รับยิง tiktok ads

Find out your best tiktok products and tiktok ads in less than two minutes

Find TikTok dropshipping products — it's free
No difficulty
No complicated process
Find winning products
BACK

How To Make Successful TikTok Ads | $300 A DAY

all right so tick tock ads are they,useful,will you waste your money are they good,for running ads is it the next facebook,i don't know man but what i can tell you,is,tick tock ads are insane yeah put a few,hundred bucks into it maybe like 10 30,dollars a day for each ad set,or just watch the results yeah also it,really does depend on your video ad or,how you make the video how you edit it,and all that but just keep it simple man,post tic talks don't post ads but anyway,welcome back to another video i'm gonna,show you guys how to pretty much make,t-look at tick-tock ads how i did it how,i was able to run it successfully and,how i was able to make it around uh i,think it was 40 conversions in like i,think it was two three maybe four days,i'm not quite sure but yep let's go i'm,gonna go i'm gonna run through the whole,process step by step literally starting,from the very start to the very going to,the very end and pretty much showing you,guys around the technical ads manager,account what it is how it works and a,lot of that stuff the good stuff you,know what i'm saying but yeah also a,quick disclaimer if you guys do not have,the actual product in hand then like the,product that you're gonna be selling i,highly recommend you guys go straight to,your supplier and order one for yourself,right now because you cannot be posting,these videos from other people that you,find like for example you can't make um,you can't get ads like from what they,call a video iq or,ecom vid something like that you can't,make ads okay,you you got to be have you got to have,the product in hand you got to make it,like a tick tock pretty much all right,simple it's as simple as that just make,it like a tick tock,so you need a product to be able to do,that,and not only that this isn't facebook so,there's a lot of there's a lot of,differences but it could be it's like,it's like facebook back in 2013 that's,how powerful this is right now like,that's how crazy the ads are if you just,put a few dollars into it you'll be,expecting some pretty good returns but,let's get on with the video let's go all,right so literally starting from the,very start as i said the very very very,beginning you guys need an email account,so i made a little test account just a,little test,what i want to do is go to google search,up tick tock ads manager and then we,want to click on this one right here ad,stock tick tock dot com i think i,already cleared it here but yeah so just,to say it's the same thing,um we want to go if you guys don't have,an email or i mean sorry if you guys,don't already have an account what you,want to do is go ahead and press sign up,now because for this video's sake i,don't have an account but realistically,i do but anyway put your email in here,and then make a password for it whatever,you want to call it uh,i'm gonna go,okay,and,now we're to wait for a verification,code so we'll just go send code we're,going to make sure we agree with that,then go back to your email and you,should get the verification code copy,that and go back to here i think it was,up there so we can close that tab paste,into there and then sign up,and you should be all good from there,all right so from here i just put in the,information fill out the information,that's required over here all right so,once you're done with that,you should be all good so,all right so let me just go this is like,my one that i was running i told you i,haven't run it for like a few days now,in my last video i did mention that but,lifetime will pretty much go i started,running it i think about a few days,after i made that video about like the,dropshipping challenge,but yeah you see how the blue is higher,than the darker blue sorry so how they i,guess um this color is like above this,color that's good that's what we want,yeah but i'm gonna show you guys how to,get that because you guys probably don't,have that on your screen obviously over,here i was really messed up because ah i,ran into a problem one of my ads stopped,running and then i stopped running it as,for a day and when i started again it,just completely messed up the whole um,algorithm but yeah,anyway what you want to do from here is,pretty much,go create an ad all right so as you can,see this will all be empty for you guys,so what you want to do is create an ad,and you also want to add some money into,your balance so you can actually um it's,published ad so what you want to do is,go to total spans and here and you'll,see payments sorry let me move okay,payments click on that add some funds to,your account uh preferably a hundred to,three hundred dollars would be good but,what you want to do from there is go,ahead and press create an ad then what,we're aiming for is conversions we are,not aiming for any traffic so if this is,going to pop up a lot when you're um,making ad so just go start over whenever,it comes up,pressing conversions and then campaign,name just put your actual product name,we're going to put,uh centered cloud because yo

The above is a brief introduction to รับยิง tiktok ads

Let's move on to the first section of รับยิง tiktok ads

How to Integrate Affiliate Conversions in TikTok Ads?

How to Integrate Affiliate Conversions in TikTok Ads?

welcome to our tiktok integration video,important note if you already have a,tick tock pixel you don't have to create,a new one,log in to tick talk ads manager,go to assets and event,click on manage within website pixel,click create pixel,give the pixel a name and select the,option manually install pixel code,select the mode developer mode,it doesn't really matter which mode you,select but for this guide we use,developer,copy the pixel code and place it on your,website,after placing the pixel on your website,click next and complete setup,copy the pixel id and paste it in your,weekend track account,log into your weeknd track account and,navigate to data sources and websites,edit website and click show more,integrations,paste your tiktok pixel id,go back to your tick-tock pixel and,settings,now you'll need to create an access,token,select the option use another account's,tick-tock developer app,go to our we can track and tick talk,integration page,copy our we can track app id and go back,to your tick tock pixel settings,paste it and click generate access token,copy the access token and paste it in,your we can track account,click save and integrate,go to features and enable the ticktock,integration,after that's done go back to your tiktok,ads account,important you can add the pixel to new,ad groups or to your new campaigns,select the right pixel and event for,your campaign,for promotion type select website,use ticktalkpixel to track your website,select the right pixel and the,optimization event needs to be complete,payment,important when creating a campaign and,for the integration to properly work you,need to make sure you select the right,pixel and event within your ad groups,if the event is not available yet you,can trigger it manually,go back to our ticktalk integration page,in order to be able to select the,complete payment event within your ad,groups you will first need one event to,be registered,our system will trigger a complete,payment event after you submit your,pixel id and access token within our,website forms,in case that did not work you can,trigger the event manually,in our page section triggering an event,you can place your tick tock pixel id,and click submit,after that click complete payment,you should now be able to find the,complete payment event within your ad,groups it can take five to ten minutes,for the event to be available,important placing tick tock click id in,ads urls,when creating your ads make sure to,include the tick tock click id parameter,in the url,go back to tick tock ads in your new,campaign or new ad groups,reminder when creating a new campaign in,ad group always select the pixel and,complete payment event,campaign ads url,when creating your ads make sure to,include the ticktock click id parameter,in the urls,you can place the ticktack click id,parameter within your urls like the,example provided in the subtitle of this,video,the tick tock click id can be placed in,the beginning in the middle or at the,end of your affiliate url,please make sure it's added correctly,after that's done your affiliate,conversions will be pushed to your,ticktock campaigns,thanks for watching

After seeing the first section, I believe you have a general understanding of รับยิง tiktok ads

Continue the next second section about รับยิง tiktok ads

How To Run TikTok Ads in 2022 - Beginners Tutorial (Complete Guide)

How To Run TikTok Ads in 2022 - Beginners Tutorial (Complete Guide)

today we're going to cover everything tick-tock  ads we're going to go into shopify we're going  ,to link our store we're going to make sure the  pixel is set up properly we're going to make  ,sure that you can get amazing tick-tock results  for those that are new to the channel i'm davey  ,foggerty my shopify stores have done over 400  million dollars in sales in just four years tick  ,tock ads is the new kid on the blog usually we're  heavily reliant on facebook because it's such an  ,incredible marketing tool but lots of people are  getting heaps of success with the new entertaining  ,nature of tick tock ads so it might be perfect  for your brand this video is perfect for beginners  ,we're not going to skip any steps but i'm also  going to go into some advanced things around  ,content because that is so important to make sure  that you make tick tock ads work the first step  ,you're going to want to do is set up your shopify  store if you haven't set up your shopify store  ,just pause the video click the link in my bio and  set it up now we've got one set up through our  ,lemon scrub series so it's got most of the things  ready we're just going to make sure that we set up  ,tiktok properly so the pixel is firing once you're  in shopify the best way to go is go into apps and  ,just write in tiktok simply download the official  tiktok app and click add sales channel this is the  ,exact same as facebook nowadays this will bring  up this little tick tock section down on the left  ,hand store of your shopify store if you don't have  shopify still carry on watching we're going to get  ,into the nitty gritty in a second once this is set  up we can click this section here setting up the  ,pixel the next step you can see that it's saying  connect tick tock for business this is where you  ,need a new tick tock account already have a tick  tock business account you can just click connect  ,but today we're gonna have to create a brand new  one so i'm just gonna click create new at the top  ,enter my email address get the verification code  sent into the verification code here agree to  ,terms and conditions and just click sign up you  can click connect down the bottom right and that's  ,now created an ads manager business manager under  that email we can click create new ad account and  ,we can select the country and the currency that we  want to be built in this is generally the region  ,that you want to be targeting change the business  name to something a little bit simpler click sign  ,up and connect you'll come to this data sharing  section which we've touched on a few times in my  ,previous episodes just click enhanced or maximum  providing you've got the terms and conditions set  ,up for something and then click confirm maximum  is obviously preferred this is how shopify shares  ,data with ticktock this is referred to as capi  which is a partnership between shopify and the  ,advertising platform click set up enter your final  details make sure you connect automatic payment  ,click confirm and you should be ready to go now  to create tick-tock ads we're actually going to  ,have to go back to the tick-tock ads manager so  we can go ads.tichtalk.com you can see that our  ,ad account has already been created to make sure  that we do have the pixel set up properly what i  ,do recommend is going to your website and just  like facebook there's something called tic toc  ,pixel helper and it's a chrome extension that you  can download and check if your pixel is firing  ,on your website if it's not you may need to go  and fix that initially just download the chrome  ,extension and you can see that our tick tock pixel  is set up here shopify set it up for us and it  ,should be firing this is a page view because we're  on a page when you add a product to cart it should  ,fire the add to cart pixel or if someone purchases  you can test a purchase and it will also fire that  ,pixel in the exact right way so now we're in  the tiktok ads account we can go ahead and  ,create our first campaign campaign structures  are really important to talk about it's what  ,separates good advertisers from bad advertisers  that alongside really effective marketing content  ,the basic structure is you have a campaign which  is what objective you are striving for if you've  ,got something like a real estate business  it might be leads you're trying to collect  ,leads but we've got a e-commerce business  so we want to get purchases then you've  ,got the ad set level which is basically the  targeting that you're setting up to complete  ,that campaign objective then finally you've got  your ads that live within each of those ad sets  ,these ads are different creative types that  you think are going to convert your customer  ,so head to campaign when you're in campaign all  you need to do is click create here and you'll set  ,up your first campaign you'll get prompted with  two options you've got simplified mode and custom  ,mode we're going to w

After seeing the second section, I believe you have a general understanding of รับยิง tiktok ads

Continue the next third section about รับยิง tiktok ads

The BEST TikTok Ads Strategy For 2022 - Shopify Dropshipping

The BEST TikTok Ads Strategy For 2022 - Shopify Dropshipping

so today's video i'm going to be telling,you what's the best tiktok ad strategy,to use and some people are going to be,mad or happy on me because i'm going to,be very transparent with you for the,people who don't know me my name is,michael and i've been in ecom since 2015,but now i help store nerds better,optimize and improve their store by,increasing conversions reducing,abandoned carts and checkouts and,overall getting them more sales without,spending extra on ads before getting,started i want to say if you haven't,joined our ecom discord server please do,it's a big community of like-minded,people doing ecom and business or even,dropshipping in general to learn and,chat with each other so what the,majority of people who want to run,tick-tock ads is that they usually just,watch a few youtube videos from these,guys and just try different ad,strategies and just test them out and a,lot of them like to claim they have the,best ad strategy but in reality they,don't because someone's ad strategy,might work for them and someone else but,it might not always work for your store,and products that's why you should,always be testing your own strategies,and tweaking them of what's working and,what's not working according to your,store and products a lot of these top,drop shipping channels just like to put,out their ass strategies for like it's a,one size fit all type of thing which is,not true,i wanted to share this story from a,friend named stanley who messaged me,back in september of last year he told,me that he bought a tick tock ads course,saying it was pretty basic and just,needed my real help and as you can see,in august he made a total of a hundred,dollars and then you can see from,september all the way to december he was,able to reach over a hundred thousand,dollars in sales just by switching his,mindset and working with me and a few,other people i asked him to write some,advice for everyone and this is what he,said his best advice is there isn't a,best strategy when doing ads stop,chasing those 50k tick tock strategies,because that's all going to hurt and,waste your money he also says that,everything is in the creatives you make,marketing copywriting and of course,store optimization one of his biggest,issues was struggling with abandoned,checkouts so after better optimizing and,improving his story he started to see an,increase in profits and less people,abandoning the carts and checkouts of,course this wasn't all from my help,because he's the one who took action and,changed his mindset and trying his own,strategies and tweaking them accordingly,for his store and products i have a lot,of videos on my channel going over how,to increase conversions and much more,and then i have my store optimization,course that i go in detail from the home,page all the way to your checkout page,so you can build a high converting store,with no bs information i'll leave the,link for it down below if you're,interested and at the end of the day,sure you can be testing other people's,strategies and if you're not seeing the,results you want then you should be,testing out your own strategies and,tweaking them accordingly to your store,and products like i was saying before,the second problem with this is when,people use different ad strategies and,they see they're not getting sales or,the results they want they start to,think that something's wrong with their,ads or traffic then try to find another,good ad strategy to try out for example,let's take a look at this conversation,with this person i had and i tell him,that i'm almost positive that his store,needs to be optimized more to convert,those people to lower that drop off rate,from people who are adding the car to,getting the purchased he tells me that,he just needs a good ass strategy which,kind of makes no sense because if he got,four sales then that means his ads are,working but the store is a problem that,it's not optimized as best as possible,to convert the traffic and then down,below you can see that he told me that,if he's just able to get more people,onto the store then he would just,convert a lot more sales and yes that,can be true but why spend more money on,ads when your main problem is the store,not converting as best as possible which,leads me into my point saying that a lot,of people in drought shipping have been,brainwashed by a lot of these top drop,shipping channels saying that if you're,not making sales from your ads then,something's wrong with your ads or,creatives which sometimes can be true,but in that person's case in a lot of,people's cases that isn't the problem,their store is the problem and these are,the type of people who just go around in,circles trying to find the best ad,strategy and they waste so much money on,ads and that's pretty much it for this,video if you like this video please like,and subscribe because it helps the,channel grow i'll also leave my ecom,discord server linked down below if you,want to join too thank you for watching,everyone

After seeing the third section, I believe you have a general understanding of รับยิง tiktok ads

Continue the next fourth section about รับยิง tiktok ads

วิธีหาสินค้าขายดีใน Tiktok

วิธีหาสินค้าขายดีใน Tiktok

สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีหาสินค้าขายดีใน,tiktok กันนะครับ เพื่อที่ว่านะครับ,สําหรับคนที่จะยิงแอดในเฟซบุ๊กเนี่ย,ก็จะได้ไปหาสินค้าที่ขายดีนะครับ,จาก tiktok แล้วก็เอามายิงในแอดเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ,หรือว่าใครที่จะขายของใน tiktok นะครับ,ก็ไปดูว่าอะไรที่มันกําลังขายดีจากต่างประเทศ,เราก็อาจจะเอานําเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับ,ตรงนี้ก็เป็นไอเดียนะครับ หรือว่าคนที่นะครับ,ทําคลิปขายของในติ๊กต็อก,แล้วอยากจะรู้ว่าคลิปที่ขายดีคนดูเยอะๆ เนี่ยนะครับ,มีวิธีขั้นตอนในการถ่ายทํายังไงนะครับ,เดี๋ยวนี้เนี้ยจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับ,วิธีที่จะมาแนะนํากันนี่นะครับ,มีทั้งหมดสามวิธีด้วยกันนะครับ,วิธีแรกเนี่ยก็คือไปที่ Tiktok Ads Library นะครับ,ลักษณะจะคล้ายๆ,กับตัวเฟสบุ๊คแอดไลเบอรี่เหมือนกันนะครับ,ให้เข้าไปที่กูเกิลนะครับ,เสร็จแล้วพิมพ์คําว่า Tiktok Ads Library นะครับ, แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เลือก เว็บนี้เลยครับ,เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมนะครับ,วิดีโอโฆษณานะครับ ยิงแอดนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราดูได้เลยนะครับ,ก่อนอื่นนะครับ เราก็จะเลือกประเทศนะครับ,ตรงนี้เนี่ย ถ้าใครอยากดูประเทศไทยนะครับ,ก็ใส่ประเทศไทยนะครับ แล้ว industry นะครับ,ก็คือหมวดหมู่นะครับ สินค้าเรา, เราอยากจะดูประเภทสินค้าประเภทไหนนะครับ,เราเลือกตรงนี้นะครับ Objective นะครับ ปกติแล้วเนี่ยนะครับ,ถ้าเราจะดูว่า คนขายของนะครับ,เค้ามักนิยมจะใช้ตัวคอนเวอร์ชั่นกันนะครับ,เราก็เลือกคอนเวอร์ชั่น ระยะเวลานะครับ,ปกติแล้วเนี่ยนะครับ คลิปที่ปังๆ เนี่ยนะครับ จะสั้นมาก ๆ,นะครับ,สามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับ,ส่วนช่วงเวลานะครับ ก็เจ็ดวันที่ผ่านมา,สามสิบวันที่ผ่านมา ก็คือเลือกได้สูงสุดประมาณนี้นะครับ,สามสิบวัน เราก็ดูครับว่า โอเค คลิปไหนน่าสนใจบ้างนะครับ,เราก็ดูเป็นไอเดียนะครับ ว่าเขาทําคลิป ยังไงนะครับ,ส่วนใหญ่แล้ววิดีโอโฆษณานะครับ,มันจะต้องทําให้รู้สึกว่าไม่ใช่โฆษณานะครับ,เพราะว่าถ้าทําเหมือนโฆษณาปุ๊บเป็นยังไงครับ,ปัดทิ้งทันทีครับ,เราก็ดูไอเดียนะครับ,หรือว่าเราอยากจะดูจากต่างประเทศนะครับ,อย่างเช่นนะครับ อเมริกานะครับ เราก็ใส่ US นะครับ นี่นะครับ,เราก็จะได้ไอเดียนะครับ แต่ว่านะครับ,ข้อเสียคือมันไม่ค่อยละเอียดครับ มันก็จะดูได้แค่เนี้ยครับ,ส่วนวิธีที่สองนะครับ ก็คือใช้การค้นหาใน tiktok,เพื่อหาสินค้านะครับ,ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ในส่วนของต่างประเทศให้ดูแล้วกันนะครับ,ก็ให้เปิด tiktok ขึ้นมานะครับ เสร็จแล้ว เนี่ย,ด้านขวาบนมันจะมีรูปแว่นขยายนะครับ,เราก็คลิกตรงแว่นขยายนะครับ,เสร็จแล้วก็พิมพ์คําค้นหานะครับ, โดยผมจะแนะนําแค่สองอันนะครับ,อันแรกคือคําว่า tiktok made me buy it นะครับ, นี่นะครับ tiktok,made me buy it นะครับ,มันจะแสดงผลการค้นหาเป็นวิดีโอที่ได้รับความนิยมก่อนนะครับ,ซ้ายสุด เนี่ย จะเป็นยอดนิยม ก็คือเป็นสินค้านะครับ, ที่คนเนี่ย นะครับ นิยมซื้อกัน แล้วก็วิดีโอ เนี่ย มัน viral,นะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับ ตรงนี้เนี่ย,มันจะแสดงระยะเวลาตลอดเวลานะครับ,เราจะดูที่มันล่าสุดยังไงนะครับ,ก็ให้ไปดูเมนูขวาบนนะครับ มันจะเป็นรูปคล้ายๆ,กับตัวหนอนอะไรสักอย่างนะครับ มันคือฟิลเตอร์ครับ ฟิลเตอร์,ให้เราเลือกนะครับ เมื่อวานนี้นะครับ,หรือว่าสัปดาห์นี้ เพื่อว่าอะไรนะครับ เพื่อที่ว่า,เราจะได้ดูว่า เมื่อวานนี้นะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับ,มีสินค้าประเภทไหนนะครับ ที่เพิ่งได้รับความนิยม,กําลังมาแรงนั่นเองนะครับ อ่า ผมจะเลือกเมื่อวานนี้นะครับ,ผมก็กดนําไปใช้นะครับ,การค้นหาเนี้ยมันจะบอกว่าอันเนี้ยใหม่สดล่าสุดนะครับ,เราก็จะได้ สินค้าใหม่ๆ นั่นเองนะครับ,อันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับ,เราก็จะได้ดูด้วยนะครับว่าสินค้านะครับว่า,ที่มันกําลังได้รับความนิยมคืออะไรนะครับ,การถ่ายทํา เขาทํายังไงนะครับ ซึ่งนะครับ,วิธีการทําเนี้ยนะครับ เราก็สามารถนะครับแคปรูปนะครับ,อ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ ,อ่าสมมุติว่าผมชอบสินค้าตัวนี้นะครับ,ผมก็อาจจะใช้การ หน้าจอนะครับ แบบนี้นะครับ ,เสร็จแล้วเนี้ยผมก็ ,เซฟนะครับ ว่าเออผมอยากจะหาสินค้าตัวนี้นะครับ,แล้วผมก็ลองไปดูที่ shopee ครับ ,ก็เปิด app shopee ขึ้นมานะครับ,สังเกตตรงช่องค้นหา มันจะมีรูปกล้องนะครับ,ก็ให้เรากดกล้องนะครับ เสร็จแล้วเราก็เลือกรูปที่เรา,capture หน้าจอไว้เมื่อกี้นะครับ มันจะไปทําการค้นหาครับ,ว่ารูปนี้เนี่ยนะครับ มีสินค้าใน shopee รึเปล่านะครับ,เราก็ดูนะครับ ซึ่งบางทีเนี่ย รูปบางรูปเนี่ยมันไม่มีนะครับ,เราก็ต้องเลือกจังหวะช่วงเวลาที่มันเป็นรูปสินค้าชัดๆ ,แล้วค่อย capture,แล้วก็ค่อยมาทดสอบดูใน shopee นะครับ เราก็จะเจอครับว่า,มันมีสินค้าตัวนี้เนี่ยขายใน shopee เราก็จะทําการนะครับ,ยิงแอดก่อนก็ได้ โดยมี Shopee เนี้ยเป็นสต๊อกสินค้านะครับ,หรือว่าใครที่ใช้แอปพลิเคชันหนึ่งหกแปดแปด,หรือว่า taobaoเนี้ยนะครับ,ก็ใช้เทคนิคนี้เดียวกันนะครับ เอารูปภาพไปอัพโหลดนะครับ,ในหนึ่งหกแปดแปด นะครับ หรือว่าตัว taobao ก็ได้เช่นกัน,เพราะว่าตัว shopee lazada นะครับ, มันเป็นแอพจีนครับ มันเป็นของคนจีน,มันมีฟังก์ชันคล้ายๆ กันหมดเลยนะครับ ต่อไปนะครับ,คําค้นหาแบบที่สองนะครับ ก็คือคําว่า amazon Finds นะครับ,เหมือนกันเลยนะครับ เมื่อกี้เนี้ย,ก็คือสินค้าที่คนค้นหาใน tiktok นะครับ แต่ว่าอันนี้เนี้ย ก็,ดูว่ารีวิวนะครับ,ใครที่ซื้อสินค้าในอเมซอนแล้วเอามารีวิวบ้างนะครับ,เหมือนเดิมเลยก็คือไปที่ฟิลเตอร์นะครับ,แล้วก็เลือกเมื่อวานนี้นะครับ,หรือว่าสัปดาห์นี้ก็ได้นะครับ เราก็จะเจอสินค้านะครับ,ที่กําลังมาแรงนะครับ นี่นะครับ ก็เป็นเทคนิคนะครับ,อะไรที่มันกําลังขายดี เพิ่งมาใหม่ที่ต่างประเทศนะครับ,และในไทยยังไม่มีนะครับ ถ้าเราเข้ามาเนี่ย,เราก็จะได้เป็นผู้นําเทรนนั่นเองนะครับ ส่วนวิธีที่สามนะครับ,ก็จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า pipiads นะครับ,pipiads เนี่ยเป็นสปายทูนะครับ,สําหรับติ๊กต็อกเท่านั้น อันดับหนึ่ง นะครับ,ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับ,การใช้เครื่องมือสปายทูของเฟสบุ๊คนะครับ,ก็ตัวนั้นเนี่ยชื่อว่า Bigspy นะครับ,ใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผ

After seeing the fourth section, I believe you have a general understanding of รับยิง tiktok ads

Continue the next fifth section about รับยิง tiktok ads

ກັບບໍ່ໄດ້ (กลับบ่ได้) - Youd Salavan ft.STS73 【Official MV | 4K 】| หยุด สาละวัน

ກັບບໍ່ໄດ້ (กลับบ่ได้) - Youd Salavan ft.STS73 【Official MV | 4K 】| หยุด สาละวัน

แฟนเก่าทีเลิกลาดอกกันไป, แต่มาตอนนี่เจ้าพัดดันมาเปลี่ยนใจ,อยากมาเป็นดอกคึอเก่า ย่างเข้ามาละโอบกอด ,ใจของอ้ายสั้นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลาย ,แต่มันกะคึอสิเป็นไปบ่อได้,เพราะว่าในตอนนี่อ้ายกะมีคนดอกของอ้าย.. อยู่แล้ว,เด้อน้องแก้ว กลับบ่อได้แล้ว ขอโทษอีหลี อือ....,เออ หือเออ.... ฮู..... , ตอนทีมีอ้ายเจ้าพัดดันไปเลือกมัน,เป็นยังคึอบ่อใส่ใจตอนทีเฮายังมีกัน,ปล่อยให้อ้ายน้ำตาไหลแล้วเจ้ากะไปกันเค้า,ตอนมื้อที่เจ้าไปเสือกใหย่ๆอ้ายผูกจ่อง,กะยังดึงเจ้าบ่อได้ย้อนเบิดใจแล้วเดน้อง,อ้ายกะได้แค่เลียวมองเบิ่งน้องไปเป้นของคน....อืน ,สุดสิกำกึนน้ำมันบึนออกทางตา ,กั้นบ่อได้แล้วนาเขือนน้ำตาทีชุมน้อง,พาเค้าเข้ามาทุบมาย่อง ฟ้ามันสั้น ดันบ่อยู่ ยู้บ่อไหวกะต้องยอม,แฟนเก่าทีเลีกลาดอกกันไป,แต่มาตอนนี่เจ้าพัดดันมาเปลี่ยนใจ,อยากมาเป็นดอกคึอเก่าย่างเข้ามาละโอบกอด ,ใจของอ้ายสั้นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลาย ,แต่มันกะคึอสิเป็นไปบ่อได้,ย้อนว่าในนตอนนี่ อ้ายกะมีคนดอกของอ้ายอยู่แล้วเด้อน้องแก้ว,กลับบ่อได้แล้ว ขอโทษอีหลี อือ....,STS73,ตอนทีอ้ายยังฮักเจ้านั้นกับบ่อสนใจ,คนทีเจ้าว่าฮักเป็นยังตอนนี้คึอเสียใจ,เจ้าบ่อต้องมาทักมันคงจะกลับไปบ่อได้,ตอนทีอ้ายเบีดฮักเจ้านั้นกับมาสนใจ,ตอนทีเฮามีกันโตเจ้านั้นนาบ่อเคยแล ,บาดถึกเค้านั้นถิ้มมาแล้วตอนนี่นั้นคึอพันแป,เมือก่อนทีเฮาคบกันขอบอกได้เลยอ้ายฮักแท้,อ้ายคิดได้เลยตอนนั้นคนทีฮักจริงก็คึอแม่,เจ้าบ่อต้องมาบอกว่าฮักว่าหึงว่าห่วงไนตอนนี่,เมือก่อนทีเฮายังฮักไสว่าสิดูแลกันดี,โตข้อยนั้นเลิกกับเจ้าเวลากะผ่านไปเป้นปี ,มื้อนี่เจ้าทำเป็นฮักละยากจะกับมาคึนดี ,Everything is fake สิ่งทีเจ้าทำนะเค้าเอี้นว่า Fake,คนที่เจ้าไปใส่ว่าตรง Spec,แต่เป้นยังมาตอนนี่เจ้าคึอ Cry to make,And make me cry... ,ตอนนั้นอ้ายมันสิคงเป็นควย,ละอ้ายจำเป็นคงต้องปล่อยเจ้าไป ให้กับเค้าคนทีเจ้าเลือกละถึกใจ,ตอนนั้นอ้ายฮัก,ตอนนั้นอ้ายหลง,สุดท้ายอ้ายพัดเป้นคนทีเจ้าบ่เคยดอกหัวสา,ทุมเทไห้เจ้าปานนั้นแต่เจ้าบ่เคยเห้นค่า ,บ่เคยยู่ไนสายตาของเจ้าเลยแม่นบ่อ, มีแค่เพียงฮักเจ้าบอกมันบ่พอ ,โอหะโอละนอ โอละนอหล้าเอย.......,แฟนเก่าทีเลิกลาดอกกันไป,แต่มาตอนนี่เจ้าพัดดันมาเปลี่ยนใจ,อยากมาเป็นดอกคึอเก่าย่างเข้ามาละโอบกอด ,ใจของอ้ายสั้นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลาย ,แต่มันกะคึอสิเป็นไปบ่อได้,เพราะว่าไนตอนนี่อ้ายกะมีคนดอกของอ้าย ... ยู่แล้ว,เด้อน้องแก้ว,กลับบ่อได้แล้ว ขอโทษอีหลี ... อือ....

After seeing the fifth section, I believe you have a general understanding of รับยิง tiktok ads

Continue the next sixth section about รับยิง tiktok ads

สอนขายสินค้าใน TikTok ฉบับจับมือทำ ทำตามได้ง่ายๆ | ขายของในไอจีอยู่แล้ว ต้องมาลองทำดู

สอนขายสินค้าใน TikTok ฉบับจับมือทำ ทำตามได้ง่ายๆ | ขายของในไอจีอยู่แล้ว ต้องมาลองทำดู

หน้าตามันก็จะเป็นอย่างงี้นะคะ ก็จะมีปุ่มสั่งครีมกันแดด คลิก,เงี้ย เพิ่มขึ้นมา แล้วใครที่ขายสินค้าเยอะเยอะนะคะ,มีรายการอื่นอื่น อะ เราก็สามารถมาเพิ่มปุ่มตรงนี้ได้,แต่ ฮัลโหล สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชิแชนแนล,คลิปนี้ค่ะ เหมาะกับคนที่สนใจนะคะ,อยากจะลงขายสินค้าลงในแอปที่ชื่อว่า tiktok นะคะ ก็วันนี้ค่ะ,ชิจะมาสรุปนะคะ ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไง,และจะทํายังไงถึงจะขายสินค้าลงใน tiktok ได้นะคะ คือแอปพลิเคช,ชื่อว่า tiktok นะคะ สมัยเนี้ยคือแบบมัน boom,มากมากเลย เวลาที่เราลงขายสินค้าหรือแม้แต่จะลงคลิปธรรมดาลงไปนะคะ,การเข้าถึงคนเนี้ยมันเยอะมากมากเลยนะคะ เยอะมากกว่าfacebookซะอีกนะคะ,มันเป็น ล้วนล้วนเลยค่ะ และเราอ่ะ,สามารถลงขายสินค้าในแอป tiktok ได้นะคะ โดยที่เราอ่ะ,ยังไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาใดใดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่ทํางานแล้วนะคะ,อยากจะมีรายได้เสริมหรือคนที่ขายสินค้าอยู่แล้วนะคะ ก็เหมาะมากมากเลยค่ะ,ที่คลิปนี้นะคะ จะพาคุณไปจับมือกันทํานะคะ,ขายสินค้าลงใน tiktok ทํายังไง ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะ,ไปชมพร้อมพร้อมกันเลยค่ะ สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นขายสินค้าใน,tiktok ได้ยังไงนะคะ ชิสรุปมาให้เป็นสี่ข้อนะคะ,สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะคะ อย่างแรกเลยนะคะ คุณต้องมีไอดี,tiktok นะคะ แอปมาเลยแล้วก็สร้างไอดีของตัวเองไว้นะคะ,หรือถ้าหากว่าใครมีไอดี tiktok หรือว่าเล่น tiktok อยู่แล้วนะคะ,เข้าทางเลยค่ะ ก็ใช้ ไอดี ตัวนั้นนะคะ สําหรับขายสินค้าก็ได้ค่ะ,อย่างที่ 2. นะคะ ก็คือ ลิงก์สินค้าของเรานั่นเอง,ถ้าหากว่าเราขายสินค้าอยู่แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในลาซาด้า,หรือว่าช้อปปี้นะคะ ก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์นั้นน่ะมาใช้ได้เลยนะคะ,แล้วเดี๋ยวชิจะบอกนะว่าเราจะทํายังไงกับลิงก์พวกนั้นนะคะ คือหลักการมันก็คือเราจะพาคนที่ดูคลิปของเราเนี่ย,ไปซื้อของจากลิงก์นั้นนั่นเองค่ะ หรือถ้าหากว่าใครอ่ะ,ที่ไม่ได้สมัครช็อปปี้หรือลาซาด้านะคะ เรา ขายสินค้าลงในไอจี,หรือว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะ ก็สามารถทําได้,คือไม่ว่าเราจะลงขายสินค้าทางไหนนะคะ ถ้าเกิดว่า ลิงก์นะคะ,เราสามารถก๊อปปี้ลิงก์นั้นน่ะมาได้นะคะ ก็ใช่เลยค่ะ,เราก็จะสามารถใช้ลิงก์นั้นได้ค่ะ อุปกรณ์อย่างที่สามนะคะ,ที่เราจะมาทําในวันนี้นะคะ ที่จะช่วยให้เราขายสินค้าลงใน,tiktok ได้ง่ายขึ้นนะคะ ก็คือแอพที่ชื่อว่า,instabio ค่ะ ถ้าหากว่าใครนะคะ ที่ใช้แอนดรอยด์อยู่,ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะ ที่ play store ค่ะ ส่วนชินะคะ,ตอนนี้ใช้เครื่องไอโฟนเอามารีวิวนะคะ ก็,เข้าไปเสิร์ชหาในแอปเปิ้ลสโตร์ได้เลย พิมพ์ว่าอินสตาร์ bio นะคะ,เป็นแอปตัวนี้นะคะ สีส้มส้มตัวนี้ค่ะ,เอาไว้ในเครื่องเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวชิจะสอนวิธีการทําค่ะ,และอย่างที่สี่นะคะ อย่างสุดท้ายก็คือ คลิป,สินค้าค่ะ มาทบทวนกันนะคะ ว่ามีสี่ข้อแค่เนี้ยนะคะ,คุณก็สามารถขายสินค้าได้แล้วนะคะ อย่างแรกเลยก็คือ ไอดี tiktok,ของเพื่อนเพื่อนนะคะ อย่างที่สองก็คือ,ของสินค้านั้นนั้นนะคะ อย่างที่สามก็คือ เจ้าแอป,starbio นะคะ ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องไว้ก่อนเลย,อย่างที่สี่สุดท้ายนะคะ ก็คือ คลิป สินค้านะคะ,อันนี้ทําทีหลังก็ได้นะคะ ถ้าได้ทั้งสี่ข้อแล้ว,ไปทําพร้อมพร้อมกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะ,หลังจากที่ทุกคนน่ะ มาแล้วนะคะ ให้ทุกคนกดเข้าไปที่แอปนั้นเลยค่ะ,จริงจริงถ้ากดเข้าไปแล้วนะคะ ทุกคนจะเจอแบบหน้า ที่แบบ,อาจจะโล่งโล่งนะคะ ให้เราไปกดที่ นะคะ ข้างล่าง,มันจะคล้ายคล้ายกันกับแม่แบบ หรือว่าแบบเป็น,ที่ทําสําเร็จมาแล้วนะคะ หลักการของเราก็คือ ไอเจ้า,instagram bio เราจะเอาไปวางไว้ที่หน้า,ของเราใน tiktok นะคะ หลังจากที่คนน่ะกดเข้ามาที่ หน้า,instagram ของเราแล้วนั้น มันก็จะเข้าไปหาเจ้า,ลิงก์ต่างต่างอีกทีหนึ่งนะคะ เป็นแบบซับย่อยอีกทีหนึ่งนะคะ,อย่างเช่น facebook ของเรา ig แล้วก็อาจจะเป็น youtube แล้วก็,ที่เราจะขายสินค้านะคะ อ่า แล้วตรงนี้นะคะ ตรง ค่ะ,เราสามารถเลือกดูเจ้าตัวที่มันเขียนว่าฟรีนะคะ เอามาใช้ก่อนได้นะคะ,ตัวฟรีก็ถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรเลยนะคะ เราก็เลือกอันที่มันดูสวยงามสะดุดตาหน่อยแต่ของฟรีนะคะ,หรือถ้าหากว่าใครอยากจะจ่ายรายเดือนก็ก็ทําได้เหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นแบบรายเดือนนะคะ,ก็จะตกเดือนละร้อยห้าสิบเก้าบาทต่อเดือนนะคะ แต่ถ้าต่อปีเนี้ยก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อย,ห้าสิบบาทนะคะ ตกเดือนละไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ก็น่าจะคุ้มนะคะ สําหรับคนที่มีสินค้าที่อยากจะ,หรือว่าเรามีสินค้าในมืออ่ะ เยอะมากมากนะคะ,ก็เหมาะกับการที่จะทําเป็นรายเดือนนะคะ แต่ของชิอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูน่ะ,แต่ขอใช้เป็นตัวฟรี ก่อน เลือกตัวฟรีมาตัวหนึ่ง อ่ะ,ชิเลือกตัวนี้นะคะ ตัวเนี้ยมันก็ดูแบบครอบคลุมดีน่ะ,มีทั้ง แล้วก็มีทั้งชื่อ นะคะ อย่างเช่น facebook ก็จะมีทั้ง,แล้วเขียนว่า facebook นะคะ อ่า ตัวนี้ก็ กด ค่ะ,หรือว่าคําว่าสร้างนะคะ หลังจากนั้นนะคะ ให้กดที่คําว่า,นะคะ เขาก็จะให้เราอ่ะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างต่างนะคะ,ถ้าเราไม่ชอบสีหรือว่าไม่ชอบ เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ,ก่อนอื่นนะคะ ให้มาแก้ไขตรงที่ชื่อของเรานะคะ,ด้านบนนี้ นะคะ ก็ต้องเป็นชื่อเรา,ชื่อช่องของเราที่อยู่ใน tiktok นะคะ ของพี่ก็จะเป็น นะคะ,หลังจากนั้น นะคะ อาจจะเขียนว่า สั่งซื้อสินค้า,จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลย อะไรอย่างนี้นะคะ,อ่า เรียบร้อยแล้วนะคะ เห็นไหมค่ะ ตัว ที่อยู่ด้านข้าง,ตัวนี้ต้องจ่ายตังค์นะคะ เราถึงจะได้มา,ยังไม่ได้เปลี่ยนรูป ถูกไหม อ่า ก็ไปเปลี่ยนตรง,ตรงกากบาทตัวนี้ก็ได้ อ่า แล้วก็กด นะคะ,จัดขนาดรูปโปรไฟล์ให้พอดีนะคะ ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะ,หลังจากนั้นกดเช็คถูกค่ะ กดเซฟจ้า,นี่เราก็จะได้ชื่อของเรานะคะ แล้วก็คําอธิบาย หลังจากนั้นนะคะ,เราจะมาใส่ข้อมูลในแต่ละหัวข้อกันค่ะ อย่างเช่น whatsapp นะคะ,whatsapp อือ คนไทยไม่ค่อยใช้เนอะ,เราไปลบออกก็ได้นะ แตะเข้าไปนะคะ ที่คําว่า whatsapp อย่าง,หลังจากนั้นนะคะ พี่ชิจะกด delight botton นะคะ ลบไปก่อนเลย,มันสามารถสร้างปุ่มขึ้นมาใหม่ได้เรื่อย ๆ นะคะ หลังจากนั้นนะ,ก็เดี๋ยวจะมาลองใส่ instagram ของพี่ชีให้ดู อ่า กด instagram,นะคะ หลังจากนั้นก็ เราก็

After seeing the sixth section, I believe you have a general understanding of รับยิง tiktok ads

Continue the next seventh section about รับยิง tiktok ads

NONT TANONT - โต๊ะริม (melt) [Official MV]

NONT TANONT - โต๊ะริม (melt) [Official MV]

Just a glance,Into your eyes,All my heart,Blown away,Your gaze kills thousands of hearts,When you look at me,I’m in danger,Tho I’m far,Away from you,As if you,Pull me in,If I stay any longer,It’d be unresistable,I can’t hold on,Just getting to know you,It turns out you are way too gorgeous,You melt all of my heart,It’s like being cursed again and again,There’s no way to escape,All I could do is smile,Just looking at you sit at that table,Heart is melting,You got all of my soul,Just by your smile,Tho I’m still,Not ready,Come on in,I’m not scared,You need to finish me off,Come play with my heart the way you want,Thinking of it over ,But my heart still takes me to you,You melt all of my heart,It’s like being cursed again and again,There’s no way to escape,All I could do is smile,Just looking at you sit at that table,Heart is melting,You got all of my soul,Just by your smile,This is not a dream,I’ve to wake up from,And I couldn’t resist my heart anyway,You’re just over there,Wanna be close to you,Couldn’t resist myself anymore,You melt all of my heart,It’s like being cursed again and again,There’s no way to escape,All I could do is smile,Just looking at you sit at that table,Heart is melting,You got all of my soul,Just by your smile

Congratulation! You bave finally finished reading รับยิง tiktok ads and believe you bave enougb understending รับยิง tiktok ads

Come on and read the rest of the article!