how to delete tiktok ads manager

Find out your best tiktok products and tiktok ads in less than two minutes

Find TikTok dropshipping products — it's free
No difficulty
No complicated process
Find winning products
BACK

មេរៀនទី៤៖ របៀបបង្កើត TikTok Ads Manager

Em có kế toán nên cái Moderm tin buồn,Mây đen mù tịt tộc mà Nhớ bạn tìm mua,tivi thì quay ngược bạn thế thì mỗi,người cần Email này trắng này bạn bạn,nên thêm mà ta sẽ ban thì mấy sáng lên,tự giọt máu Bạn hãy thì bây dữ liệu thì,Coca của vị thuốc cho mà chẳng nói những,quy tắc cô của nguyên tử tăng rằng và,tăng trên Facebook như một quán bánh,tráng như lập nhóm hạt Nhung hỏi mình,đại từ lên Facebook phải bận tâm mà giá,năng đi hiện rất tăng mà bên có thể con,bộ ra nơi có vì miền bệnh hạ cánh giá,bàn tay ở đây có nguyên do xạ tại chỉ có,hỏi cho một buổi trước đại sẽ nói bạn,vẫn tái cơ Facebook kìa ở nhà là cuộc,gọi dừng xa trên tóc tính tóc em tên là,món thật khó tao vậy ở đại lên sạch Bà,này chán bạn chỉ xem trong ổn dưỡng tất,cả Chán rồi có cho nó bốn rừng sống học,và các em trong nó Bù sở năng cư ở,ở mỗi chất cứ là sạc trong trên vì nó,gọn lại ở làm cho một cuốn giữ sẵn sàng,việc bạn xin giúp đỡ cô thì sao cho diện,tích bạn trong giấy thả có bài 14 nhớ,hiện Châu Khang Thịnh của anh được ra,tay bia mình như xưa đi vòng quanh cơ,thể hai Coca bò bía có Pin Tân An trên,Facebook đại Định Mệnh sẽ vô tình bạn,rất thích tóc sân bay ta xông lên đại,dương thế giới nên có bị chặt đã bạn,trên Facebook cái này bạn,25 ghi đổ đi chẳng phải chợ mua Hai,thằng đang Mạnh chẳng cứ cho bỏ hứa hẹn,hò cho diện cho một con tằm mùi và con,không biết và chẳng bao Xin bật khóc ở,bãi các loại đây,ruso Topica account Manager muối năm mày,tục bụi bạn đi xong phải chạy chua mà,còn chắc underbone Sunplay bạn ikeru sắp,do 145 C và thường niên em còn tập Lý,Tưởng Falls and,còn bị độ thoại rảnh tay bạn ai còn minh,ad Lee và tình yêu bà chắc bà con đã,buộc cư dân tộc cả khó em à Này Chờ mỗi,Thiện tầm bậy 5k dọn bú sữa ngoài nó bị,tố bỏ rơi Nó nói không đã dựng lên nhằm,bạn chắc hết là dân Hai bên sẽ đi chỗ,thật càng Ép đó,Hà Tĩnh Tâm Bạn,đặt không bảo con trâu mà đó là lãng mạn,khác trong cái cảnh như mình thì nguyên,lọc in mà xinh môn thuộc bàn và cả 12,một con tại email và số tầng 20 chất,nhiên vị Jestar estoque mà còn nhớ vào,toàn miễn phí dành cho mùa Jacket Star,đã màu u Ừ cái này chứ cả là anh cho một,ánh sáng nhạc khác bị cấp trên bật nhưng,mà còn cái khác bị con là tranh email,that purpose hay năng,wifi kason muses bản chất là Combat niệm,trước mặt của các quán miền ở miền tại,email confirm password hay bị dưới đất,mà cả lớn nên tầm bậy chứ bản chất nên,hàng thì ở tiệm tiêu lại dù sạc đồng hồ,này về còn bôi cả cách,biết tìm Thiên lệch vai file bị lỗi trục,trặc phó này năm sau một quan trọng chú,vậy anh đã có anh hai này đang sạc điện,thoại bạn còn ta bảo xanh trachomatis,mỗi lần lên tục dập nói kỹ nói thằng nào,Sân trường có cái điện thoại email lên,từ sạc không ra ta đến từ sẵn email lại,email trước mắt và cao thủ lại đấy bạn,dành cho email mà email trong và chạy,Chưa mặc quần áo tiên của một bộ là 30,quy đổi thì mua thì bí mật quan tâm Cảm,ơn tha thứ mấy thấy một con dân Từ từ,tao bây giờ tại Sacombank muối hay email,và smartphone bán,mà hai đến ba chim và cát ở trên đời tại,Singapore bà muốn hai thứ những copy nó,quay đồng ý miễn Bank high-speed,qumichil phiền bạn nó sẽ đi trên một đấu,con chuột tập kia các bạn test tranh,thêm do in 31 đại,pulse-width Côn Đảo đã thật đấy bạn mọi,cho nó trai gọi bị chặn khác đi,Ừ ok,ừ ừ,khi bạn trải qua như trên cho xem coi,tấn bia bao giờ này trong lòng mơ nhưng,mà đòi khỏe sáng ở đâu đó bọc bây giờ,được ý nghĩa là phòng nên bạn đi kìa sao,được chị ạ,anh em khóc bạn ạ,du lịch à,các bạn sẽ vô còn còn nóng Vietnam xa,bao nhiêu email và dân,chúng do còn bao nhiêu nhỉ Phải Đạt chó,nóng con tim tộc mà bạn,Tô Màu Nhóm admin,màu pantone,mùi mang đến cho em,Ừ Ok bạn tao sang áp nguyên trong đó lại,những chuyến xe đi mua sắm bạn còn tên,cho một con dao Ok máy móc quần đảo Tây,Nam cấp 3 đã thử thai đã từ Việt Nam anh,đã đạt từ trái viên Tiêu vì vậy thì đặt,chân bìa thì nó cư vọng của anh nhớ của,bạn thì bạn lại thái mỏng con thật cặp,quần còn vì nổi tiếng của sài gòn miệng,đời không ai ở miền ở bàn để tìm tiền,tao bảo quản rất nhiều thêm Liên nice,nice napas tại tại Singapore trong các,bạn vào nhóm đám cưới,Ok Con đã sao tôi sẽ không có ba này có,lẽ là nó bệnh hẹn dentistry cực mà con,mặc cá đẻ con cho mẹ anh Tại tao gọi,Trọng cổ đạo chắc là khó nói mà con cá,cái tông này là khó bụi cuộc sống nhưng,quả các con sự nuôi nấng soba cam và,trắng hoặc bạn ở lại xem show máu O,anh ở đây trên bị spa Cảm ơn nhiên nó,bảo lãnh này,có cả con cho mình coi máy scan your,computer đến dọn nhiều ô nhỏ trong trong,thì nó đang cười con,công,gentizone cho trắng đấy bạn ạ,các bạn trẻ con lên cây bằng vải jean,trắng kẽm cửa nên tao nói mày đi and,content prison bạn ạ,Ừ ok Whitney Spear trong Sparkle,sáng to meet you with that,Kể cả đánh đi sáng tác trong thời do,trong nguy hiểm bạn trong lòng năm mùng,4 có cô ta sẽ sắp xếp qua bển hôm nay nó,vẫn luôn đấy,bạn cam dự thi và Cam ôtô modes which đ,em vợ tthay sinh,Ừ chắc âm rồi gọi taxi ở spa K15 trẻ,Toàn cao cycle 300 bạn Ok Tóm Lấy chúng,sạc vào thì được xác cơ Bây giờ này làm,sạ

The above is a brief introduction to how to delete tiktok ads manager

Let's move on to the first section of how to delete tiktok ads manager

How To See And Manage Your TikTok Ads Comments

How To See And Manage Your TikTok Ads Comments

whether or not you're new to tick tock,advertising one of the things you,definitely want to know is how to see,and manage your ad comments to be quite,honest it's very easy if you're running,a spark ad because you'll see them under,your post but if you're running a,regular tick tock ad you may have to do,a little bit of digging to be able to,see those comments and you definitely,want to monitor all those nasty comments,you may get when advertising my name is,justin and i'm the founder of voiceover,media an e-commerce marketing agency,specializing in elevating thriving,brands by simplifying e-commerce growth,before we get started make sure to leave,a like subscribe as well as turn on post,notifications to be one of the first to,know about these cutting edge e-commerce,marketing tips post on the channel every,week,so first and foremost what you're going,to want to do is head over to,ads.ticktalk.com or tiktok.com forward,slash business,and then you'll want to log into your,ads manager which you can do so by,clicking the button create now at the,top rights and then logging into your,ads manager once you're logged in you'll,want to go to your ads manager when when,you do so this is pretty much the screen,you're going to be greeted with this is,the tick tock ads manager dashboard so,the first part which is how to access,your comments is going to be very simple,you simply want to hover around assets,and when you're on assets you're going,to see a drop down with comments so,click on that now once you click on that,you're going to be able to see all of,your tick tock comments and then this is,where it get interesting you'd be able,to see the replies that you've made to,any of these comments the block users,the block words etc so what i also want,to spend some time on is not to simply,show you where to access these comments,because that's the easy part that's what,i just,showed you right here even though it,requires a little bit of digging,nonetheless it's pretty easy to get to,it so what else can you do with these,tick tock comments and how can you,monitor and make sure you can almost,automate the process of managing your,comments because the truth is if you,have been advertising for a while or not,you may or may not know that,you'll get a lot of nasty comments,whenever running ads would it be on tech,talk or on facebook so you want to make,sure that you can,moderate these comments and make sure,you only showcase the comments that are,either positive or genuine questions,that you can then use as an opportunity,to reply to that so if you're doing tick,tock then you could reply to these,comments as you know a separate video or,simply reply to them text wise if you're,on facebook and instagram it would be,the same thing essentially you just want,to reply down below under their comment,it shows that not only you're active but,you also care about your audience and,that you're there to answer and respond,back to them so block words is a very,interesting place where it's pretty,straightforward you can just go and add,now and add any words which would be,automatically blocked so any of these,words that would be found below one of,your ads would automatically get flagged,to tick talk and get deleted off of the,comment section at least hidden so that,way nobody else than you would be able,to see that comment so they will not,show publicly and then if you see,somebody repeatedly commenting some bad,stuff on your ads then you can,definitely block a single user so that,way they can never see your ads again or,see any of your posts whatsoever and,lastly is replies which if you find,yourself repeating the same thing over,and over again which some people you,know may ask the same questions about as,an example you know what sizes do you,guys offer with your products or what,models or what colors are available so,then you can add preset replies in this,section so that way you can just pull,from these templates whenever responding,back to any of your comments so let's,send back the tick tock comments right,there and then let's see as an example,there is a comment right here that has,not been addressed so far and that,happened within the past seven days now,the tick tock algorithm is honestly,miles ahead of the facebooks so on,facebook it's much harder to find your,comments it's also much different when,you want to answer your comments because,facebook doesn't really tell you is this,a good or a bad comment you don't really,know right,whereas here first of all it tells you,what is your response so far so okay so,far nobody else basically if you have,multiple team members i can see that,nobody else on my team replied to that,comment or pins or nobody took action on,that comments so okay that's the first,thing then tick tock says is this you,know is the sentiment positive or,negative for that comment it says the,positive comment so okay cool let's take,a look at that in a second then it tells,you does that comment contains a,question no

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of how to delete tiktok ads manager

Continue the next second section about how to delete tiktok ads manager

TikTok Ads FULL Beginners Guide in 20 Minutes (PROFITABLE TikTok Ads)

TikTok Ads FULL Beginners Guide in 20 Minutes (PROFITABLE TikTok Ads)

hey there andrew here hope you're all,well today we're going to learn how to,use tiktok ads effectively something i,haven't yet spoken about,on this channel so naturally you're in,for a value-packed one today,last year 74 of marketers,and businesses had no plans to invest,into tick-tock ads according to,a social media marketing industry report,so you're already two steps ahead of,your competition,watching this tutorial we'll be going,over five things today,why should you use tick-tock ads,examples of winning tick-tock ads,account setup tick-tock pixel setup and,creating,your ads as usual i'll leave timestamps,for all five sections for your,convenience and,any tools or resources i mentioned,throughout the video,i'll leave in the description box below,so go ahead and check them out below,so why should we use tik tok ads i mean,there are so many other ad platforms out,there right now,but because tick tock is so new there's,definitely pros and cons but let's go,over why you should use tick tock ads,and i'll be talking to also the,downsides of tick tock ads throughout,the video,arguably one of the biggest reasons,though to use tick tock ads is because,it's currently a,platform that is relevant in the world,of social media marketing it's really,important,to stay ahead of the curve and,experiment,within reason with new tools tick-tock,as is,exactly that it's a new and relevant,platform as of right now,tick tock ads has an extremely engaged,user base but this,may change in the future tick tock was,the most downloaded app on the apple app,store and has 2 billion total downloads,across apple,and google's app store now obviously,this doesn't mean,anything if the users aren't actually,engaged,but 9 out of 10 tick tock users access,the app,on a daily basis and spend on average 52,minutes on the app per day be careful,though because the cost per click of,tick tock ads is extremely high right,now,in comparison to let's say facebook ads,or snapchat ads,so the barrier to entry to just,experiment with tick-tock ads alone,isn't exactly low that being all said,it's worth at the very least,experimenting with tik-tok ads you can,use tick-tock ads to grow your business,get more customers leads or even just,grow your tick-tock profile and get,your engagement and following up in the,next few sections i'll show you a simple,strategy you can use to see if tiktok,ads works for you,and your business okay so before we jump,into creating our tick tock ads,if you're enjoying this video tutorial,so far be sure to give this video a,thumbs up,and also subscribe to this channel if,you're looking for more lessons around,digital marketing e-commerce and general,online business,i've got my phone here and before we,jump into those talk ad creation,i want to go over winning tick tock ads,you know,tick tock ads that actually work well on,my phone here i'll also leave it on,screen so you can,follow along and break down why exactly,these ads,actually work so well so let's start,with the first one and the first one,is a slurpee ad from 7-11 i believe,so as you can see here you've got your,standard,dancing tik-tok here with a brand and,product,integrated into the video so,you can see in the caption they called,it the slurpee,shimmy and the point here is to create a,social dance that gets picked up by,other tick tock users and becomes tied,you know to a product if the dance gets,picked up by a whole load of users well,the product also gets picked up too the,product being a slurpee in this case,if you have the creativity and the moves,you know this is a great way to promote,a brand or product but creating a,dance that goes with it but i know this,isn't for everyone,personally not my cup of tea so let's,move on to the next example,so the next example with this one it's,also straight,pretty straightforward they have,literally just,shown their apparel products overlaid,with a popular song and they've added a,direct,call to action button as part of the ad,which i'll show you how to do,later in this tutorial they have a,buttload of likes,at 200k plus for this specific ad alone,which means they most likely,ran an engagement campaign on tick-tock,but the point here is you don't always,need to have a really fancy you know,dancing tick-tock video to succeed so,this is an example of an ad that works,and it's just a very,simple uh you know apparel video the,next one is,from nike this one's pretty interesting,have you watched this,you know ad loan by itself you're,probably going to wonder,how the heck is this working how does it,drive customers to,buy anything or do anything wouldn't,blame you but,what's going on here is also genius and,can drive virality the goal here is to,get,as many users to repost this as a duet,as you can see here they've reposted it,you know they've got some,engaging dancing going on more people,that repost this as a duet the more,eyeballs,that see this ad and the more traffic,that comes through to your website,so as you can see here with tho

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of how to delete tiktok ads manager

Continue the next third section about how to delete tiktok ads manager

How To Run TikTok Ads in 2022 - Beginners Tutorial (Complete Guide)

How To Run TikTok Ads in 2022 - Beginners Tutorial (Complete Guide)

today we're going to cover everything tick-tock  ads we're going to go into shopify we're going  ,to link our store we're going to make sure the  pixel is set up properly we're going to make  ,sure that you can get amazing tick-tock results  for those that are new to the channel i'm davey  ,foggerty my shopify stores have done over 400  million dollars in sales in just four years tick  ,tock ads is the new kid on the blog usually we're  heavily reliant on facebook because it's such an  ,incredible marketing tool but lots of people are  getting heaps of success with the new entertaining  ,nature of tick tock ads so it might be perfect  for your brand this video is perfect for beginners  ,we're not going to skip any steps but i'm also  going to go into some advanced things around  ,content because that is so important to make sure  that you make tick tock ads work the first step  ,you're going to want to do is set up your shopify  store if you haven't set up your shopify store  ,just pause the video click the link in my bio and  set it up now we've got one set up through our  ,lemon scrub series so it's got most of the things  ready we're just going to make sure that we set up  ,tiktok properly so the pixel is firing once you're  in shopify the best way to go is go into apps and  ,just write in tiktok simply download the official  tiktok app and click add sales channel this is the  ,exact same as facebook nowadays this will bring  up this little tick tock section down on the left  ,hand store of your shopify store if you don't have  shopify still carry on watching we're going to get  ,into the nitty gritty in a second once this is set  up we can click this section here setting up the  ,pixel the next step you can see that it's saying  connect tick tock for business this is where you  ,need a new tick tock account already have a tick  tock business account you can just click connect  ,but today we're gonna have to create a brand new  one so i'm just gonna click create new at the top  ,enter my email address get the verification code  sent into the verification code here agree to  ,terms and conditions and just click sign up you  can click connect down the bottom right and that's  ,now created an ads manager business manager under  that email we can click create new ad account and  ,we can select the country and the currency that we  want to be built in this is generally the region  ,that you want to be targeting change the business  name to something a little bit simpler click sign  ,up and connect you'll come to this data sharing  section which we've touched on a few times in my  ,previous episodes just click enhanced or maximum  providing you've got the terms and conditions set  ,up for something and then click confirm maximum  is obviously preferred this is how shopify shares  ,data with ticktock this is referred to as capi  which is a partnership between shopify and the  ,advertising platform click set up enter your final  details make sure you connect automatic payment  ,click confirm and you should be ready to go now  to create tick-tock ads we're actually going to  ,have to go back to the tick-tock ads manager so  we can go ads.tichtalk.com you can see that our  ,ad account has already been created to make sure  that we do have the pixel set up properly what i  ,do recommend is going to your website and just  like facebook there's something called tic toc  ,pixel helper and it's a chrome extension that you  can download and check if your pixel is firing  ,on your website if it's not you may need to go  and fix that initially just download the chrome  ,extension and you can see that our tick tock pixel  is set up here shopify set it up for us and it  ,should be firing this is a page view because we're  on a page when you add a product to cart it should  ,fire the add to cart pixel or if someone purchases  you can test a purchase and it will also fire that  ,pixel in the exact right way so now we're in  the tiktok ads account we can go ahead and  ,create our first campaign campaign structures  are really important to talk about it's what  ,separates good advertisers from bad advertisers  that alongside really effective marketing content  ,the basic structure is you have a campaign which  is what objective you are striving for if you've  ,got something like a real estate business  it might be leads you're trying to collect  ,leads but we've got a e-commerce business  so we want to get purchases then you've  ,got the ad set level which is basically the  targeting that you're setting up to complete  ,that campaign objective then finally you've got  your ads that live within each of those ad sets  ,these ads are different creative types that  you think are going to convert your customer  ,so head to campaign when you're in campaign all  you need to do is click create here and you'll set  ,up your first campaign you'll get prompted with  two options you've got simplified mode and custom  ,mode we're going to w

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of how to delete tiktok ads manager

Continue the next fourth section about how to delete tiktok ads manager

[EASY] My $8k/Day TikTok Ads Strategy In 2022 Q4! - Shopify Dropshipping

[EASY] My $8k/Day TikTok Ads Strategy In 2022 Q4! - Shopify Dropshipping

foreign,guys really quick wanted to add this,into the beginning if you guys are,interested in a free pdf going over this,whole strategy in writing step-by-step,word for word and how to fix those crazy,one to three dollar cpcs we are all seen,in 2022 Q4 join up on the Discord it's,free and without further Ado let's get,into it in this video I'm pretty much,just going to be going over how you can,take a store from literally zero to a,couple hundred bucks to 5K Plus in just,a few days and for 2022 Q4 this strategy,is literally indestructible and you can,literally scale it to any amount on any,winning offer there is no cap it doesn't,fall off at any it doesn't fall off the,results don't taper this is gonna be the,8K day Q4 2022 strategy I did one of,these last year and you guys absolutely,loved it it actually changed it changed,so many lives since I've seen it,um but yeah times are evolving Strat you,know the way these accounts work it's,evolving so I'm pretty much going to,give you guys everything show you inside,the ad account so if you guys are new,here please make sure sure to subscribe,because in this video I'm going to be,giving out tons of free value and just,the best way to possibly scale your ads,again this method is literally too easy,you can do this you can do this in one,day you can slowly do this,um as you guys saw you know I had a 35,000 one week video This is actually,using the same exact strategy I'm just,showing you guys in a much more,aggressive way how this can be done,because everything with Tick Tock is so,time sensitive so I'm trying to get this,out to as many people as possible change,as many lives as possible so please I,hope you enjoy but yeah without further,Ado let's get into it so as you guys can,see here you know before this we didn't,have any sales so I just wanted to show,you that there were no sales on this,store prior whatsoever I think it was,just some bot traffic or whatnot and you,know just trying to get as approved but,um yeah so pretty much as you can see,here in the three days you know we were,able to take a store from zero to um,eight over eight thousand dollars a day,now again this is a brand new brand this,is something I haven't ran what I love,about showing these a bit lower scale,strategies is this can literally change,people's lives so please pay attention,I'm going to be telling you everything I,did in every single day so before you,run the strategy you have to spend one,day running this testing CBO campaign,the purpose of this campaign is not to,make money the purpose of this campaign,is to build a relationship with the ad,account throttle the ad account properly,and get rid of those crazy two three,dollar cpms that everyone's seen right,now at Tick Tock ads don't get caught up,in that because if you do if you just,try to scale cbo's right off the bat,which a lot of people do it's what I do,I was getting caught up and I had to,find a solution real quick those cbos,with those two three dollar cpms you can,try to scale them but they will just,burn you they're not going to treat you,nicely so we gotta use so instead of,just doing that we use them to our,advantage so as you can see here we're,gonna create for day one it's a test 50,CBO this is going to be mandatory and it,needs to run for at least 24 hours okay,now don't think you're just throwing,away fifty dollars here what you're,doing with this is again building that,relationship with the ad account it's,like a nice little meet and greet hey,nice to meet you and it will ultimately,get rid of those crazy metrics so as you,can see here on September 30th we did,153 dollars right so I spent 50 bucks,did 153,um and that was with a two to three,dollar CPC,um you know ad campaign it was bad very,bad it's always gonna be very bad on,that first day now it's it's just what,Tick Tock is there's a you know surplus,of advertisers rushing in this Q4,um and they're they're not gonna have a,good time I'm just gonna tell them to,tell you that right now they're all,probably going to get this you know,those crazy cpcs this crazy cpms are,like 20 bucks get discouraged fail and,probably leave the platform so but this,happens like every Q4 on every,advertising platform so just be ready,for it kind of always forecast for it,because,um you know with years of experiences,how I how I view it now so,um there's gonna be that first day where,you just run it and then here we go,there's really to get it up to that 8K a,day Mark or whatever Mark you want again,that 8K was only generate was generated,using 1000 dollars so that means we're,running at an 8.5 or Os now the reason,being is we're taking it we're taking,advantage of AD cost here and AD costs,are generally a lot higher right now,even though the ads are still performing,good because hey I I have you know,products with two to three dollar cpcs,right now on cbos that are that are,profitable so it's pretty crazy right,now what's going on with ad costs but,using this we can reduce our cpcs do

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of how to delete tiktok ads manager

Continue the next fifth section about how to delete tiktok ads manager

Tik Tok Ads Value Optimization Strategy (NEW 2022)

Tik Tok Ads Value Optimization Strategy (NEW 2022)

yo what's going on guys team irf here in,this video we're gonna be breaking down,my tick tock ads value optimization,strategy if you're new to this channel,of course we talk about tick tock ads,drop shipping ecommerce how to make,money online pretty much everything of,that nature so if that's something that,you're interested in make sure you hit,the like button subscribe to the channel,and you know it really does show me that,you guys enjoy these videos and i,continue to make them also we have a ton,of free training below and spy talk the,number one tick tock ad spy tool on how,i find these winning products that i,scale on tick tock it's also linked,below you can get beta access and be,grandfathered in at that discounted,price as it releases and as the software,grows but let's get straight into the,video here,and i'm going to show you guys my exact,strategy kind of what i'm working on in,the early stages this is pretty much a,live audit like this is today of my tic,toc ad account of this brand that i'm,scaling and i just started playing,around with the value which is really,cool normally i have a ton of videos,right on lowest cost and cost cap,bidding which i think is super cool i,will show you guys in a second,how they match up and rank but,even if you get the tiniest bit of,information out of this video it's huge,because you can apply it straight to,your ad account,i'd rather make these type of videos for,you,rather than the 14 day drop shipping,challenge or,top 10 products of,july or top 10 products you wouldn't,with like a click bait thumbnail and all,this stuff just to get clout views and,it's all very gorgeous,today junior regurgitated content which,i don't really think uh you deserve and,your time shouldn't be wasted,so let's get right as i said again let's,get right into this value optimization,strategy here,so before if you if you haven't watched,my previous video you know that i was,doing a lot of cost cap bidding inside,this ad account and now we're really,moving on and testing different things,so we're taking the winning ad groups,that we already have our winning ad,groups that perform really well and now,we're testing value optimization,so it's similar to what bids that i'm,testing on value optimization and cost,cap so this was the first bid of value,minimum row as i launched yesterday at,2.77 that was the minimum row as that i,selected and you could see here 14 cents,epc crushed it cpm under two dollars,and the cpa not even tracked correctly,in my opinion,you know,very like 60 to 70 being tracked i don't,know why the pixel's been weird lately,but,cpa amazing,um,compared to even the cost caps cost cap,cpa was like 15 to about 25 cpa and,we're still hitting 30 to 40 margins on,the store,obviously right this is still low scale,but i'm telling you guys almost what i'm,doing and what i'm going to continue to,do into this ad account and across all,the brands that i'm working on and,working with,so we have this one,value optimization at group 2.77 with an,automated creative optimization,targeting us,no no interest super broad 18 to 55 plus,male female,aco and 712 ads is the date that we,uploaded these new ad creatives in like,i said once i get new ads as well i'm,gonna be taking my winning bids,and ad groups and just plugging in my,new creatives and inside this ad ad,group i have three to five add creatives,and three,ad texts okay three ad copies,with,dynamic cta or call to action on so i,decided hey i'm gonna test 2.77 bid and,a 3.33 row as bit just to see how it,goes obviously the 2.77 did better much,better than the 3.3 but it still,performed well and what i'm seeing,is my normal cost per add to cart is,around six to eight dollars on this,product on these ad groups it hit two to,three dollars obviously like,there's only 60 bucks spent on these ad,groups and the significance isn't as,high as i would like to but i'm gonna,keep you guys updated throughout the,days as well on how these are performing,over time,but what i did today was i duplicated,that 2.77 row as one and now i'm gonna,be testing in one cent increments,again if you have watched another,previous video you know i'm trying to,keep this a bit lower scale until the,payment processing can you know get,settled and that should be this week so,after this week i'm going to really,scale this up for you guys and you'll,see like you'll come back to this video,be like oh damn like,look look where he was and where he is,now i'm doing this live like this is,today guys you're in my computer i'm not,faking anything but basically the,strategy is i'm taking this bid at 2.77,don't i mean i don't really have a,reasoning why i started 2.77 it's just a,bit i started with and now i'm going in,one cent increments 2.78 2.79 2.8 2.81,2.82 and i could launch a ton more but,i'm not just because like i said i don't,want to go too crazy with the ad budgets,yet and uh,or else like you know i can't fulfill,the words with the processing and all,will be at a 50 budget d

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of how to delete tiktok ads manager

Continue the next sixth section about how to delete tiktok ads manager

How To Setup TikTok Business Center: Step-By-Step Tutorial

How To Setup TikTok Business Center: Step-By-Step Tutorial

hey what's going on guys Neil here from,links digital and in today's video I'm,going to be breaking down how to set up,your Tick Tock Business Center now you,might be thinking why do I even need a,tick tock Business Center well the most,common answer for that is to hold and,host different Tick Tock ad accounts now,you can also use the tick tock Business,Center to do a variety of other things,including assigning certain people,certain permissions within your business,like assigning them certain business,assets like your other Tick Tock,profiles or even your Tick Tock ad,account pixels so it's a very handy tool,to organize your entire organization's,workflow and permissions all in one,Central Hub but like I said the most,important thing is to be able to manage,other Tick Tock ad accounts within the,business center now the main thing that,I mentioned was the ability to use,different Tick Tock ad accounts under,one umbrella and why might you want to,do this well if you are a business with,multiple offers or a brand with multiple,offers what I highly recommend is that,you use a different ad account for every,single offer even under the same,business and the reason for this is one,you don't want to mix up the data,between the offers especially if they,are very different offers so let's say,you are running a low ticket item and a,high ticket item well the types of,advertising campaigns that you're going,to be running for both those offers are,going to be completely different and,that means that the data that's coming,into your pixels is also going to be,very different and you don't necessarily,want to mix that up now the second thing,and frankly this is the most important,thing is when you are using multiple ad,accounts what you are doing is risk,mitigating,um basically if one of your offers does,trigger a ban from Tick Tock at least,your entire Business Center won't go,down you will still have access to,several of your ad accounts you can,still run things the rest of your,business won't be affected if you are,using a business center we have also,found that accounts under a business,center do get a little bit more leeway,when it comes to ad policy and getting,accounts reinstated so another great,reason to get this account Business,Center set up from the beginning now,don't worry if you already have set up a,tick tock ads account and don't have a,business center yet I will also be,showing you how to link the tube so,let's jump into my computer and I will,show you guys exactly how to break that,down alrighty now that we are on my,computer what you are going to want to,do is go to business.tektalk.com and,then you will be taken to a page that,resembles this and all you're going to,do is come here and click the create new,button and you'll be on your way to,create a new business center now what I,recommend is that you create a brand new,business center that is not linked to an,existing Tick Tock account for the,reasons that I mentioned earlier so I'm,just going to go ahead put in my email,and verify it we have to do this little,uh confirmation thingy and get the code,from our email so I'll go ahead and do,that hey guys before we continue with,the video I quickly do want to take a,second to talk about today's video,sponsor which is me more specifically,The Tick Tock ads masterclass that I put,together now a lot of you already know,this but Tick Tock ads are the hottest,thing in advertising right now and,rightfully so I would kind of compare,them to say Facebook ads in 2015 2016,they're that good so I put together this,master class which is designed to bring,anyone up to speed and set them up for,success with Tick Tock ads and right now,you can take advantage of our special,introductory launch pricing and get the,master class at a massive discount if,you are interested check the link in the,description below and with that let's,jump back into the video and all I'm,going to need to do is once I have my,verification code just come in and read,to the terms and services and I am good,to go there and boom now you will be,able to name your Tick Tock Business,Center so we can make this a test,Business Center now we will need to name,our business center something unique,um and I can just pick an Eastern next,up you are going to need to pick a,couple of things so first thing I highly,recommend that you do is pick I am an,agency again this allows you a little,bit more flexibility and freedom down,the line should you choose to use it and,it allows your account to be added to,other business centers again this is,just if it's there use this option and,after that you just need to put in your,billing information including a billing,address and picking your currency now,make sure that the currency that you,picked is the exact same that your,payment method is once you put in your,billing information what you need to do,is if you have the option here is select,between manual and automatic payment,right now I don't have that option,becaus

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of how to delete tiktok ads manager

Continue the next seventh section about how to delete tiktok ads manager

How To Use TikTok Ads Manager

How To Use TikTok Ads Manager

Good morning.,So yesterday, while laying on the floor in my office, I made the bold decision to show,you behind the scenes of the TikTok ad manager.,And,because I feel like it's our ads manager, I feel like it's important for advertisers,especially if you're advertising on one platform, you know, a lot of people are looking for,alternative solutions to that one platform.,I'm not going to name names on Facebook.,But, you know, if you're looking for an alternative to Facebook,,it might be a good option to look at tick tock.,Now, before I go and flip my camera screen around and make adjustments I need to show,you we have a special visitor in the office today.,And Kaetlynn, our Director of Content Marketing brought her beautiful Husky in today.,And I can't find the flip camera thing because this is the way my day is gonna start.,Literally, the flip camera option is not here.,And don't ask me why.,I can't flip it.,Oh, this is gonna kill me today.,Let's see if I can find it here.,No, I can't find it there.,So my ability to flip the camera is suddenly not there.,There it is.,Mako come here.,This is Mako.,Mako is visiting the office today.,Hi, Mako.,Can you sit?,Sit?,Are you going to just look super cute?,Sit?,High five.,Yeah, there you go on demand.,cuteness.,Okay, so let's not waste any more time, let's get into the TikTok ads manager and show,you what this thing looks like.,Now, I'm going to do some funky things because I don't have the ability to do a live screen,share.,In the phone, I am going to rotate my camera, my phone this way.,So when I rotate it this way and show you the ads manager, just rotate your phone so,you can see it because the ads manager is really designed to be worked on a desktop,,not a phone, although you can do it on a phone.,It's kind of ugly, kind of difficult, not easy to navigate.,So if you're really serious if you're a serious marketer, you want to use the desktop version,of ads manager so that you can get in and properly set up your campaigns.,So let's flip the camera.,And let's flip the phone simultaneously.,Okay, so first and foremost, we are in ads manager, I am not going to tell you how to,set up a TikTok ad account.,I'm just not like if you can't figure that out.,That's step one.,You've got to figure that part out yourself.,Because you know, you got to go through those steps.,And for those of you wondering, that picture is called mob scene.,It's in Orozco.,That was the picture that I've talked about in the past that scared the crap out of me,as a kid hung over my grandfather's desk.,And when he passed away, it became mine.,And it kind of fits the zombie motif.,So it now hangs in my office.,Okay.,So in the ads manager of TikTok, oh, I'm supposed to make my mouse super big Caitlyn,,you are going to remind me to do that.,Now what what option?,Is it under?,Is it under Accessibility and display accessibility and display?,Oh, thanks Mako makers licking my hand accessibility.,It's not under Accessibility display.,And then there we go.,Oh, wrong thing cursor.,Thank you.,I totally forgot to do that before we did the live but that's okay.,Okay, now I have a giant cursor.,And that should make it a lot easier for you guys to see.,And I'm going to also zoom in on the screen so that you can see the screen a little bit,better.,Okay.,And you'll notice we've got some tic tock ads running right now.,But I'm going to start with the word create, because that's where you want to begin in,creating your TikTok.,Now I'm going to start over because I don't want to do something that was kind of half,done, I want to show you how to set this up from the start.,So there's two modes when you're doing this.,You can create new use existing and they have two modes, the customer mode or something,called the simplified mode.,I'm going to hit simplified mode just for a second so you can see the difference.,And there's the simplified mode, connect with customers get website leads, generate leads,drive conversions, right?,I like this mode.,The custom mode because the Custom Mode feels more like what I'm accustomed to seeing in,other platforms, right.,So you have your advertising objectives.,So reach this is going to show your ads to the maximum number of people.,Then you have your consideration.,So this would be your top of funnel essentially.,Then you'd have your your consideration your traffic app installs,If you have an AP video views lead gen, and engagement, or community interaction, so and,then finally conversions, which is you know where the sales come in.,So in this case, it doesn't matter which one I show you because they all kind of set up,the same.,So I'm just going to go with traffic on this one.,Now, everybody has their own structure for naming campaigns, you've, if you're on Google,,Facebook, LinkedIn, you have your own way of naming a campaign, I am not going to tell,you to change your naming structures do what you do, and let that work for you.,Because this is not about how to create a campaign struc

Congratulation! You bave finally finished reading how to delete tiktok ads manager and believe you bave enougb understending how to delete tiktok ads manager

Come on and read the rest of the article!