echt kijken naar wat is de,doelgroep,wat willen we uitstralen wat voor,visuele content wordt daarbij dus foto's,en video's en op welke manier gaan we,dat communiceren zowel visueel als,tekstueel ook in de strategie gaan we,bepalen welke kanalen we gaan gebruiken,dus welke social media pagina's zodra we,de strategie hebben gaan we beginnen met,nu content creatie,voor een fotoshoot en een video shirt,regio wel altijd modellen,en zorgen ervoor dat het bedrijf,voorbereid is dat alles goed klaar staat,en dat de foto en videografen weten wat,ze moeten doen en zorg mijn team er voor,dat alles zo goed mogelijk verloopt,zoals you toen we meestal één keer per,kwartaal dan hebben we in dit geval,genoeg foto's voor,een kwartaal en seizoen en dan zorgen we,ervoor dat de foto's vernieuwing blijven,zodat het ook interessant blijft voor de,doelgroep,wanneer de content klaar is is het tijd,voor social media management,elke maand zorg ervoor dat er genoeg,post klaarstaan voor die maand,en zorgen ervoor dat er leuke en,interessante captions erbij worden,geschreven en ook zorgen we ervoor dat,de relevant locaties worden vertekt,de me he circuit search en tegen we de,juiste profielen bij de post,vervolgens gaat de contentkalender naar,de klant en pennen ze feedback geven of,het goedkeuren,wanneer het goedgekeurd is kunnen de,post eindelijk live,dan staat de social media dus klaar voor,de hele maand en is het nu tijd voor,community management bij ons is,community management echt hartstikke,belangrijk want dat is een van de,manieren om organische groeien,wij zorgen ervoor dat we dagelijks,reacties en comments achterlaten zodat,de pagina gezien wordt zodat je meer,bereikt hebt en zo ja gezien blijft,worden,dat is eigenlijk de basis van social,media marketing voor ons,en daarnaast bieden we ook andere,diensten aan zoals in flessen marketing,adverteren en design,dit is dus wat is social media agency,doet en niet waarom je het zou met de,uitbesteden,jij kent het vast je wilt heel graag,iets met zoals jullie jaar marketing,doen maar je weet niet waar je moet,beginnen en dat het daarom maar links,liggen,hoe fijn is het dan om direct toegang te,hebben tot een team van experts die,dagelijks bezig is met social media,wanneer je er niet dagelijks mee bezig,bent kan het overal dingen zijn ons team,neemt het dan over,zodat jij hier kan focussen op je andere,prioriteiten,wij zijn dan druk bezig met je social,media marketing waardoor je constant,zichtbaar blijft meer zichtbaarheid,betekent ook meer bereik en naams,bekendheid waardoor het uiteindelijk,resulteert in een constante stroom van,klanten,tegelijkertijd heb je waarschijnlijk,heel veel ideeën die,wilt communiceren via social media,marketing kan je ons gewoon een bericht,sturen of even bellen,wij denken met je mee en zorg ervoor dat,al je ideeën waar komen tenzij bedenken,dat het geen toegevoegde waarde heeft,wat dan zullen we je altijd adviseren en,met andere ideeën komen niet alleen is,het uitbesteden van social media,marketing at tijd besparen,heb je toegang tot een team van experts,en blijf je goede in naamsbekendheid,bereik en klanten is het ook heel erg,belangrijk om het bouwen van de communie,team wat het mooie is aan social media,marketing vind ik dat je elk rechten,connecties kan maken en uiteindelijk een,community kan opbouwen met mensen die,echt helemaal fan zijn van jou en je,bedrijf,het belang van de trouwe community is,dat ze achter je bedrijf staan en je,blijven supporten,dus eigenlijk is het ook een investering,voor op langere termijn,hopelijk weet je hier genoegen over wat,een social media agency doet en waarom,je het zou

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of tiktok ads uitbesteden

Continue the next second section about tiktok ads uitbesteden

11 Google Ads conversie instellingen

11 Google Ads conversie instellingen

bij de conversie instellingen' ziet dat,het heel vaak mis gaat en viel,google-account en dat is ontzettend,jammer want conversies zijn het hart van,je google apps campagne op moment dat je,niet in beeld hebt wat jouw uitgaven en,wat jouw ik wat jouw,je marketinguitgaven en alles wat je wil,bereiken op het gebied van google apps,die geen inzicht geeft over wat er nu,eigenlijk oplevert ja dat zorgt ervoor,dat je nooit kan bepalen of het nu een,succes is of niet sterker nog je kunt,ook niet optimaliseren op een juiste,manier omdat je omdat je bepaalde,gegevens dat hij gewoon simpelweg,ontbreken,wat ik niet heb gedaan ik heb,conversies om je dat uit te leggen heb,ik dat in deze dia weergegeven na wat,zie je hier je ziet gebeurtenissen is je,doelen en je ziet ecommerce,de gebeurtenissen die mag je eigenlijk,en niet vergeten de kom ik zo meteen,leven op terug doelen en ecommerce dat,zijn even de belangrijkste gegevens waar,met mark het nu in het begin met je over,wil hebben,kijk want doelen je moet voor jezelf,voor je eigen organisatie moet je in,kaart brengen wat is nou mijn doel met,deze google ad campagne,ben ik inderdaad die advocaat wil ik,niets genereren of ben ik een,organisatie die die in hebben wij hebben,geen webshop en ben ik producten aan het,verkopen,krijg ik dus transacties op mijn website,en dat zijn allemaal verschillende,doelen die jij nastreeft dus een directe,verkoop op je site of een aanmelding,voor jaar vliegen voor webinar of en een,checklist iemand heeft gedood gedownload,dus ik van van mensen in gegevens en,zijn dat de doelen die ik nastreef,maar dit geeft een ieder geval een goed,beeld van oké ik doe 100 euro steek ik,in mijn google apps campagne en voor die,100 euro heb ik drie offerte aan,gehangen beer bereikt en twee webinar,aanmelden en een iemand heeft,telefonisch contact opgenomen of ik heb,een honderd euro in gestopt en ik heb,daar 500 euro aan transactiewaarde,voor terug ontvangen en dat zijn de,gegevens die moet je natuurlijk,binnenhalen met die conversies met de,conversie instellingen en om dat voor,elkaar te krijgen moet jij dus voor,jezelf in kaart brengen naar wat is mijn,doel en dit kunnen doelen zijn maar,e-commerce kan natuurlijk ook een doel,zijn dan waarom staan nu die,gebeurtenissen erbij en die,gebeurtenissen die heb ik erbij gezet,omdat dat van belang is omdat hier,natuurlijk ook extra inzicht kunt hebben,binnen google analytics,binnen google apps is het goed om die,doelen en e-commercegegevens om daarvan,op de hoogte te zijn want je wil weten,hey ik heb 100 euro uitgegeven en ik heb,vijf offerte aanvragen nou hoe je,realiseert dat zijn echt je je warm en,iets dat zijn je belangrijkste doelen,maar een gebeurtenis die kan ook,belangrijk voor je zijn,alleen die wil je niet als rapportage,hebben binnen je google apps maar,bijvoorbeeld wel binnen je google,analytics-gegevens ja dus ik een,videoweergave kan natuurlijk ook een,doel van je zijn en dus dit is een,voorbeeld ik wil niet zeggen dat een,video direct haven dat dat ook altijd,een gebeurtenis is nee als dat voor jou,een doel is want daardoor stop je hem in,een remarketinglijst wat je weet dat,deze persoon heel belangrijk voor je is,want die heeft een hele belangrijke,video helemaal uitgekeken naar de kan,het best zijn dat die van jou niet hier,bij gebeurtenis staat naar bij een boel,moet je moet gesteld worden dus dit zijn,gewoon even voorbeelden en wat je,dadelijk meer kunt dan zou ik je,zometeen laten zien,dus voor nu belangrijk om te begrijpen,gebeurtenissen die gaan je niet,terugvinden in je google apps maar kun,je dus wel terug vinden in google,analytics en wie je altijd analyseren of,jij je hier je verkeer,binnen google apps of dat ook geleid,heeft tot bepaalde gebeurtenissen maar,dat zoek je uit de binnen google,analytics,nou,als we gaan kijken naar het google apps,dashbord dan zien hier bovenin bij tools,en instellingen,zien hier bij metingen zien we conversie,staan,en als wij een conversie actie in beeld,willen brengen we een aantal,mogelijkheden de druk hier op de plus en,dan krijg je de vraag je wilt starten,met conversies bijhouden maar wat wil je,nu precies hem bijhouden nou je hebt een,aantal mogelijkheden,website,nou wat zijn website conversies zijn,paul acties dus die je dan op je website,wilt bijhouden,dat kan is een keuze,apps acties in een app dan ga ik nu niet,verder op in maar als jij,ja een van de weinige bent want zo vaak,komt het niet voor nog die echt en met,app bezig is dan kun je hier voor kiezen,om deze ingang kiezen en daar de de,derde conversie instellingen te,voltooien,naar telefoongesprekken dat klinkt heel,interessant alleen google heeft een,lijst bepaalt of een lijst opstelt en,dan zitten alle landen in waar,google-doorschakelnummers,mogelijk zijn,en nederland is helaas geen niet een van,de landen waar de de dit moment mogelijk,is dus hij staat er wel bij maar,eigenlijk kun je deze regering je hebt,een vrij weinig aan,importeren kom ik zo meteen nog op terug,want je kunt hier dus on

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of tiktok ads uitbesteden

Continue the next third section about tiktok ads uitbesteden

Google Ads Uitleg & Meer - #HeersHow - Dé manier om Direct Zichtbaar te worden in Google

Google Ads Uitleg & Meer - #HeersHow - Dé manier om Direct Zichtbaar te worden in Google

welkom bij heer zou een video reeks,waarbij je meer vertellen over De,Wondere Wereld Van Co vandaag duikwinkel,ads zijn er gratis resultaaten terwijl,CA zorgt voor de advertenties die je in,Google ziet,in één keer boven na te komen staan en,zichtbaar worden in Google dat boksen,voor elkaar met Google adds snelle,Sprint naar de top maar wel een Sprint,waar je geld voor moet betalen maar SEO,zich richt op de organisch sokkeer,speelt Google s in onbetaalde,advertenties koelkast zijn betaalde,advertenties op de zoekresultaten pagina,van Google de serb deze betaalde,zoekresultaten komen boven of naast de,organische zoekresultaat te staan het,resultaat 24% van alle Google gebruikers,klikt op een advertentie en die clicks,en omzet wil je natuurlijk niet mislopen,Waarom wil je investering Google ads,omdat je direct resultaat kun boeken,maar SEO een lange termijnstrategie is,kun je CA zien als een snelle Sprint,naar je eindel een tweede voordeel is,dat jij je betaalde campagnes heel,specifiek kunt richten op je doelgroep,je advertentie wordt namelijk alleen,getoond bij de zoekwoorden of op de,locaties die jij hebt gekozen hierbij,kun je ook zoeken voor de uitsluiten,zodat je echt alleen wordt getoond aan,een interessante en relevantegroep,goeren gebruikers een derde voordeel is,dat je met Google ex kunt inzien Welke,soep worden wel of niet converteren met,Co kun je dat alleen per pagina zien,Google Ad schriften ze daarop,waardevolle informatie die je ook kan,inzetten in de copagnes de laatste,voordeel is dat je veel inzicht krijgt,in het zoekgedacht van je toegroep Je,kan alle statistieken inzien via Google,Analytics zodat jij je volgende campagne,nog succesvol ik kunt inrichten We,vinden het verm ook iets over de nadelen,van Google earths te vertellen,advertenties op Google kost nu eenmaal,geld en wij concurrerende zoek worden,constit zelfs een helebo een ander,nadeel is dat het inrichten van een,succesvolle campagne veel tijd in beslag,neemt je hebt namelijk veel voorkennis,en ervaring nodig om aan te kunnen,sturen op een zo goed mogelijke rol was,veel bedrijven besluiten dan ook om dit,uit te laten besteden scheelt ze enorme,kop zorgen en gaat je uiteindelijk meer,aan de mental leveren het laatste nadeel,is dat Google ets een tijdelijk op,positie oplevert waar je met SEO voor,een langere periode op nummer één kunt,staan is dat met Google Expert want die,positie kost je een hoop geld,Bij Google ets kun je kiezen uit,verschillende Beach strategieën bij het,zoet worden onderzoek in de Google,keyboard planner staan ook de,klikprijzen aangegeven van een soep,wordt waar je op wil adverteren daaruit,kun je het benodigen et budget mee,bepalen beetje ver onder deze indicatie,dan is de kans dat je hoog in de server,komt staan erg klein dat is dus Zonde,van je geld de kwaliteit van advertentie,en je bod op het soep wordt bepaald,Welke plekje krijgt in de serp niet,onnodig veel te overbieden op een zoek,wordt is het hebben van een kwalitatieve,advertentie daarom erg belangrijk,Er zijn meerdere type campagnes nummer 1,dus zoek campagne Dit is een tekst,advertentie in de serb Dit is de meest,klassieke advertentievorm en werd vooral,goed wanneer je diensten verkoopt nummer,twee een shoppingcampagne die bestaat,uit product afbeeldingen en een directe,link naar je webshop dit werkt vooral,goed in de e-comers en kan alleen,gebruikt worden als je echt een webshop,hebt nummer 3 de display campagne dit is,een andere soorten advertentie die wordt,getoond op de pagina's van de partners,van Google een video campagne deze zie,je vooral tussen de video's van,bijvoorbeeld YouTube en de laatste,nummer vijf een app campagne die onder,andere komt te staan in de serp het koek,op display netwerk en Google Play wil je,wel aan de slag met Google adds maar,vind je teveel abrakadabra om het zelf,uit te zoeken laat ze dan over aan de ex,experts van Heers wij monitoren en,optimaliseren maandelijkse budget en,voorkomen dat er onnodig veel geld,uitgegeven wordt wil je ook een maximale,robots ontdek meer opheers.nl meer check,dan als YouTube kanaal Daar vind je de,rest van deze clicks

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of tiktok ads uitbesteden

Continue the next fourth section about tiktok ads uitbesteden

VideoTik Review met demo-walkthrough-video ? En mijn hier om u te helpen slagen in het bonuszor...

VideoTik Review met demo-walkthrough-video ? En mijn hier om u te helpen slagen in het bonuszor...

Ahoj kluci, je to Mark Gossage z bestbonusking.com,Vítejte v mé recenzi VideoTik. VideoTik je o možnosti využít,tohoto nového nevyužitého zdroje provozu pomocí hands off Video Builder a Traffic Builder.,Je to jedinečný kus cloudového softwaru, který čeká na okamžité výsledky.,Všichni pomalu začínají slyšet vše o nejnovější platformě sociálních médií TikTok a,dává vám obrovskou příležitost.,Je to jako dostat se na facebook na začátku a získat výhodu prvního tahače.,A díky technologii VideoTik vám nejen poskytuje výkonný okamžitý výkon Ai,video tvůrce, který odstraní potřebu, abyste svůj obličej nasměrovali na kameru, kterou dělá,snadné zaplavit TikTok svými vysoce kvalitními poutavými videi a získat miliony zhlédnutí,každý měsíc, což vám dá každý měsíc tisíce potenciálních zákazníků.,Do popisu pod tímto videem jsem přidal kód slevového kuponu a také,přidáno plné musí sledovat průchod VideoTik demo videa na mé bonusové stránce.,Také zahrnuji svůj vlastní, musí mít upgradovaný TikTok Marketing Video Course, který vám dává,školení, které potřebujete k úspěchu. Tento bonus vám sám poskytne vše,že musíte získat velmi maximální výsledky z cloudového softwaru VideoTik.,To je bonus, díky kterému bude pro vás mnohem snazší uspět s TikTok.,Můj druhý bonus je Facebook Groups Unleashed. Toto je obrovský bonus, který se chystá,je snadné vytvořit a rozšířit úspěšnou skupinu nebo skupiny na Facebooku. To je skvělé,místo, kde se můžete seznámit, označit se a začít generovat množství zájmu o provoz,vaše nabídky atd.,Získáte videa, přehled zdrojů, kontrolní seznamy a načte více. Toto,je to opravdu silný výcvikový kurz.,Instagram je další fantastická platforma sociálních médií, která se snadno používá. Opravdu,je tak snadné vybudovat masivní publikum se silným zájmem, které je velmi zaujato, když víte,jak as tímto absolutně masivním bonusem, který zahrnuje video trénink zdroje,listy a kontrolní seznamy atd. brzy budete mít přehled o tom, jak můžete generovat zatížení,volného vysoce cíleného provozu, který konvertuje.,Abych vše ještě více usnadnil, přidávám také bonus za automatizaci sociálních médií.,Usnadní vám udržování sociálních médií v aktuálním stavu a ujistěte se, že jste,vždy v popředí. Nejen, že si toho všimneme, ale vždy tam.,Pak spojím všechno dohromady a opravdu to vezmu na maximum, včetně toho,moje e-maily Profit Academy. Proč dál posílat všechny vysoce kvalitní vede přímo na,vaše peníze vydělávají nabídky, když můžete stejně snadno vytvořit silný seznam e-mailů.,Nepoužívejte provoz pouze jednou, pokračujte v jeho každodenním oplachování a opakování.,Načíst seznamy, stisknout tlačítko odeslat a vystřelit.,A ano, s VideoTik a všemi mými mocnými zde, aby vám pomohl bonusy, je to opravdu tak jednoduché,jako to.,Je opravdu snadné dostat se sem, aby vám pomohl uspět bonusy, protože budou čekat,pro vás v oblasti stahování, když dnes získáte přístup k serveru VideoTik prostřednictvím mé bonusové stránky.,Nezapomeňte tedy kliknout na odkaz přímo pod tímto videem a zkontrolovat,všechno ven. Vaše bonusy, bonusy dodavatelů a fantastická služba VideoTik Cloud Based,software.,Program VideoTik vám usnadní používání nástroje pro tvorbu okamžitých videí,vytvořit vaše virová videa TikTok, která jsou podobná těm, která získávají miliony,zhlédnutí měsíčně a dejte před sebe hlavní magnety, své nabídky a vše ostatní,vaše vysoce angažované publikum, které bude více než ochotné skočit na seznam a začít,nákup vašich nabídek.,To musí být jedním z, ne-li nejjednodušším způsobem, jak generovat provoz zdarma kupujících.,A zapomeňte na trávení hodin a hodin na TikTok. Tento software byl vytvořen,pro částečné časovače. Jednoduše uspořádejte svá videa, naplánujte je a vezměte měsíc volna.,Přestaňte utrácet za drahý provoz a získejte svá videa TikTok před skutečnými kupci.,VideoTik je dodáván ve dvou verzích.,Cena za osobní použití je 27 USD, zatímco komerční verze je pouze 29 $,Jednorázová nabídka 1 je neomezená verze plus plakát pro sociální média s cenou 67 USD,Toto je ten, který vřele doporučuji.,Toto je ten, který vám mnohem usnadní snadnější nakládání nákladu,vytváření neomezeného množství videí za den, které můžete sdílet s neomezeným množstvím,Instagram, YouTube a Facebook účty, stejně jako TikTok, který maximalizuje vaše,provozujte své potenciální zákazníky a své prodeje.,K dispozici je také funkce podúčtu, která usnadňuje outsourcing všeho, pokud chcete.,Získáte také přístup k přibližně 5 000 novým obrázkům a 10 000 novým videím, díky nimž bude stejná,snadnější vytváření špičkových poutavých videí.,Jednorázová nabídka 2 je služba VideoTik Site Builder za cenu 197 $,VideoTik Site Builder je snadno použitelná cloudová aplikace, která vydává 100s vysoce přizpůsobitelných,,video weby, které získávají návštěvnost, v MULTIPLE výklenků v poptávce!,Je to opravdu snadné, budete moci vytvořit neomezené množství videa TikTok,Webové stránky každý jeden den a využívejte veškerou sílu TikTok k načtení Viral,Provoz pomocí okamžitých automatizovaných

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of tiktok ads uitbesteden

Continue the next fifth section about tiktok ads uitbesteden

Best Online Business To Start for Beginners 2023

Best Online Business To Start for Beginners 2023

- In deze video geef ik je een stapsgewijze handleiding voor het starten van een online,bedrijf. En aan het einde van de video geef ik je mijn drie topbedrijven waarvan ik denk dat je ze,in 2023 moet starten. Ik ben George Moulos van Ecommerce Brokers. Ik ben een seriële ondernemer,en ik bouw, koop en verkoop nu,al meer dan 10 jaar online bedrijven aan mijn bedrijf, Ecommerce Brokers. We hebben mensen geholpen bij het kopen en verkopen van miljoenen dollars aan bedrijven.,Zoals ik al zei, gaan we in deze video elke stap doornemen die je volgens mij moet nemen om ondernemer te worden,en een online bedrijf te starten, en pas aan het einde zal ik,je de drie bedrijfsmodellen geven die ik denk dat je moet beginnen voor 2023. Laten we beginnen. Maar,voordat we erop ingaan, wie ben ik om u te vertellen hoe u ondernemer kunt worden en,een online bedrijf kunt starten? - Wie is dat verdomme?,- Nou, laat me je mijn verhaal vertellen en hoe ik van vijf jaar werken bij McDonald's naar,de Forbes 30 Under 30 ging, 10 jaar later. Mijn naam is George Moulos. Ik ben een Griekse Australische,ondernemer. Ik ben opgegroeid en geboren in Australië, en op zeer jonge leeftijd begon ik een paar kleine,bedrijfjes nadat ik wat handarbeid had gedaan, zoals een paar,jaar bij McDonald's werken. Ik deed ook arbeid op het gebied van het lossen van zeecontainers, of het nu om bouw- of,sloopwerkzaamheden ging. Ik pakte altijd wat klusjes op in de weekenden na school, en natuurlijk tijdens vakanties.,Ik kan gerust zeggen dat als ik wat vrije tijd had, ik aan het werk was. Mijn ouders, mijn grootouders,en mijn overgrootouders, en al 800 jaar terug, dat is zo ver terug als mijn stamboom,gaat, hebben we handenarbeid moeten gebruiken om geld te verdienen. En ik besefte al vrij vroeg dat ik niet,hetzelfde voor mezelf wilde. Toen begon ik boeken over zelfontwikkeling te lezen, autobiografieën van,ondernemers, en uiteindelijk leidde dat me naar boeken over online zakendoen. Mijn online zakenreis,begon toen ik Gary Vee's boek "Crushing It!" las, over online bedrijven en online bedrijfsmarketing,. Nu praat hij over het toevoegen van waarde aan gemeenschappen en later geld verdienen. En dat is,precies waar ik mee begon. De manier waarop ik dit deed, was dat ik Facebook-groepen maakte voor studenten in mijn jaar op de,middelbare school en de jaren eronder en daarboven, en ik zou elke,dag grappige en meestal domme memes delen. De leerlingen zouden hun vrienden toevoegen en hun vrienden zouden hun vrienden en andere vrienden van andere scholen toevoegen,. En al snel groeiden deze groepen uit tot tienduizenden,leden. Ik plaatste consequent memes die relevant waren, educatief materiaal dat,relevant was. En na een tijdje kende bijna iedereen die ik van andere scholen ontmoette mijn naam puur van,deze Facebook-groepen en werd eigenlijk een beetje een meme en grap zelf die ik elke dag zou posten,en mensen zou irriteren met mijn meldingen. Dus na een paar maanden van het opzetten van deze Facebook-groepen,,liet ik de studenten in de groepen ook een Facebook-pagina leuk vinden, ook een website bezoeken waar,ik wat van het educatieve materiaal plaatste en ook lid worden van een e-maillijst waar ze konden bijpraten op,memes en video's en materialen die ze misschien in de groepen hebben gemist. Dus ik was,de community aan het opbouwen en daadwerkelijk aan het diversifiëren over verschillende platforms. Nu, op een gegeven moment,,realiseerde ik me dat dit me eigenlijk geld kost. Ik moet de website runnen, ik moet,elke week een e-mailnieuwsbrief schrijven, en ik stop mijn vijf euro per uur van McDonald's in deze,groep. Dus ik werk nu eigenlijk met verlies. - En het is weg.,- Toen was het tijd om geld te verdienen. Ik zou ongevraagd studentenvakantiebedrijven,,bijlesbedrijven, feestevenementenbedrijven bellen die evenementen en kinderfeestjes zouden organiseren, zoals,fotografie, dj's, enzovoort. Ik begon toen deze diensten op deze platforms te verkopen en,ze te adverteren op de website, op de Facebook-groep, op de Facebook-pagina, waar ik maar kon,,en ik zou een aangesloten commissie vragen, één tot 5%, en mijn grootste klant, Schoolies .com,,heb ik ze binnen drie maanden 130.000 Australische dollars verdiend, wat een verbluffend succes was.,Nu, na verloop van tijd, zou ik deze Facebook-groepen eigenlijk verkopen en ze voegden zich bij activa,,website, e-maillijsten, enzovoort, aan willekeurige bedrijven, bijlesbedrijven, clubbedrijven,,universiteitsgerelateerde bedrijven. Ik zou deze activa verkopen en dat was mijn eerste zakelijke exit. Door,het proces te doorlopen om dat bedrijf te verlaten, ook al was het een klein bedrijf, heb ik veel geleerd,. Omdat ik had geleerd advertenties te plaatsen, een e-maillijst op te bouwen, een website te bouwen, leerde ik een heleboel,vaardigheden in mijn eerste Facebook-groepsbedrijf die ik nu kon toepassen op mijn andere bedrijf,,dit bureaubedrijf. En veel van de klanten voor wie ik affiliate marketing deed in mijn Facebook-,gro

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of tiktok ads uitbesteden

Continue the next sixth section about tiktok ads uitbesteden

AFFILIATE MARKETING UITBESTEDEN: Hoe begin je en waarom het BELANGRIJK is

AFFILIATE MARKETING UITBESTEDEN: Hoe begin je en waarom het BELANGRIJK is

twee yakkum het internet succesgids punt,nl en welkom in deze video deze video,wil ik het met je hebben over hoe en,waarom je vriendin marketing kunt,uitbesteden,dus het uitbesteden van afgeweerd,marketing,het is een onderwerp wat best wel speelt,waren best wel wat mensen ook wel mee,bezig zijn met name ook mensen die van,beginnen te verdienen met de film,marketing en die willen weten of nee,hoe kan ik nou eigenlijk gaan beginnen,om te gaan uitbesteden met philipp,marketing en ik weet nog dat toen ik,begon met afdeling marketing dat ik,eigenlijk vrijwel alles zelf deed en dit,ook heel erg lang heb gedaan ik heb,vrijwel paar jaar heb ik echt alles zelf,gedaan heb ik alle content zelf,geschreven voor al mijn affiliate,websites maar om hun duur komt er of,kwam er in dat geval een punt waarop ik,zeggen van hey dit ga niet meer ik kan,dit niet meer allemaal zelf gaan doen,dus we moeten gaan uitbesteden,dus daar ben ik doe mee begonnen ben,begonnen met het uitbesteden van het,schrijven van content en ik ben nog heel,goed dat ik toen een website had over,vrouwen in de overgang kan je,voorstellen dat ik daar zelf niet heel,veel verstand van heb dus ik was altijd,nogal aanschuiven aan het zoeken naar,informatie over vrouwen in overgang,maar daar ben ik dus toen gaan,uitbesteden,wat ik toen merkte wat ik toen zag is,dat de content de artikelen dus die je,kreeg die waren veel beter als die ik,zelf schreef,daardoor was de conversie op de,producten die promoten die was een stuk,hoger want msg gewoon goede informatie,plus ik ging hoger ranken in google is,mijn inkomsten met meer plus als,voorbeeld over als groot voordeel dat ik,zelf niet meer die negatieve energie om,het zo maar te noemen hoeft het te,steken in het schrijven van die,artikelen,dus ik voel me toen in het begin best,wel een,om dit te gaan uitbesteden want het kost,er natuurlijk geld en iedereen ook nog,niet direct wat je ervoor terugkrijgt,maar het leven de mij eigenlijk vrijwel,direct ook weer meer geld op,dus doe dat ik ben gaan uitbesteden,krijg ik meer vrijheid ik kreeg ik meer,tijd kreeg meer zin als het ware in een,film marketing want oefening mee bezig,te zijn met die dingen die eigen niet,meer leuk vond dus ik kreeg er ook weer,meer geld voor terug omdat het allemaal,beter was en de ranking in google,waarbij plus conversie vast beter,en zo ben ik eigenlijk telkens meer en,meer gaan uitbesteden zodat ik nu op dit,punt men dat ik eigenlijk voor mijn,affiliate websites eigenlijk niks meer,zelf doen,de content wordt uitbesteed,de artikelen worden geplaatst ook het,zoekwoord onderzoek waarover de,artikelen gaan die,die zijn uitbesteden dus die doe ik ook,zelf niet meer dus ik hoef eigenlijk,alleen nog maar de mensen aan te sporen,te zeggen wat ze moeten doen en die bij,te sturen als dat nodig is dus de,content wordt voor mijn geplaatst en ik,check dit gewoon zelf handmatig af en,toe een keer hoeven dit nog goed gaat,we krijgen ook gewoon elke maat de,rapportages van content die is geplaatst,zoekwoordenonderzoek enz enz dus het is,ook veel meer een bedrijf geworden het,allemaal dingen mensen die er omheen,zitten,en ik hoef het zelf eigenlijk alleen nog,maar aan te sturen hun dat ik dus mee,gaan uit ben uit mijn gaan besteden maar,doen en is alles veel betere gegaan heb,ik veel meer kunnen opschalen,dat ik niet meer gebonden bent aan tijd,het is gewoon puur een kwestie van geld,erin duwen en de komt ook weer geld,terug dus is het veel meer een business,geworden die viel meer op schaal waar is,en die dus veel meer resultaten met zich,meebrengt en dan kun je gaan beginnen,met,uitbesteden en raad altijd aan om dat,paste gaan doen als je een vorm van,inkomsten krijgen met je absoluut,marketing websites als ze mee in gewoon,te veel geld als het ware de in aan stay,aan te aansteken,plus als je nog geen resultaat heb gehad,weet je ook nog niet dat de content die,je krijgt of de dingen die je krijgt of,die goed zijn als je zelf een grote,goede tekst hebben geschreven en je,krijgt een tekst terug,weet je ook nog niet precies of die goed,is weet nog niet precies waar je moet,gaan letten,ze zijn altijd passen aan om die content,was te gaan aymes stenen als je weet wat,je doet als je weet waar je moet gaan,letten kun je doen via contentmate,content niet eens een bureau wat ik,samen met partijen van de pas heb,opgezet natuurlijk ook zelf kijken vrij,waar wil ik het gaan aanbesteden hij,veel content mee weet je wel dat je de,juiste absoluut marketingteksten krijgt,elk aan de hand zijn van mijn visie als,het ware en kun je gewoon contact mee,opnemen kun je zeggen wat je wilt kun je,de content voor je gaan plaatsen zodat,je daar zo zelf geen omkijken meer naar,hebt en misschien ook gewoon dat mensen,die dit doen dat die helemaal er staat,hebben maar ook vooral veel meer tijd,krijgen om echt aan hun business werken,in plaats van in hun business te ledigen,dus ik ook heel erg bij mezelf dat,eigenlijk dat punt dat ik ben gaan,uitbesteden,dat het toen ik een stuk beter en mij

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of tiktok ads uitbesteden

Continue the next seventh section about tiktok ads uitbesteden

Ben je coach en wil je adverteren op Facebook en Instagram? Belangrijkste tips & valkuilen!

Ben je coach en wil je adverteren op Facebook en Instagram? Belangrijkste tips & valkuilen!

hallo ik ben rob en welkom bij dit,webinar adverteren op facebook zonder,een bla bla nou is dit herkenbaar voor,jullie hebben de coach of een,behandelaar,je hebt echt een goede ambitie,dus het is niet zo dat je praktijk bijna,volgende week veroudering klant je erbij,en ben ik er maar dat je echt denkt ik,wil flink groeien en denk je ook bij,zelf,ik heb wat ervaring met bijvoorbeeld,sociale media als facebook en instagram,en dat je dan merkt van dat je als je,echt wil groeien dat je dan niet ontkomt,om te adverteren en daar komt simpelweg,wat als je me vanuit de bedrijfspagina,berichtjes plaatst met je ophoudt,spreekt namelijk heel erg laag want zo,probeert facebook te voorkomen dat de,mens in de tijd zijn allemaal berichten,van bedrijven tussen staan dus je,knijpen dat enorm af het bereik van,organische berichten van bedrijven dat,ze eigenlijk niet anders kunnen dan,adverteren als ze ja via sociale media,flink willen groeien,wat ook heel erg belangrijk is is dat je,jezelf herkent in het feit dat je zegt,van ik wil eigen mensen best wel eerst,eens kennis laten maken met mij op een,hele lange remweg manier bijvoorbeeld,door een webinar aan te bieden waar ze,zich,graad van je kunnen schrijven en,trainingen intake voor je coach voor je,praktijk bijvoorbeeld of een white paper,die ze eerst kunnen downloaden met wat,tips,dat we hele laagdrempelige manier,bij voorkeur gratis dus met jouw kennis,kunnen maken maar niveau dat is echt wat,het allerbelangrijkste dat het heel,weinig moeite kost om met jou in,aanraking te komen,de andere punt is dat je wel,jelle de ambitie hebt om te gaan,adverteren maar dat je niet de ambitie,hebt om echt een online marketing expert,te worden maar dat u net voldoende weet,om te zeggen ik ga het gewoon zelf,proberen,a voor wie is dan niet dit webinar,degenen die bijvoorbeeld zeggen van nou,ik wilde niet structureel groeien want,ik heb hem een paar plakjes over die,kunnen beter het web en aan uw stoppen,een ander punt is van dat je ook echt,alle staat moet zijn om dat,laagdrempelige aanbod te maken zodat,rusten tot phunnel kunnen maken dus dat,je omdat je advertentie leads' gaat,genereren e-mailadres en telefoonnummer,naam en vervolgens dan uiteindelijk je,aanbod te kunnen doen en wat ook heel,erg belangrijk is je zult echt wel een,beetje budget moeten hebben vrouwen niet,over megen hoge budgetten maar om manier,geval een maandje of twee voor minimaal,10 uur per dag advertentiebudget hebben,om een advertentie echt goed te kunnen,testen als je er niet uitkomt kun je,weet ook niet beginnen met adverteren,want facebook heeft echt veel inch hem,hebben echt data nodig om te kunnen,kijken of de campagne presenteer,presteert en dan zul je god budget voor,nodig moeten hebben,nou wat ga je leren tijdens het webinar,geen blah blah dus ik had heel kort,houden ga even kort vertellen wat de,drie grote valkuilen zijn met adverteren,op facebook en instagram,ik ga je vertellen over wanneer je nou,inderdaad zelf het beste kunt gaan,adverteren uit het zelf kunt leren om,zelf te adverteren en manier dat beste,bij een specialist neer kunt leggen bij,online marketingbureau neer kunt leggen,wat de meest effectieve manier van dit,genereren is want dat is heel erg,belangrijk zodat jij je echt het,focussen op die dingen die voor jou,werken en niet voor een schoenenwinkel,werkelijk want daar gaat het hier niet,om je even naar mijn coach nou het,focuspunt 9 dus echt op datgene wat voor,jou bronx werkt en als het gaat om,coaching,was je een behandelaar bent dan gelden,echt andere regeltjes zeker om om dus,fysieke en mentale gezondheid ten,opzichte van andere soorten producten of,diensten,dus wij koken echt op datgene wat voor,jouw branche specifiek werkt en verder,geen bla bla,zodat je niet je bezig hoeft te houden,met techniekjes stad liedjes die je toch,nooit hebt gebruiken wil ik kort over,zelf,ik ben loopbaan zoals ik zei ik ben,online marketeer sinds 2006 ben ik,specialiseert in social media seo seo,zoekmachine optimalisatie en ook het,adverteren op google wat voor grotere,klaar was gewerkt retailer smakeloos,medical device is maar ook coaches waar,het vandaag over hebben en misschien een,beetje een aparte vorm die het vertel en,2011,kate noordelijker hartafwijking had niks,heel erg simpel en alles gemak,kring die curator en 2018 kreeg zeven,keer een hartstilstand en toen ben ik,wel even nadenken oké kijk mijn kennis,en ervaring ook voor retailers een,reclamebureau ze een autobedrijven,inzetten of ga ik me acht specialiseren,op het gebied van mensen die zich,bezighouden met fysieke mentale,gezondheid en daar heb ik voor gekozen,ik dacht van dit wel een eye-opener,nu samen geweest in kwetsbare positie,zit ik ga alleen maar bezighouden met,held een mobiel en waarom omdat het mijn,eigen impact van wil vergroten,ik wil coaches helpen succesvol te,groeien want als jij groeit kun jij meer,mensen helpen en want ik je daarbij kan,helpen dan help ik je indirect die,andere mensen die eigen te helpen en dat,zorgt ervoor d

Congratulation! You bave finally finished reading tiktok ads uitbesteden and believe you bave enougb understending tiktok ads uitbesteden

Come on and read the rest of the article!