tiktok ads nederland

Find out your best tiktok products and tiktok ads in less than two minutes

Find TikTok dropshipping products — it's free
No difficulty
No complicated process
Find winning products
BACK

ZO MAAK JE GOEDE TIKTOK ADVERTENTIES! (Complete Strategie)

yes welkom dames en heren bij een gloed,nieuwe video op mijn kanaal,het is een tijdje geleden sorry daarvoor,massa's je ziet we hebben een hele,nieuwe ruimte is nog niet helemaal af,maar we werken eraan en om haar soort,van te vieren dat er weer een nieuwe,youtube video online komen gaan we het,gelijk goed doen want we gaan beginnen,met een hele dikke ook minicursus gratis,speciaal voor jou,mocht je nog niet geabonneerd zijn,abonneer dan zeker even smash die like,button en gaan we beginnen goed hoe maak,je nou of goede winstgevende tector,campagne voor je webshop je merk je,bedrijf noem het allemaal deze video ga,ik je allemaal haak fijne vertellen nou,zo ziet ga je eerst naar erts punt ik,dat punt komt dan kom je in dit,overzicht terecht en mocht je nog geen,account aan hebben gemaakt kun je die,gewoon gratis aanmaken kost niks ze kan,gewoon gratis aanmaken,nou zoals je ziet klik je eigenlijk heel,simpel gezegd op create mp en eigenlijk,werk het een beetje het zelfde als,facebook dus zijn we een paar kleine,veranderingen en en strategieën die ik,natuurlijk gelaat zien maar in de basis,werkt het een beetje hetzelfde het enige,wat eigenlijk verschillend is is de,manier van adverteren dus hoe maak je,een advertentie eigenlijk moet je ervoor,zorgen dat het niet overkomt als een,advertentie en dan heb ik het over de,creators die je gaat maken,goed gaan we later op terug komen eerst,is belangrijk om instellen wat voor,campagne gewoon maken nou voor de,webshop is natuurlijk uiteraard,conversies dus net zoals mijn facebook,gewoon aankopen,je kan het natuurlijk een naam geven ik,wilde bc van website conversion,doelgroep test een,dan bijvoorbeeld productnaam kom op de,microfoon en de dans en purchase,dat wordt de doelstelling nou hier zie,je nog allemaal andere dingetjes die,aangezette split testen,cbo campagnes gaan we nu niet mee werken,klik op continue,en nu kom je eigenlijk in het overzicht,van de age group en ze ziet kan je,allemaal dingetjes weer invullen gaan we,stap voor stap doornemen hiermee geef je,eigenlijk ik toch,handvaten zodat zij beter jouw apps kunt,sturen naar eventueel de juiste,doelgroep,maar goed zoals je weet is de aos update,al een tijdje aan de gang en heeft,facebook digg doc,snapchat alle algoritmes hebben daar,waren behoorlijk last van omdat ze,dienen helemaal goede data kunnen,trekken dus daarom heb ik daar een hele,goede strategie voor de strategie is,niet heel speciaal of super uitgebreid,maar is wel efficiënt daar gaat het,uiteindelijk om no targeting,zo simpel is het eigenlijk dus,en voor de mensen die het niet begrijpen,je kan natuurlijk helemaal dit is,natuurlijk een en minicursus,dus ik ga het je goed uitleggen normaal,gesproken vroeger ging je bijvoorbeeld,targetten op een betrokken kopers dus,dan wist ik toch op facebook in dat,geval mag niet wist oké mijn klant die,willen adverteren is op zoek naar,betrokken kopers dus vergaan in die,doelgroep gaan we zoeken sinds de aos,update woorden bijna nieuwe getrek dus,ook niet echt ge-update waardoor,facebook en tikt door ook niet om u weet,van die massaal in die betrokken koper,vijver,wat wij nu eigenlijk altijd doen en wat,wij ook onze studenten leren is no,targeting kortom laat ik toch of laat,facebook volledig het werk doen als je,dan op een chemici dat bijvoorbeeld de,vijf zes mensen,je je advertentie liken of interactie,hebben met je een beetje advertentie dan,kan facebook die zes mensen screenen,of dit ook in dit geval en dan kunnen ze,aan de hand daarvan kijken van welke,interesse kunnen we wel meter wat zien,we wel ze met een patroon qua leeftijd,geslacht en op basis van die manier push,the dan jouw edna die doelgroep dus een,die jent laten we tikt ook het werkelijk,goed dat gezegd hebbende gaan we weer,verder no targeting klikken we op,website,als je nog een expert kan je hier bij,assets en events' bij je die gewoon aan,maken kan je gewoon koppelen met shopify,super eenvoudig ik had er voor deze even,een aangemaakt optimalisatie vent,compleet payment,simpel dit later uit en dit zette wel,aan de de plaatsingen snaps bij facebook,doom al intikt ook ie je huid je hij,huis vindt ie je ook niet aanzienlijk,veel budget op maar elke cent die we,kunnen besparen en kunnen we pompen,niets wat wel werk natuurlijk doen we,dat dus zet dat lekker uit kijk je hebt,dan ook nog een hse aut je gooien,dat wil eigenlijk zeggen van als je die,aanzet dat je meerdere teksten mee kan,geven aan je advertentie zo moet,eigenlijk zien dus je maakt een,advertentie,de hoor bijvoorbeeld in dit geval tikt,ook altijd een video bij,en al qaida natuurlijke tekst bijzetten,als je dit aanvult dan kan je met een,video kan je meerdere teksten,wij zetten eigenlijk en dan wisselt die,het af zetten we uit hele uitleg maar,weet je voor deze campagne is dat,betaalmethoden,nou kijk hier heb je dus de kust en,targeting een automerk targeting aan zet,hem wel op kustom wat ik heb gemerkt dat,als ik het op automerk doe dat het,gewoon niet heel efficiënt is naar,nederland en u

The above is a brief introduction to tiktok ads nederland

Let's move on to the first section of tiktok ads nederland

Hoe Verdien Je Geld Met TikTok Ads Voor Beginners

Hoe Verdien Je Geld Met TikTok Ads Voor Beginners

tegenwoordig zit letterlijk iedereen op,tiktok en dat is precies de reden waarom,tiktok ads boom in zijn en daarom ga ik,jou in deze video meenemen Hoe jij geld,kan verdienen aan de mensen die de hele,dag over tiktok lopen te scrollen door,middel van het starten van jouw eigen,business op tiktok En waarom moet je,naar mij luisteren ik mijn studenten en,mijn team hebben meerdere miljoenen,omgezet door midden van tiktok,advertenties en ik ga jou precies laten,zien in deze video hoe jij je start kan,maken het platform groeit enorm Dat ga,ik straks ook wat meer vertellen maar,daarom moet jij de boot niet missen en,deze video hoe dan ook afkijken om,daarna actie te ondernemen,want deze video in deze video laat ik,jou precies zien hoe jij jouw eerste,sales kan maken op het advertentieplan,vorm tiktok Laten we erinduik en Oh ja,wil jij een gratis strategiesessie,winnen met mij om naar jou business te,kijken en te zorgen dat jij die kan,opschalen reageer dan in je onder bij 50,reacties maak ik één winnaar bekend Oké,dus wat zijn nou de top redenen om te,gaan starten met adverteren op tiktok,waar je dan business vs andere platforms,de drie grootste redenen zijn nummer 1,Het is de meest gedownloade app ter,wereld I mean like wat moet ik nog meer,zeggen meeste mensen ter wereld hebben,deze app gedownload met alle andere apps,die de wereld wijd zijn dan heb je wel,heel eerlijke hele zieke prestatie,neergezet dus shoutout naar de CEO en,het team van tiktok Anyway dat is één,grote reden om gewoon daarop gaan,starten er zitten de meeste mensen op We,komen gigantisch veel mensen bij je,zitten nu al meer dan 1.2 biljoen mensen,op de app 1.2 miljoen mensen waar jij,jouw product aan kan verkopen klinkt dan,die lekker nummer twee tiktok heeft,YouTube van de troon afgeslagen als het,gaat om user Time dus Mensen zitten,gemiddeld langer op tiktok per dag en,dat ze op YouTube per dag zitten en ik,ken aardig wat mensen die lang,op YouTube zitten dus dat is echt,gigantisch want wat betekent dit,eigenlijk voor jouw business want alles,moet je vanuit het oogpunt van business,bekijken Natuurlijk is dat mensen lang,op het platform blijven en jij dus meer,kans hebt om die mensen te bereiken en,omdat ze ook terugkeren want dat is,gelijk nummer drie en dat is tiktok is,het de meest verslavende app ter wereld,best eng eigenlijk maar goed voor ons,als ondernemers is het sterk,want wat betekent dat mensen zoals ik al,zei komen terug en viel het een leuke,app gaan reageren gaan comment te gaan,liken gaan delen en wat betekent dit dat,jouw product ook eerder viaal kan gaan,en jij meer verkopen kan genereren Oké,oké en dan nog één één bonuspuitje en,dat is de volgende engagements op post,van bijvoorbeeld influencers maar ook,van normale mensen op tiktok is zo'n 15%,hoger dan een platformer zoals YouTube,en Instagram laat me deze grappige,statistiek even met je delen Oké dus ze,hebben micro influencies gepakt op,tiktok Instagram YouTube op tiktok,hadden de micro influencers en,engagement rate dus van reacties likes,shares van 17,96% op tiktok dus op,Instagram was dat 3.86% en op YouTube,was dat 1.63% dus tiktok is daarbij ook,echt de king als het gaat om engagement,en dat is dus weer goed voor jou brand,of jouw e-comersbedrijf zo dat waren als,je het mij vraagt redelijk overtuigen,punten om te gaan adverteren op tiktok,en om tiktok als nummer één Platform te,zien dan wil ik jullie nu begeleiden in,de eerste stappen om ervoor te zorgen,dat jullie je eerste advertenties en,eerste sales kunnen gaan maken op tiktok,hoe gaan we dat doen ik ga jullie de,eerste tiktok s frituur laten zien,daarna hoe je een Business Center kan,aanmaken hoe je pixel moet koppelen hoe,je product Research kan doen en je,eerste campagne hoe je die kan aanmaken,dat is wat vandaag gaan doen om te,zorgen dat jij je eerste sales ga maken,en actie gaat ondernemen op het gebied,van eacom oké dus wat is het hele,principe van absols tiktok en jouw,advertenties die je daarop kan plaatsen,kijk elke App waarbij je gratis,contenten zien krijgt daarvan is het,businessmodel van die app advertentie zo,ook van tiktok en wat betekent dit dat,jij door middel van advertenties op het,platform jouw product of jouw dienst kan,laten zien in dit geval focussen waar je,op producten en daarmee aankoop kan,genereren en winstgevend kan zijn door,die mensen te bereiken op die app en,daarvoor is tiktok dus een heel goed,voorbeeld want deze Het is de meest,populaire app maar Daarnaast is het ook,de meest verslavende app dus het is,gewoon heel interessant Platform om op,te adverteren omdat je zeker weet dat de,mensen die potentiële kopers zijn,terugkeren op het platform oké en hoe,maak jij dan zo'n advertentie aan en,Waaruit bestaat die advertentie Je hebt,sowieso aan de bovenkant Zoals je ziet,in deze afbeeldingen tiktok Ad Center,Dit is waar jij je tiktok ads manage Ja,dus daar gaan we zo ook even induiken,dan vervolgens daaronder heb je,verschillende lagen en Die lagen zijn ad,can pain Dus je hebt een a

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of tiktok ads nederland

Continue the next second section about tiktok ads nederland

Van 0-€8000/dag met TikTok Ads in 72 uur [CASE STUDY]

Van 0-€8000/dag met TikTok Ads in 72 uur [CASE STUDY]

Yes een super goed dat je kijkt naar,deze nieuwe video deze Kees studie,waarom ik jou ga laten zien hoe ik van 0,naar 8.000 per dag mee gehaald in drie,dagen tijd met een eigen shopping,firestore ik ga je laten zien hoe ik dit,heb gedaan in welke market dit heb,gedaan en ik ga jou ook wat tips en,tricks delen die je zelf kan gaan,implementeren om dit soort resultaaten,ook te behalen voordat ik er in ga,duiken en je alle tips zou geven ga ik,je eerst heel even laten zien ehm dat,dit legit is shoppify dashboard even,snel refreshen En zoals je ziet 7,december op dag nummer drie van de,webshop eh bijna 8k sales je ziet ook,dat de conversie rate 0,01% is nou,waarom is dat nou sommigeste dat het al,wel weten ik gebruiken een externe,Checkout partner voor de Check out je,gaat niet via shopify zelf daardoor,worden de at the cards wel geregistreerd,eh maar de checkouts en eh sessions,converted niet Oké ik hoor je nu denken,Thomas Hoe heb je dit gedaan en ik ga,het je uitleggen belangrijk voor jou,twee dingen één blijft tot het eind van,de video kijk ik ga namelijk constant,nuggets delen En als je er een paar mist,heb je niks aan deze strategie Dus je,wil tot het eind van de video ga je de,kijken daarnaast wil je nou dat ik meer,van dit soort video's ga delen en zelfs,dat zien hoe vind je dan producten en,hoe zet je alles op like deze video,abonneer op dit kanaal want ik ben,volgens mij één van de enige die dit zo,open en bloot matcher die deelt mocht je,dit nou vet vinden meer van dit soort,video's willen zien Zorgt er sowieso dat,je even abonneert Oké nou voordat ik,shopify zelf in duik en de tiktok,add-manager Hoe heb ik dit gedaan We,hebben gebruik gemaakt van de,dropshipping model maar wel het nieuwe,dropshippen dus met een eigen goede,leverancier private agent snelle,levertijden goede producten die stuk,voor stuk zijn gecheckt op kwaliteit en,Dit hebben we gedaan via tiktok ads,Waarom tiktok ads tiktok ads is als je,aan mij vraagt de toekomst van,e-commerce Waarom nou als je kijkt naar,hoeveel mensen er op dit moment tiktok,gebruiken is gewoon insane en die,groeien zal alleen maar groter en groter,worden het komende jaren dus ik ben een,persoonlijk van overtuig zeker als je nu,een beginner bent leert tiktok ergens,aan die Skill ga je super super veel,hebben dan komen die jaren nou los van,tiktok ads heb ik dit gedaan In,Duitsland een Duitse Markt is sowieso,een goede markt om te starten waarom de,koopkracht is leer redelijk hoog ehm je,kan veel mensen bere en eh mensen kopen,heel graag iets online dus Duitsland is,een goede markt dat nog andere goeie,markt te zijn om in te verkopen om op te,starten Nederland ten België dus,Scandinavische landen zijn ook top en,Duitsland is er sowieso ook één die je,niet wil vergeten Horrid Dus dit is in,Duitsland gedaan zoals je net hebt,gezien is de gemiddelde bestelwaarde,ongeveer €30 Ik raad ook altijd aan een,producten verkopen tussen de 1520 en,2060 waarom dit zijn net van die,bedragen die mensen kunnen zien als een,Impuls aankoop dus je moet je,voorstellen iemand scrollt op tiktok,ziet die advertentie van jouw product en,dit is een paar tientjes daar Hoeveel,mensen niet nog even een nachtje over te,slapen mocht de producten wat duurder,zijn is het lastig voor die mensen om,echt over te gaan op een Impuls aankoop,en want daardoor ik er ook altijd voor,kiezen maar producten rond die prijs aan,te bieden Oké heel kort hoe gaat dit,nieuwe dropshippen in zijn werk beetje,die besteld iets op de website op de,Duitse website voor drie tientjes nou op,dat moment krijgt onze private agent,onze supplyer maar toen in een goed,contact zijn krijgt meteen de melding,die stuurt gelijk het product op naar,Pietje en wij betalen de supplier Pas op,het moment dat we het geld van pichaam,ontvangen wat natuurlijk gelijk is,waardoor de supplier blij is Wij zijn,blij Pietje is blij en zo heb je,eigenlijk een winnaardriehoek en kan je,heel snel opschalen zoals ik heb gedaan,een binnen drie dagen naar 8.000 per dag,hoeven we geen voorraad te hebben en,lopen we ook geen risico dat we 1000 met,allemaal dozen zitten waarvan we niet,weten of die producten dat werkelijk,gaan verkopen Ja Dante nee dus ik ga je,nu even laten zien hoe we dit hebben,gedaan ik ga je meenemen in shoppify dag,voor dag en je tussendoor ook wat tips,geven die je zelf kan gaan implementeren,Right we zitten hier in shoppingvisor,als je ziet,en eh zondag 4 eh december,ben ik met deze shop gestart Zoals je,ziet wel wat sessions Maar dat waren we,zelf ehm wat hebben we op die zondag,gedaan nou heel simpel Ik wou op maandag,producten gaan testen dus dat weekend,heb ik met de supplier gezeten eh in,mijn gezeten gewoon gebeld gechat en heb,ik wat voor de research gedaan product,Research is sowieso super belangrijk om,echt op zoek te gaan naar Hé Welke,producten zijn Nou echt gewild Nou is,december dus je wil op zoek gaan naar,producten die op deze in deze tijd van,het jaar gewoon gewild zijn nou Waar kan,je dan aan denken Beauty want vr

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of tiktok ads nederland

Continue the next third section about tiktok ads nederland

TikTok en Affiliate Marketing: Winstgevende strategie voor snel geld verdienen

TikTok en Affiliate Marketing: Winstgevende strategie voor snel geld verdienen

All Right Jaguar hier internet,succesgids.nl en welkom in deze video,deze video wil ik het hebben over tiktok,en afgeleerd marketing manier van afrit,marketing eh die ik steeds vaker voorbij,zou komen ook een manier waarop ik,huidige affiliate die dus de de,International reflectieve Mountain eh,goede resultaten mij eh Macy halen ehm,dus leek wel leuk of leek me wel,interessant om het hier zo eens over te,gaan hebben en om dit te laten zien hoe,dit werkt ehm ik denk dat als je een,beetje bezig bent met met intere,marketing of online ondernemen Ja dat je,wel links of rechtsom voorbij hebt zien,komen dat het nu interessant is om met,tiktok eh te beginnen dat er nog,relatief weinig concurrenties dat het,relatief makkelijkere is om viral eh te,gaan en ehm ja dat dus interessantes om,hier zo aan de slag te gaan en ik heb,hier zo'n voor,eh voorbeeld even erbij gepakt van hoe,ik eh van wat ik zie hoe een afvulling,marketing dit,maar een kwartier dit voor mij aanpakt,ehm lijkt me ook wel een goed voorbeeld,om eh te laten zien Ik zit hier even op,desktop versie van eh van tiktok En dan,zie je dat ik op een pagina internet,succes Ben en dan zie je dat deze pagina,die heeft allerlei,video's over,ontwikkeling eh ondernemen ehm mindset,passief inkomen dat soort dingen Zie je,er allemaal video's Zie je hier zo op eh,op staan als ik die zo eentje in tip en,of eh aanklikken en ik zit hem even stop,vanwege het geluid Nou dan zie je dus,eigenlijk dat het niet heel veel,voorstelt ehm dat het is eigenlijk eh,vaak een soort van stokvideo is waar dat,eh wat tekst overheen zit En dit is eh,met een eh om,moet zorgen dat hij dat hij gevonden,gaat worden Nou deze video die heeft,heel weinig views nog eigenlijk of voor,relatiefeira views je ziet bijna 3000,nou Deze heeft 11.000 13.000,15.000.32.000 tussen het scheelt ook een,beetje deze 36.000 eh 80.000 deze,video's en dus je ziet dat dat deze,video's de ene wat meer dan ander maar,best wel wat views krijgt het is dat,sommige video is best wel goed scoren,wat er dan eigenlijk gebeurd is dat dat,je naar deze pagina toe gaat dat je dan,op de de link in de in de biopliet dan,zie je dus dat je daar deze website toe,gaat naar internet,succesvol.nl nou vervolgens zie je,eigenlijk de eerste Call toen Action die,hier zo ziet staan als ik hier op klik,dan zie je aan de linkeren onderkant,hier zo dus zie je een affiliate link,staan nou klik ik hierop Nou dan zie je,dus dat je maar in website toe gaat,International succes gisteren film,marketing revolutie ehm via deze,avilleling dan natuurlijk Dus als aan,iemand nu dit product koopt via deze,link dan krijgt de persoon achter deze,pagina krijgt dan die 2700 commissie op,het product van 47,en zo wordt dus eigenlijk af Vind ik,marketing ja eigenlijk heel simpel,toegepast op tiktok Zo kun je jezelf ook,heel eenvoudig mee beginnen door dus,eigenlijk een Ja relevante pagina te,maken en niespagina op tiktok vervolgens,ga je hier zo allerlei ja eigenlijk,relevant content op eh op delen zorg je,ervoor dat je eh ontdekt wordt en zet je,in de link in je omschrijving zet je dus,een eh link naar een website die je hebt,gemaakt Eigenlijk een simpele website,eigenlijk een soort van landings pagina,Van wat je hier zo eh wat je hierzo ziet,en vervolgens anders de bedoeling dat de,mensen door en dat product aanschaffen,wat ik ook wel Zie gebeurd is dat mensen,hier zo in de link in de bio direct de,link naar de de afdeling plaatsen eh,maar ik denk dat het beter is om te,verwijzen naar je website toe en dan die,stap wat ehm en wat wat redelijk fout Er,is ehm maar dan kun je het natuurlijk,zelf mee testen Wat je zou kunnen doen,Nou je ziet deze pagina heeft bijna,10.000 volgers zonder 13.000 likes dus,dat het wel serieuze pagina is en dat,dat deze manier ja dat dit gewoon werkt,en dat dit gewoon goed gaat Nou ik hoop,dat je hier wat aan hebt Ik hoop dat je,hier zo mee aan de slag gaat en ehm ja,dat je nu een goed idee hebt hoe je met,tiktok eh afrem maar het ding kunt gaan,toepassen nogmaals Het is een vrij,interessant voor die model Het is een,vrij makkelijk voor die model om mee aan,de slag te gaan iedereen kan mij,beginnen en ehm ja ik heb nu een goed,voorbeeld geven van hoe jij dit ook kunt,gaan toepassen Bedankt voor het kijken,van deze video en tot een volgende video

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of tiktok ads nederland

Continue the next fourth section about tiktok ads nederland

How to Run TikTok Ads 2022 - TikTok Advertising Tutorial (TikTok for Business)

How to Run TikTok Ads 2022 - TikTok Advertising Tutorial (TikTok for Business)

what's up guys jordan here today we're going to  be going through tiktok ads step by step the a to  ,z everything you need to know to launch your first  ad on the platform today now we're currently using  ,tick tock in our marketing agency the affluent  agency and we're generating a ridiculous amount  ,of new revenue for our clients at the moment using  the platform i cannot wait to bring this to you  ,guys today it's been a long time coming i've got  a presentation ready for you we're going to jump  ,onto it in a second but before we do i want  to announce a quick competition on this video  ,now for every one in 100 people that comment down  below with their goals for running tik tok ads  ,right now i'm going to give you the chance to  win a completely free strategy call with me for  ,an hour where we'll run through anything you want  to run through we break down your strategy how you  ,can increase your revenue how you can increase  your roads on whatever platform you're using  ,we're gonna jump on that call we're gonna make  that happen for you so enter that competition  ,let's get started with this no bs implementable  training but do me a favor stop what you're doing  ,right now whatever it is shut down your tabs take  some notes and pay attention and take action on  ,what you learned today let's get started okay  so tick-tock ads training first of all let's  ,start off with some data we need to understand  the opportunity here now tik tok was the most  ,downloaded app in 2020 with 850 million downloads  okay tiktok has 1.1 billion active users worldwide  ,with 90 of users using the app multiple times per  day so we can get ourselves in front of our ideal  ,customer multiple times a day on average now as  of january 2021 tick tock raked in 128 million in  ,user spending marking an increase of 380 from its  january 2020 revenue so it's growing year on year  ,almost 4x in user revenue now take top ranks  as the second biggest app in consumer spend  ,above youtube disney plus and netflix this  is probably the uh the biggest stat on this  ,screen ranking above youtube and netflix in  consumer spend is absolutely ridiculous so  ,it's a monumental opportunity for people and  businesses to sell their products on the platform  ,how many times have you spoken to someone they've  said ah i found that product on tick tock it's  ,happening a lot these days so let's jump on to how  you can actually make the most of that so this is  ,the tick tock ad structure so at the top we have  tick tocks ad manager then we have ad campaigns  ,we have ad groups we have ad creative and then  landing pages to break these down one by one tick  ,doc ads manager is where you manage your ticktock  advertising account similar to the facebook  ,ad manager now a ad campaign is the foundation  of your ad so we're setting up our advertising  ,objectives and formats we then have ad group which  is target audiences ad placements budget and the  ,bidding then we have the ad creative which is  the text and the video that will appear on our  ,apps what we're physically seeing then finally our  landing page and this is the destination url that  ,we are driving our potential customers too this  is the place where they will actually buy our  ,products or service so when you actually have your  tick tock ad account up and running this is kind  ,of what the format will look like we have our ad  manager at the top we have campaigns beneath that  ,then inside an ad campaign we would have multiple  ad groups so we'll be testing out multiple  ,audiences and inside those audiences we may even  be testing out multiple different ad creatives  ,as well so what are the actual creative the the  creative formats that we can use on tick tock well  ,we have top view on the left hand side here which  is like a full-size video which shows up when we  ,launch the app we don't have brand tank takeover  now these are the most expensive tic toc ads and  ,very large brands use these and again these come  up right at the start of launching the app and it  ,takes over the entire screen then have in feed ads  this is what we're going to be going through today  ,and what most businesses are actually using  to generate the most revenue from tick tock  ,we have branded hashtag challenges so if we  want to launch a challenge on the platform and  ,then finally branded event so we want to have our  own branded stickers on uh on tick tock itself so  ,people can use them when they're creating their  own content but as i said in feed ads it's the  ,ad format we use for our tiktok ad clients  at the affluent agency and we're literally  ,generating hundreds of thousands in new revenue  from infeed ads alone so that's what i'm going to  ,show you today so without further ado let's jump  straight on to the tick tock advertising platform  ,okay so the first thing we're going to do is  go over to ticktock.com forward slash business  ,i'm just going to zoom in here so you can see  every

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of tiktok ads nederland

Continue the next fifth section about tiktok ads nederland

How to create a Tik Tok Ad account outside the US

How to create a Tik Tok Ad account outside the US

hey guys welcome to this video in this,video i am going to quickly show you how,to create an us-based phone i mean,my phone number tick-tock ad account so,there's various use cases for this and,various benefits one of the main,benefits is that if you're based in,dubai for example right um if you create,an ad account from there you won't be,able to have or target everyone else in,the world but if you're creating a,us-based ad account you're able to,target a wider network of people not,just based in your country um,the other benefit of this is if you're,outside of the us like me if you stay,outside of the us whether that's asia,africa europe,australia you want to have a us-based,account to benefit from this this is the,video for you so keep watching i'm going,to show you in quick simple steps how to,do it and how i did it for myself so,just to show you um this is my personal,ad account from um this is my company,athena consulting,so let's start what do you need what,exactly do we need for this,number one you need a vpn with a,us-based location,you need a us phone number and you need,a us-based location so there's many,works work around for this and you need,a gmail and account or business email,right let's start with the vp end,the various options i would say,my top options are expressvpn based i,haven't used this one but based on the,reviews this one's pretty good nordvpn,seems to be the best um and then there's,this one avast av,avast i don't know how you say this um,but i started using this one because i,wasn't sure if it would work so i went,on the free trial,and this is how it looks like,if i put on my location but i don't want,it off it's super slow so i'm,not gonna use this uh i'm gonna move on,to nordvpn but yeah that was just to see,how everything works so,this is the pricing you get a free trial,for this one try it free for seven days,no credit card needed i just needed to,try it um,but yeah that's basically how i created,the ad account so let's go on to the,interesting bits,u.s phone number if you have another um,option uh this is my option open phone,i've been using it for a few months now,and it's been stella,um just go to openphone.com you'll see,business phone reimagined um trying for,free i think for seven days or 14 days,you get a free trial you get a us-based,phone number you can use it,i've been using it then um,you go on to the pricing,so be sure to click on the monthly,section of this um for the yearly it,looks very enticing but then you go to,checkout and obviously it's going to be,a bit of a higher bill so,i use the 13 per month i've been using,it ever since and this is how it looks,like inside,um so this is the,my us-based phone number,um you'll see over there by primary,um i'm not sure if i can add another,number,but i haven't added it i've just stick,stick to this one also i also use it for,sms marketing which is what i use and,i'm able to see what um other brands are,doing for their sms marketing which is,really really cool there's some b2b,marketers using sms marketing so i,subscribe to their list also it's not,just e-commerce brands during sms,marketing,so i like to see what other brands are,doing but you're not here for for that,so let's stick to the main thing,um,so this is the tick tock ads,verification that i got just to log in,just to show you guys that it is,possible it is doable it's very easy to,do it usb location um,so i have a u.s based bank account,using wise you can use transferwise,once you go to your us um account i just,use that location you can use any,location to be honest it's not like,they're gonna go to your foot i mean to,the front door um knock on your door and,you know confirm your location,um you can,you can even google us um,us-based address,residence addresses,anything honestly works i see a lot of,people being afraid of this um i saw a,few videos on youtube where people are,afraid of this and i was like oh god,nothing has happened to me don't be,afraid guys,then a co-working officers like wework,that's also an option i saw it in one of,the youtube videos but i didn't use that,i used transferwise so,go ahead use co-working spaces just to,be safe right then,but there's nothing to be afraid of by,the way um gmail business email,you need that one also so then you're,pretty much done you enter all of this,information you can use via email you,can use phone,i'm not going through this because i,don't have a second number to try this,with again,um,so,use this go through it and then you will,literally have access to the ad account,if not they usually take about two days,to review it they took two days to,review mine and they were like you're,good to go,um use the ad account burn your money,so that is done guys literally in under,six minutes,boom boom,shakalaka let me know if you've done it,in the comments um,this is so easy just do it,and don't be afraid guys,put your shell out there the world is,waiting for you to run your ass

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of tiktok ads nederland

Continue the next sixth section about tiktok ads nederland

How to Keep Your Tik Tok Ads Consistent (Try This Now)

How to Keep Your Tik Tok Ads Consistent (Try This Now)

yo what's going on guys team er back,with another video in this video i'm,pretty much going to show you how to get,your tick tock ads to stay consistent,even without you know the spend issues,that a lot of people have with the,creative burnout how you can possibly,keep your tick tock ads alive and,consistent and stay profitable right,that's the key on this channel we talk,about of course tick tock ads drop,shipping ecommerce pretty much different,ways to make money online so if that's,something that you're interested in make,sure you hit the like button subscribe,to this channel it means a ton to me,also we have a bunch of free training,linked below as well as spy talk a tick,tock ad spy tool that is going to change,the game,being released the next one to two weeks,the beta is coming out i'm super excited,but you guys can check it out the,discount link will be below in the,description but let's get straight into,it right i have my tick tock ads manager,here it's popped open,and i'm going to show you right i'm,testing this i'm doing this myself on a,brand new store and product that i've,been you know documenting the past two,or three videos on the channel you can,check them out somewhere in the card,above on other results that we have,we've had but i'm waiting to scale this,again just because the processor i can,just launch a ton of ads and go crazy,with it but i'm just waiting because i,don't want to get my funds held and when,i do i'll show you guys how i'm going to,scale this to the moon but basically you,can see here i have,you know let's see what one two three,campaigns active right now but yesterday,uh we had this,uh you know metrics going well like it,was going well for a whole week like i,said check out my other videos and you,know we're hitting 30 to 40 margins on,the store everything is going wonderful,then yesterday out of nowhere,it just terrible cpa 66 cpa our break,even was around like 20 to 30 you know,and we're hitting a 66 not gonna make it,right and if that's you and your ads are,performing well this video is just,perfect,okay so in my own results i'm seeing it,and what do i do right what what did i,do in this ad account to make it more,profitable,so you can see here i was like okay i'm,not gonna wait on my butt i'm gonna,figure a way to get this profitable,again so what i did was i duplicated,those old winners right inside the 66,cpa campaign i duplicated them,into a brand new camp campaign with a,new pixel,now what did i do with that pixel so i,do i didn't duplicate the pixel i took,away the old pixel which was the shopify,one and i made a brand new one,uh manually so i went into events here,or you know i've dropped down assets and,i went into the events tab here and i,created a manual pixel you can go,through the option you click main,literally you click on it manual pixel,and then you paste the theme and code,into your shopify store as well as the,checkout script on your shopify portal,it's pretty simple guys but if you have,any questions like that maybe i'll make,another video on how to make a manual,pixel it's pretty straightforward but if,you don't know how maybe i'll make one,for you guys but basically right i,relaunched with the new manual pixel,and,with the same creatives and i got a 10,cpa,so what i'm starting to do,is say if your you know product you,think your products dying out or your,creatives are dying out the first thing,that you can do is make a new pixel and,relaunch those same ads on a brand new,pixel i know it sounds crazy oh what,about your old pixel it was learning it,has all this data on it why would you,scrap it you know you're not scrapping,it you still keep it on your store,and maybe you keep that campaign alive,but you now you can duplicate,and use that new pixel that's the first,thing the second thing,uh let me show you guys the first,results on the 22nd so this is today,friday uh july 22nd here it will load up,and you can see,the cpas are,crazy like crazy good so this first one,is that eight dollar cpa and the other,one's a 12 cpa and if i show you guys,the profit quick right we've spent 349,dollars in total cost revenue 794. like,i said i'm just waiting to scale this up,but we're sitting at a 56 margin okay a,56 margin almost 445 in net profits,today just off these three campaigns,alone like i said what did i do,this campaign right here manual pixel,that's one thing but i also had my team,and one of my partners i told them yo,you need to shoot new content,right he shoots new content and we come,out ripping with a higher conversion,rate and a better cpa so that's the,second thing that you should be doing,every single week literally every week,five to seven new creatives no one can,touch you when you're ripping five to,seven new creatives every week the,competition is left in the dust and,that's what i'm doing with this brand uh,you know that we're working on so guys,that's it it's stupid simple,and like i have a ton of videos on ad,strategy i can't really show

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of tiktok ads nederland

Continue the next seventh section about tiktok ads nederland

Rammstein - Zick Zack (Official Video)

Rammstein - Zick Zack (Official Video)

Schöner ,größer,härter,Straffer,glatter,stärker,Deine Brüste sind zu klein,Zwei Pfund Silikon sind fein,Säcke schneiden von den Augen,Nase fräsen, Fett wegsaugen,Wir entfernen rasch zwei Rippen,Schlauchboot basteln aus den Lippen,In die Wangen, in die Stirn,Botox rein bis ins Gehirn,Zick Zack, Zick Zack, schneid es ab,Zick Zack, Zick Zack, kurz und knapp,Alles Schlaffe überm Kinn,Kann man in den Nacken ziehen,Implantate ins Gefräß,Und wir liften das Gesäß,Messer, Tupfer, Vollnarkose,Sieben Kilo Reiterhose und,Bauchfett in die Biotonne,Der Penis sieht jetzt wieder Sonne,Zick Zack, Zick Zack, schneid das ab,Tick Tack, Tick Tack, du wirst alt,Deine Zeit läuft langsam ab,Wer schön sein will, der muss auch leiden,Aus- und weg- und abschneiden,Nadel, Faden, Schere, Licht,Doch ohne Schmerzen geht es nicht,Wangen straffen, Jochbein schnitzen,Sondermüll in Lippen spritzen,Falten rascheln am Skalpell,Vorhaut weg, sehr aktuell,Ist die Frau im Mann nicht froh,Alles ganz weg, sowieso,Zick Zack, Zick Zack, schneid das ab,Tick Tack, Tick Tack, du bist alt,Deine Zeit läuft langsam ab,Wer schön sein will, der muss auch leiden,Eitelkeit ist nie bescheiden,Nadel, Faden, Schere, Licht,Doch ohne Schmerzen geht es nicht,Schöner,größer,härter,Straffer,glatter,stärker

Congratulation! You bave finally finished reading tiktok ads nederland and believe you bave enougb understending tiktok ads nederland

Come on and read the rest of the article!